Some claim that men are more competitve than women

IELTS Writing Task 2 Sample ngày 02/10/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Some people say that men are naturally more competitive than women. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì hoàn toàn đồng tình, DOL đưa ra quan điểm đầu tiên thể hiện sự đồng tình

  • Body 2: Tiếp đó, DOL củng cố lập luận bằng 1 ý khác nữa

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tóm lại các ý chính đã trình bày, đồng thời nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree 1
Idea 1
Men being more competitive is a result of evolution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Males have been hunters and women have been gatherers --> Males developed to be more combative while females grew to be more nurturing
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Women accounted for merely 2.5 percent of the highest paid executives
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree 2
Idea 1
Women being less competitive is a result of the old patriarchal society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the past, patriarchy dominated --> Women often took back seats --> Until now, the effects are still there
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: At work place, if a woman is openly ambitious, her actions are likely to be frowned upon

📝 Bài mẫu

Males are believed to be

innately
more competitive than females. In my opinion, I completely agree with this statement and this view will be elaborated in this essay.

To begin with, males being more aggressive than females can

be attributed to evolution
. Since
the dawn of civilization
, males have been hunters and women have been
gatherers
. While men hunted for food and protected the tribes from danger, women
took on more domestic tasks
and cared for
infants
and those that were weak. As a result, males
developed to be more combative
in order to fight off predators or enemies, and females grew to be more nurturing. Overtime, these
became inherited traits
for both genders in later generations. To exemplify, a study conducted in the United States in 2007 pointed out that women accounted for merely 2.5 percent of the highest paid executives. What caused this includes a lack of female leaders in the most competitive positions, among other reasons.

Moreover, women naturally have less desire for competition than men due to their roles in the

patriarchal society
. Throughout the course of human history, patriarchy has been dominating. In former times, women were forced to take a back seat in most aspects. These days, this practice
is deprecated
, yet taboos towards competitive women still exist. For example, at the workplace, if a woman is
openly ambitious
, her actions are likely to
be frowned upon
. As a result, in nature, women are less confident than men in pursuing their goals and often shy away from competition as they are convinced that their achievements are undesirable and that they have less chance of winning.

To sum up, I strongly believe that males are more competitive than females by nature because of the human’s evolution and the effects that patriarchal society has on women.

(300 words)

📚 Vocabulary

Innately
/ɪˈneɪtli/
(adv). Bẩm sinh
vocab
Be attributed to evolution
/bi əˈtrɪbjətəd tu ˌɛvəˈluʃən/
(verb). Là kết quả của quá trình tiến hóa
vocab
The dawn of civilization
/ðə dɔn ʌv ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Những ngày đầu của nền văn minh nhân loại
vocab
Took on more domestic tasks
/tʊk ɑn mɔr dəˈmɛstɪk tæsks/
(verb). Đảm nhiều các công việc ở nhà nhiều hơn
vocab
Developed to be more combative
/dɪˈvɛləpt tu bi mɔr kəmˈbætɪv/
(verb). Phát triển theo hướng hiếu chiến hơn
vocab
Became inherited traits
/bɪˈkeɪm ɪnˈhɛrətɪd treɪts/
(verb). Trở thành những đăc điểm di truyền
vocab
Patriarchal society
/ˌpeɪtriˈɑrkəl səˈsaɪəti/
(noun). Xã hội phụ hệ
vocab
To be deprecated
/tu bi ˈdɛprəˌkeɪtəd/
(verb). Bị phản đối
vocab
To be openly ambitious
/tu bi ˈoʊpənli æmˈbɪʃəs/
(adj). Tham vọng một cách công khai
vocab
To be frowned upon
/tu bi fraʊnd əˈpɑn/
(verb). Bị phản đối
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Bẩm sinh

=>

01.

 

Những ngày đầu (thuở ban sơ) của nền văn minh nhân loại

=> The

02.
of
03.

 

Xã hội phụ hệ

=>

04.
society

 

Trở thành những đăc điểm di truyền

=> Became

05.

 

Tham vọng một cách công khai

=> To be openly

06.

Exercise 2

1 Rằng những loài gây hại này miễn dịch với thuốc trừ sâu là do quá trình tiến hóa

=> That these pests are immune to the pesticides

2 Vợ thường là những người đảm nhận nhiều công việc nội trợ hơn.

=> Wives are usually those who

.

 

3 Khi đàn ông phải chiến đấu chống lại kẻ thù và săn tìm thức ăn, chúng phát triển theo hướng hiếu chiến hơn.

=> As males have to fight against enemies and hunt for food, they

.

 

4 Đề xuất đã không được chấp nhận bởi ủy ban.

=> The proposal

by the committee.

 

5 Việc hút thuốc lá đang bị phản đối ở nhiều xã hội.

=> Smoking

in many societies.

💡 Gợi ý

take on more domestic tasks

is frowned upon

is attributed to evolution

developed to be more combative

has been deprecated

Tham khảo thêm các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu do chính DOL biên soạn trên tuhocielts.dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people say that men are naturally more competitive than women. What extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background