Describe a thing you forgot to do - IELTS Speaking Part 2

Describe a thing you once forgot to do IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
A very important thing that I once forgot to do was to remove my makeup after a night out.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
When it happened & what you forgot
Idea 1
Happened half a year ago; first time I got to party again after nearly an entire year
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Party was hosted at an exclusive club => I spent almost 3 hours making sure my make-up was flawless and glamorous enough
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
I got home at around 3 or 4AM and I was so drunk and exhausted => immediately collapsed onto my bed, with a face still full of makeup
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What was the result of your forgetting & explain why it was important.
Idea 1
I got up to see my bed looking like a crime scene. My make-up was smudged everywhere on the bed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
My skin already started breaking out => wanted to cry immediately
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
It took me so much time and money just to maintain it at an acceptable state, => one night of irresponsible drinking has completely sent all that effort down the drain
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
I still considered it a great night since I had such fun with my friends; it’s going to be a while until I go clubbing again
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Tham khảo ngay bài mẫu Speaking Part 2 chủ đề Describe a thing you once forgot to do ngay dưới đây!

A very important thing that I once forgot to do was to remove my makeup after a night out.

If I remember correctly, it happened half a year ago. It was the first time I got to party again after nearly an entire year of staying at home due to the

pandemic
, so I was really excited. 

The party was hosted at an exclusive club in one of the highest

skyscrapers
in the city, so of course, I bought an entire new outfit just for that occasion, and I spent almost 3 hours making sure my make-up was
flawless
and
glamorous
enough for such a grand event. The party started at around 9pm. During the party, we had so much fun. The music was really good, we danced non-stop, and it was the first time I drank so much alcohol. I got home at around 3 or 4AM and I was so drunk and exhausted that I only had a cup of water and then immediately collapsed into my bed, with a face still full of makeup. 

And the

horror
started the next morning. I woke up with a banging headache, and that headache got even worse when I got up to see my bed looking like a
crime scene
. My make-up was smudged everywhere on the bed, and the
fake lashes
somehow came off and were stuck to the
headboard
like
dead roaches
. The horror did not stop there. My skin already started
breaking out
, with red
pimples
scattered all over my cheeks, and it hurt so bad that it felt like heat was pulsing through my face.

I wanted to cry immediately, since my skin was already so sensitive that it took me so much time and money just to maintain it at an acceptable state, and just one night of

irresponsible drinking
has completely sent all that effort down the drain. It cost me almost half of my salary for the
treatment
, and my skin is still healing today.

But all in all, I still considered it a great night since I had such fun with my friends. However, the smell of alcohol still makes my face

twitch
so I guess it’s going to be a while until I go clubbing again.

(378 words)

📚 Vocabulary

to remove one's makeup
/tu riˈmuv wʌnz ˈmeɪˌkʌp/
(verb). tẩy trang
vocab
a night out
/ə naɪt aʊt/
(noun). một đêm đi chơi
vocab
an exclusive club
/ən ɪkˈsklusɪv klʌb/
(noun). một câu lạc bộ đêm đắt tiền, không phải ai muốn vào cũng được
vocab
a grand event
/ə grænd ɪˈvɛnt/
(noun). một sự kiện lớn, đặc biệt
vocab
to collapse into bed
/tu kəˈlæps ˈɪntu bɛd/
(verb). ngã ụp mặt bất tỉnh vào giường
vocab
a banging headache
/ə ˈbæŋɪŋ ˈhɛˌdeɪk/
(noun). một cơn đau đầu như búa bổ
vocab
to be smudged everywhere
/tu bi smʌʤd ˈɛvriˌwɛr/
(adj). bị chây ra khắp nơi
vocab
to feel like heat is pulsing through one's face
/tu fil laɪk hit ɪz ˈpʌlsɪŋ θru wʌnz feɪs/
(adj). cảm giác như hơi nóng đang chạy rần rật khắp mặt
to maintain something at an acceptable state
/tu meɪnˈteɪn ˈsʌmθɪŋ æt ən ækˈsɛptəbəl steɪt/
(verb). giữ gìn một cái gì đó ở trạng thái chấp nhận được
vocab
to send one's effort down the drain
/tu sɛnd wʌnz ˈɛfərt daʊn ðə dreɪn/
(verb). phí phạm công sức của ai đó
vocab

✨ NhậpBài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài thi nói IELTS mẫu chủ đề Describe a thing you once forgot to do nhé!

Exercise 1:

1 Due to the nature of her job, she has to put on makeup every day and

it is usually the first thing she does when she gets home.

 

2 After a 4-month quarantine, they are all

.

 

3 He drank so much that he immediately

by the time he got home.

 

4 While everyone was enjoying their food, the child

the sauce all over the table.

 

5 The experience was so embarrassing that I felt like

.

💡 Gợi ý

craving a night out

smudged

removing

collapsed into bed

heat was pulsing through my face

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Đại dịch -->

01.

 

Tòa nhà cao tầng/chọc trời -->

02.

 

Hiện trường án mạng -->

03.

 

Lông mi giả -->

04.

 

Đầu giường -->

05.

 

Gián chết --> Dead

06.

 

Các mụn nhọt -->

07.

 

Uống rượu vô độ không kiểm soát -->

08.
drinking

Exercise 3:

QUIZ 1/3

Which is the synonym for 'flawless'?

interesting

0% chọn

perfect

0% chọn

awful

0% chọn

Which is the synonym for 'glamourous'

What does 'to send one's effort down the drain down the drain' mean?

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Describe a thing you once forgot to do Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18