Benefits of team sports vs individual sports. Discuss and give your opinion - IELTS Writing

Chủ đề thể thao (sport) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về lợi ích mà việc chơi thể thao tập thể mang lại

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ nói về lợi ích mà việc chơi thể thao cá nhân mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
I support the idea that team sports can support a person’s development better.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Team sports
Idea 1
Foster various desirable qualities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Require a person to be a supportive and cooperative friend
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Require a person to be a visionary
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Badminton
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Individual sports
Idea 1
Learn more about themselves and focus on improving their ability alone
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have to bear failure, or take credit for success --> Grow to be a responsible, self-reliant, and confident person
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Chess

📝 Bài mẫu

While some say that participating in team sports is advantageous, others think that players will

reap more benefits
from individual sports. In my opinion, I support the idea that team sports can support a person’s development better.

First of all, team sports are beneficial as they can help

foster various desirable qualities
in a person. A great team player is
oftentimes
also a
supportive and cooperative friend
, and
a visionary
who is capable of
utilizing team members’ strengths
when and where appropriate. A case in point is double badminton. To win a match, both players must understand how each other plays. Only in that case can both athletes find a suitable arrangement within a match. Next, both have to place their trust in the other person’s ability to cover the arena. Moreover, team sports can help
build great camaraderie
, especially for working adults who do not have time to mingle.

Nevertheless, individual sports are quite advantageous in some cases. It allows the players to

learn more about themselves
and focus on improving their ability alone. By having to
fully bear the weight of any loss
or
take credit for any success
, the player will grow to be a responsible, self-reliant, and confident person. Take chess for example, in most cases, chess is an individual sport as this game requires complete trust in one’s ability, speed, and the ability to foresight. All of which are difficult to achieve in team sports where many minds are involved in the decision making process.

Overall, even though individual sports offer some positives to a certain extent, I completely agree with the idea that team sports is more beneficial to people since it can help them develop valuable attributes.

(285 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing được liệt kê ở bảng dưới đây.

Reap more benefits
/rip mɔr ˈbɛnəfɪts/
(verb). Đạt được nhiều lợi ích hơn
vocab
Foster various desirable qualities
/ˈfɑstər ˈvɛriəs dɪˈzaɪrəbəl ˈkwɑlətiz/
(verb). Nuôi dưỡng các phẩm chất tốt
vocab
Oftentimes
/ˈɔfənˌtaɪmz/
(adv). Đôi khi
Supportive and cooperative friend
/səˈpɔrtɪv ænd koʊˈɑpəˌreɪtɪv frɛnd/
(adj). Người bạn luôn ủng hộ và hợp tác
vocab
A visionary
/ə ˈvɪʒəˌnɛri/
(noun). Một người nhìn xa trông rộng
vocab
Utilizing team members’ strengths
/ˈjutəˌlaɪzɪŋ tim ˈmɛmbərz strɛŋkθs/
(verb). Sử dụng thế mạnh của các thành viên trong nhóm
vocab
Build great camaraderie
/bɪld greɪt ˌkɑməˈrɑdəri/
(verb). Xây dựng tình bạn tuyệt vời
vocab
Learn more about themselves
/lɜrn mɔr əˈbaʊt ðɛmˈsɛlvz/
(verb). Tìm hiểu thêm về bản thân họ
vocab
Fully bear the weight of any loss
/ˈfʊli bɛr ðə weɪt ʌv ˈɛni lɔs/
(verb). Gánh chịu hoàn toàn hậu quả của bất kỳ thất bại nào
vocab
Take credit for any success
/teɪk ˈkrɛdət fɔr ˈɛni səkˈsɛs/
(verb). Ghi công cho bất kỳ thành công nào
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Task 2 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đôi khi

=>

01.

 

Một người nhìn xa trông rộng

=> A

02.

 

Xây dựng tình bạn tuyệt vời

=> To build great

03.

 

Người bạn luôn ủng hộ và hợp tác

=> A

04.
and
05.
friend

Exercise 2:

1 Tôi thấy rằng xã hội gặt hái được nhiều lợi ích hơn từ công nghệ hơn là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi nó.

=> I find that the society

from technology rather than being negatively affected by it.

 

2 Các môn thể thao đồng đội giúp nuôi dưỡng nhiều phẩm chất tốt mà có thể áp dụng vào công việc.

=> Team sports help

that can be applied to work.

 

3 Trưởng nhóm của tôi tận dụng điểm mạnh của các thành viên trong nhóm một cách hiệu quả bằng cách giao các nhiệm vụ phù hợp cho họ.

=> My leader

effectively by delegating suitable tasks to them.

 

4 Các môn thể thao đồng đội có thể giúp xây dựng tình bạn tuyệt vời

=> Team sports can help

 

5 Ngồi thiền giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân.

=> Meditating helps us

.

 

6 Người chơi thể thao cá nhân phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả của bất kỳ thất bại nào

=> Individual sports' players have to

.

 

7 Cô ấy thật xấu xa khi ghi công cho những thành tích của anh ấy.

=> It's so vicious of her to

.

💡 Gợi ý

foster various desirable qualities

build great camaraderie

reaped more benefits

take credit for his accomplishment

utilizes team members' strengths

fully bear the weight of any loss

learn more about ourselves

Tham khảo các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu chất lượng khác trên website dol.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football. But others think taking part in individual sports is better, like swimming. Discuss both views and give your own opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!