Describe a time when you picked up an item that someone else lost - topic Lost and Found

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Lost and Found (chủ đề Thất lạc và Tìm thấy): Describe a time when you picked up an item that someone else lost, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Lost and Found thường được dùng trong bài Speaking IELTS Sample.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu trả lời cho câu hỏi Describe a time when you picked up an item that someone else lost - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

So, one time I found a lost wallet. It was a brown leather wallet that I stumbled upon on my way to the nearby convenience store. I found it lying on the sidewalk near the intersection. After checking inside, I discovered it belonged to a local resident. So, I decided to take it home and contact the owner. Luckily, there was an ID card inside with the owner's

contact information
. I gave them a call and arranged to return the wallet to them.

Now, how did I feel about the experience? Well, first off, I felt like it was my

duty
to do the right thing and return the wallet. You know, that whole "treat others how you want to be treated" deal. Plus, I felt
relieved
knowing I could help someone out in a
tough situation
. It's a good feeling to know you've made someone's day a little better, you know? On the other hand, I also felt a bit frustrated that someone had lost something
valuable
. It made me more aware of how easily things can go missing and reminded me to be more careful with my own
belongings
.

All in all, finding and returning the lost wallet was a

rollercoaster
of responsibility,
relief
, and a
gentle nudge
to
keep an eye on
our belongings. Just goes to show, that a small act of kindness can really
make someone's day
.

(232 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Lost and Found thường được dùng trong bài Speaking IELTS Sample.

stumble upon
/stʌ́mbəld əˈpɒn/
(verb). tình cờ thấy, tìm được
vocab
duty
/ˈdjuːti/
(noun). nhiệm vụ, trách nhiệm
vocab
contact information
/ˈkɑːntækt ɪnfərˈmeɪʃən/
(noun). thông tin liên lạc
vocab
relieved
/rɪˈliːvd/
(adj). an tâm, nhẹ nhõm
vocab
tough situation
/tʌf ˈsɪtʃuˈeɪʃən/
(noun). hoàn cảnh khó khăn
vocab
help sb out
/hɛlp ˈsʌmbədi aʊt/
(verb). giúp đỡ ai đó
vocab
valuable
/ˈvæljuəbəl/
(adj). quý giá, có giá trị lớn
vocab
belongings
/bɪˈlɒŋɪŋz/
(noun). đồ đạc
vocab
rollercoaster
/ˈroʊlərˌkəʊstər/
(noun). tàu lượn siêu tốc (nghĩa bóng: cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, sự thăng trầm, sóng gió)
vocab
relief
/rɪˈliːf/
(noun). cảm giác nhẹ nhõm, yên tâm
vocab
gentle nudge
/dʒɛntəl ˈnʌdʒ/
(noun). cú huých nhẹ nhàng
vocab
keep an eye on
/kiːp ən ˈaɪ ɒn/
(verb). để mắt tới
vocab
an act of kindness
/ækt əv ˈkaɪndnəs/
(noun). việc làm tốt, hành động tử tế
vocab
make someone's day
/meɪk ˈsʌmˌwʌnz ˈdeɪ/
(verb). làm ai đó thấy khá hơn, thấy vui vẻ cả ngày
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

tình cờ thấy, tìm được:

02.

quý giá, có giá trị lớn

03.

an tâm, nhẹ nhõm:

04.

để mắt tới:

05.

việc làm tốt, hành động tử tế

Chủ đề speaking part 2 cho bạn tham khảo.

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe a time when you picked up an item that someone else lost.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background