Scientists believe that computers will outsmart humankind. Some think this is positive. Others disagree. Discuss and give your opinion

IELTS Writing Task 2 Sample ngày 30/10/2021 chủ đề công nghệ (technology): Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences. Discuss and give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên DOL sẽ nói về khía cạnh đầu tiên - chỉ ra các lý do vì sao nhiều người nghĩ AI không tốt

  • Body 2: Tiếp đến DOL sẽ nói về các lợi ích mà AI mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
AI are generally beneficial to our lives
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Intelligent computers are bad
Idea 1
Danger to the human species
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Computers can get out of control and dominate humans
Idea 2
Redundant workers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Robots taking over people’s jobs
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
AI is good
Idea 1
Utilize resources better
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Using computers to do mundane tasks → more efficient in terms of time and natural resources (do not have demands like humans)
Idea 2
More convenient lifestyle for people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Less physical tasks, accessible information, help decision making easier

📝 Bài mẫu

With the advance of technology, especially in the

artificial intelligence
(AI) field, many people are concerned about computers being smarter than humans. However, I think there are many benefits to our lives when that happens.

Of course, there are legitimate reasons why people have concerns about this development. The first concern is that AI will one day control the

human species
. This concern, although sounding like it is straight from sci-fi movies, is reasonable. This
dystopia
happens when
computers can teach themselves
and
develop into a supercomputer
, making humans its servants. Another concern is more realistic, saying that computers will
take over human’s jobs
. When computers are capable of accurately completing
mundane tasks
, they are capable of replacing human workers. As a result, many people will
find themselves unemployed
when this happens.

However, there are various benefits that intelligent computers bring to humans. The first advantage is that computers

utilize resources better
than humans do. They complete tasks faster, more efficiently, and
have less demand than humans
. For example, computers do not need to be paid, be fed, or be accommodated in housing. As a result, using computers as labor will save on resources that can be allocated to human development. The second advantage is that AI brings convenience to humans. The age of AI means
less physical labor
and more accessible information to other people. For example, humans can
see improvements in health
since they do not have to work as hard as before. Some applications of AI can even help humans to make better decisions as a result of
multiple algorithms
. This application can save humans from the tiring process of checking out the pros and cons of a decision.

In conclusion, there are both positives and negatives to developing computers that are as intelligent as humans. However, I think that the positives outweigh the negatives in terms of resource utilization and providing convenience.

(317 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng xuất hiện trong bài Writing Task 2 Sample vừa rồi được liệt kê ở bảng dưới đây. Sẵn tiên ôn lại từ vựng Writing task 1 ngày 20/10/2021 cùng ngày.

