What are some approaches that companies use to boost their sales. What is the most effective?

IELTS Writing Task 2 Sample ngày 14/10/2021 chủ đề kinh doanh (business): Companies use different ways to increase sales. What different ways do companies use to increase sales. What is the most effective? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho 2 câu hỏi trên đề bài

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về những cách khác nhau để tăng doanh số

  • Body 2: DOL nói về cách mà mình nghĩ là hiệu quả nhất

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
While there are various marketing strategies that a firm can adopt, the most effective one must be possessing a unique and desirable product.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Different branding schemes
Idea 1
Increase product’s physical presence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Customers see the products frequently enough --> are prompted to buy the goods out of curiosity
Idea 2
Offer promotions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Offer discounts and gifts along with purchases
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Use tempting phrases like “last chance”, “biggest of the year”, and et cetera
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hit most people’s fear of missing out --> Motivate them to make a purchase
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The most effective one
Idea 1
Own a one-of-a-kind and sought-after product
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enjoys the advantages of being a market leader
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have full control over the price and distribution
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: Iphone

📝 Bài mẫu

As the market is expanding, resulting in increased competition, businesses must

come up with innovative ways
to increase sales and their presence in the customer’s mind. While there are various marketing strategies that a firm can adopt, the most effective one must be possessing a unique and desirable product.

To begin with, companies can

take on different branding schemes
in order to
boost their profit
. One of which is to increase their product’s physical presence. By making frequent appearances in a consumer’s shopping addresses, the shopper
is prompted to buy the goods out of curiosity
. Another strategy is to
offer promotions
such as discounts and gifts along with purchases. With the help of
tempting
phrases like “last chance”, “biggest of the year”, and et cetera, this scheme hits most people’s
fear of missing out
and thus motivates them to make a purchase even if they have no need for it.

Nevertheless, among all strategies that a company can adopt to increase sales, I believe that the most effective one is to

own a one-of-a-kind and sought-after product
. In this case, the business enjoys the advantages of being a market leader, with the most outstanding one being near-zero competition. Furthermore, as the product
creates its own segment
in the market, the company can have full control over the price and distribution, which will not be viable if the product is a duplicate. For example, that the iPhone is a pioneer in the smartphone industry has enabled Apple to still make huge profits off iPhones though competition has gotten more
cut-throat
, thanks to its expensive price tag and well-known brand.

To sum up, businesses can employ a number of strategies to push sales, yet the one which yields the best results is to offer customers a product that is unique and desirable.

(307 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu ý nghĩa những từ xuất hiện ở bài Writing IELTS mẫu vừa rồi ở bảng dưới đây.

Come up with innovative ways
/kʌm ʌp wɪð ˈɪnəˌveɪtɪv weɪz/
(verb). Nghĩ ra những cách sáng tạo
vocab
To adopt something
/tu əˈdɑpt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Áp dụng một cái gì đó
Take on different branding schemes
/teɪk ɑn ˈdɪfərənt ˈbrændɪŋ skimz/
(verb). Thực hiện các kế hoạch xây dựng thương hiệu khác nhau
vocab
Boost their profit
/bust ðɛr ˈprɑfət/
(verb). Tăng lợi nhuận của họ
vocab
To be prompted to buy the goods out of curiosity
/tu bi ˈprɑmptəd tu baɪ ðə gʊdz aʊt ʌv ˌkjʊriˈɑsəti/
(verb). Bị làm cho muốn mua hàng vì tò mò
vocab
Offer promotions
/ˈɔfər prəˈmoʊʃənz/
(verb). Cung cấp các chương trình khuyến mãi
vocab
Tempting
/ˈtɛmptɪŋ/
(adj). Hấp dẫn, mang tính cám dỗ
vocab
Fear of missing out
/fɪr ʌv ˈmɪsɪŋ aʊt/
(noun). Sợ bỏ lỡ
vocab
Own a one-of-a-kind and sought-after product.
/oʊn ə wʌn-ʌv-ə-kaɪnd ænd sɔt-ˈæftər ˈprɑdəkt./
(verb). Sở hữu sản phẩm có một không hai và được săn đón.
vocab
Creates its own segment
/kriˈeɪts ɪts oʊn ˈsɛgmənt/
(verb). Tạo phân khúc của riêng nó
Cut-throat
/kʌt-θroʊt/
(adj). Cực kỳ cạnh tranh

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Cung cấp các chương trình khuyến mãi

=> Offer

01.

 

Hấp dẫn, mang tính cám dỗ

=>

02.

 

Sợ bỏ lỡ

=> Fear of

03.

 

Sở hữu sản phẩm có một không hai và được săn đón.

=> Own a

04.
and sought-after product.

 

Thị trường cực kỳ cạnh tranh

=> A

05.
market

 

Tạo phân khúc của riêng nó

=> Creates its own

06.

Exercise 2

1 Các công ty mới thành lập cần nghĩ ra những cách thức sáng tạo để tiếp cận khách hàng

=> Newly-established companies need to

innovative ways to approach customers

 

2 Cảnh sát đã áp dụng các biện pháp an ninh chặt chẽ hơn.

=> The police

stricter security measures.

 

3 Các công ty có thể thực hiện các kế hoạch xây dựng thương hiệu khác nhau để tăng lợi nhuận của họ.

=> Companies can

in order to boost their profit.

 

4 Bao bì mới khiến khách hàng mua hàng vì tò mò

=> The new package of the product

out of curiosity

 

5 Quảng cáo giúp tăng lợi nhuận của các công ty.

=> Advertising helps

.

💡 Gợi ý

prompted customers to buy the goods

take on different branding schemes

boost companies' profits

adopted

come up with innovative ways

Tổng hợp bài mẫu task 2 tháng 10/2021, lưu về học ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Companies use different ways to increase sales. What different ways do companies use to increase sales. What is the most effective?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background