International tourism fuels tension between people from diverse cultures. Agree/disagree?

IELTS Writing Task 2 Sample ngày 16/10/2021 chủ đề du lịch (tourism): International tourism creates tension rather than understanding between people from different cultures. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về ý kiến rằng du lịch quốc tế giúp chúng ta hiểu biết về các chủng tộc và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia phát triển

 • Body 2: DOL nói về ý kiến rằng du lịch quốc tế, nếu không được chú trọng có thể tạo ra tranh chấp giữa những người đến từ các quốc gia khác nhau

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là du lịch quốc tế có thể thúc đẩy sự hiểu biết giữa các nền văn hóa hơn là tạo ra những căng thẳng chính nhờ những đóng góp của loại hình này trong việc xóa bỏ những định kiến sai lầm. Tuy nhiên, nếu không chú ý có thể dẫn đến tranh chấp khi những du khách không chủ động tìm hiểu văn hóa của nơi mình đến.

Insert Statement here...
From my point of view, I side with the view that international tourism helps promote peace rather than dispute between nations.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
International travel allows interracial understanding and friendship between nations to flourish
Idea 1
Experiencing life in other parts of the world + taking a closer look into the locals’ mindset => foreigners can respect and sympathize with the natives
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People believe in false preconceptions => shunning people who do not share the same root => international tourism helps correct existing prejudices => this bias can be erased
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
International travel can create disputes
Idea 1
A traveler does not conduct any research about foreign customs and superstitions => traveler can unintentionally offend the local values => cause conflicts to arise
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: “OK” sign

📝 Bài mẫu

Many people argue that as one of the world’s major industries, international tourism has

facilitated cross-cultural understanding
. However, some claim that this sector has paved the way for tensions to arise. From my point of view, I side with the view that international tourism helps
promote peace
rather than
dispute
between nations.

To start with, international travel allows

interracial understanding
and friendship between nations to flourish. By experiencing life in other parts of the world and
taking a closer look into the locals’ mindset
through their cuisines and traditions, foreigners can respect and sympathize with the natives more. Furthermore, most hate starts from fear of the unknown. When people do not understand another race, they start
to believe in false preconceptions
, thus shunning people who do not
share the same root
with them. Through international tourism, this bias can be erased since people are given a glimpse into other cultures and it can help
correct existing prejudices.

On the other hand, it is unfortunate that international travel, if done with ignorance, can create disputes between people from different countries. Every country the world over has their own

customs and superstitions
, therefore it is important to learn what the locals believe in. If a traveler does not conduct any research then it is very likely that the traveler can
unintentionally offend the local values
, thus causing conflicts to arise. Take the “OK” sign as an example, it is one of the most common gestures throughout the world, yet its meaning varies between nations. While in America, the “OK” sign equals something positive and good, in Iran, it is an insult.

In conclusion, I strongly believe that international tourism can foster cross-cultural understanding rather than tensions due to its contribution in removing false preconceptions. Nevertheless, careless travelers may bring about disputes if they are not

proactive
in learning the culture of their destination.

(313 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo những từ vựng được sử dụng trong bài Writing Task 2 Sample vừa rồi.

Tìm đọc thêm các bài Writing IELTS mẫu khác trên tuhocielts.dolenglish.vn nữa nhé.

to facilitate cross-cultural understanding
/tuː fəˈsɪlɪteɪt krɒs-ˈkʌlʧərəl ˌʌndəˈstændɪŋ/
(verb). giúp hiểu rõ hơn văn hóa đa quốc gia
vocab
to promote peace
/tuː prəˈməʊt piːs/
(verb). thúc đẩy hòa bình
vocab
dispute
/dɪsˈpjuːt/
(noun). tranh chấp
vocab
interracial understanding
/interracial ˌʌndəˈstændɪŋ/
(noun). sự hiểu biết giữa các chủng tộc
vocab
to take a closer look into the locals’ mindset
/tuː teɪk ə ˈkləʊsə lʊk ˈɪntuː ðə ˈləʊkəlz ˈmaɪndsɛt/
(verb). xem xét kỹ hơn, có cái nhìn cận cảnh hơn về suy nghĩ của người dân địa phương
vocab
proactive
/prəʊˈæktɪv/
(adj). chủ động
vocab
to believe in false preconceptions
/tuː bɪˈliːv ɪn fɔːls ˌpriːkənˈsɛpʃənz/
(verb). tin vào những định kiến sai lầm
vocab
to share the same root
/tuː ʃeə ðə seɪm ruːt/
(verb). cùng một gốc
vocab
to correct existing prejudices
/tuː kəˈrɛkt ɪgˈzɪstɪŋ ˈprɛʤʊdɪsɪz/
(verb). sửa chữa những định kiến hiện tại
vocab
customs and superstitions
/ˈkʌstəmz ænd ˌsjuːpəˈstɪʃənz/
(noun). phong tục và mê tín dị đoan
vocab
to unintentionally offend the local values
/tuː ˌʌnɪnˈtɛnʃənli əˈfɛnd ðə ˈləʊkəl ˈvæljuːz/
(verb). vô tình xúc phạm các giá trị địa phương
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng làm những bài tập dưới đây để ôn lại từ vựng đã học nhé!

Exercise 1

1 Một cuộc tranh chấp biên giới có thể dễ dàng trở thành một cuộc chiến tranh.

=> A border

that could easily became a war.

 

2 Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để thúc đẩy hòa bình ở Sudan.

=> We must do everything we can to

in Sudan.

 

3 Mỗi quốc gia trên thế giới đều có những phong tục tập quán và mê tín của riêng họ.

=> Every country the world over has their own

and superstitions.

 

4 Một cuộc khảo sát đã được đưa ra cho khách hàng để công ty có thể chủ động thực hiện các bước cải thiện dịch vụ của họ.

=> A survey was given out to customers so that the company could take

steps to improve their service.

💡 Gợi ý

proactive

customs

dispute

promote peace

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp

01.

Văn hóa đa quốc gia

02.

Sự hiểu biết giữa các chủng tộc

03.

Định kiến sai lầm

04.

Giá trị địa phương

Tổng hợp những bài mẫu hay tháng 10/2021.

💡 Lời kết

Sau sample Nowadays, international tourism is the biggest industry in the world. Unfortunately, international tourism creates tension rather than understanding between people from different cultures. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background