Artificial intelligence
/ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l ɪnˈtɛlɪʤəns/
(noun). Trí tuệ nhân tạo
vocab
Human species
/ˈhjuːmən ˈspiːʃiːz/
(noun). Loài người
vocab
To be straight from the sci-fi movies
/streɪt frɒm ðə saɪ-faɪ ˈmuːviz/
(adj). Bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng
vocab
Dystopia
/dɪsˈtəʊpiə/
(noun). Hướng phát triển tiêu cực/viễn cảnh xấu (thường là của xã hội)
vocab
Computers can teach themselves
/kəmˈpjuːtəz kæn tiːʧ ðəmˈsɛlvz/
(verb). Máy tính có thể tự giáo dục chính nó
vocab
Develop into a supercomputer
/dɪˈvɛləp ˈɪntuː ə ˌsuːpəkəmˈpjuːtə/
(verb). Phát triển thành một siêu máy tính
vocab
Take over human’s jobs
/teɪk ˈəʊvə ˈhjuːmənz ʤɒbz/
(verb). Đảm nhiệm việc làm của con người
vocab
Capable of accurately completing mundane tasks
/ˈkeɪpəbl ɒv ˈækjʊrɪtli kəmˈpliːtɪŋ ˈmʌndeɪn tɑːsks/
(adj). Có thể hoàn thành những công việc nhàm chán (lặp đi lặp lại) một cách chính xác
vocab
Find themselves unemployed
/faɪnd ðəmˈsɛlvz ˌʌnɪmˈplɔɪd/
(verb). Trở nên thất nghiệp
vocab
Utilize resources better
/ˈjuːtɪˌlaɪz rɪˈsɔːsɪz ˈbɛtə/
(verb). Tận dùng tài nguyên tốt hơn
Have less demand than humans
/hæv lɛs dɪˈmɑːnd ðæn ˈhjuːmənz/
(verb). Có ít nhu cầu hơn con người
To be paid, be fed, or be accommodated in housing
/tuː biː peɪd, biː fɛd, ɔː biː əˈkɒmədeɪtɪd ɪn ˈhaʊzɪŋ/
(verb). Được trả tiền, được cho ăn, được cho nơi ở
vocab
Use computers as labor
/juːz kəmˈpjuːtəz æz ˈleɪbə/
(verb). Dùng máy tính làm nguồn lao động
vocab
Less physical labor
/lɛs ˈfɪzɪkəl ˈleɪbə/
(noun). Ít việc lao động chân tay hơn
vocab
See improvements in health
/siː ɪmˈpruːvmənts ɪn hɛlθ/
(verb). Nhận thấy những cải thiện về sức khỏe
vocab
Multiple algorithms
/ˈmʌltɪpl ˈælgərɪðmz/
(noun). Nhiều thuật toán
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Trí tuệ nhân tạo -

01.

 

Loài người -

02.

 

Hướng phát triển tiêu cực/viễn cảnh xấu (thường là của xã hội) -

03.

 

Nhiều thuật toán -

04.

 

Việc ít động chân tay hơn -

05.

Exercise 2

Mặc dù nghe như là bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tương nhưng điều quan ngại này lại khá hợp lý.

=> This concern, although sounding like it is

, is reasonable.

 

Việc máy tính có thể tự giáo dục chính nó khiến cho nhiều người lo lắng.

=> The fact that computers can

concerns many people.

 

Nhiều người lo sợ rằng máy tính có thể tự giáo dục chính nó và phát triển thành một siêu máy tính, từ đó khiến con người phục tùng nó.

=> Some people are afraid that computers can teach themselves and

, making humans its servants.

 

Con người có thể nhận thấy những cải thiện về sức khỏe vì họ không phải làm việc vất vả như trước.

=> Humans can

since they do not have to work as hard as before.

 

Dùng máy tính làm nguồn lao động có thể tiết kiệm tài nguyên mà có thể được dùng cho sự phát triển của con người.

=>

will save on resources that can be allocated to human development.

 

Máy tính không cần được trả tiền, được cho ăn hay được cho nơi ở.

=> Computers do not need to

.

 

Máy tính tận dụng tài nguyên tốt hơn con người.

=> Computers

better than humans do

 

Nhờ vào việc có lợi thế hơn về năng suất và độ chính xác so với con người, máy tính có thể sẽ đảm nhiệm phần lớn việc làm của con người trong tương lai.

=> By having an edge over human in terms of productivity and precision, computers might

.

 

Kết quả là nhiều người sẽ trở nên thất nghiệp khi điều này xảy ra.

=> As a result, many people will

when this happens.

 

Máy tính có ít nhu cầu hơn con người.

=> Computers

than humans.

💡 Gợi ý

develop into a supercomputer

straight from sci-fi movies

Using computers as labor

utilize resources

see improvements in health

teach themselves

find themselves unemployed

be paid, be fed, or be accommodated in housing

take over the majority of human’s jobs

have fewer demands

Tổng hợp từ vựng hay qua nhiều bài mẫu tháng 10/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some scientists believe that in the future computers will be more intelligent than human beings. While some see this as a positive development others worry about the negative consequences. Discuss both views and give your opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background