Describe a trip you were looking forward to but was delayed - topic Postponed travel

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Postponed travel (chủ đề Chuyến đi bị trì hoãn): Describe a trip you were looking forward to but was delayed, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Postponed travel thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu trả lời cho câu hỏi Describe a trip you were looking forward to but was delayed - IELTS Speaking Part 2 sample dưới đây nhé!

There was this trip to Phu Quoc Island in Vietnam that I had been absolutely itching for. Pictures just don't do it justice – pristine beaches, swaying palm trees, turquoise waters – it looked like paradise on earth.

The biggest draw
for me was the chance to finally unwind and relax on a beach vacation. I'd been working like crazy lately, and the idea of soaking up the sun with a good book in hand sounded like
pure bliss
. Plus, Phu Quoc is known for its incredible spas, so I was picturing myself getting pampered from head to toe!

Unfortunately, just as I was finalizing all the details, my travel buddy came down with a nasty case of the flu. With a heavy heart, we had to postpone the trip. Let's just say, my relaxation dreams were

put on hold
.

Initially, I was pretty bummed. We'd both been so hyped about this

getaway
, and all that planning seemed to
go down the drain
. It felt like a real punch in the gut, especially since I was craving a break so badly.

But after a while, I realized it wasn't the end of the world. My health and well-being were more important, and it wouldn't be much fun on the trip if my friend wasn't feeling their best either. On the bright side, the delay gave us some extra time to save up a little more, which meant we could

splurge on
some nicer beachfront accommodations. Plus, with some extra time on my hands, I could delve deeper into researching all the amazing things to see and do on the island. In a way, the
waitlist
just made the whole trip even more anticipated!

So yeah, while the delay was a downer at first, I tried to find the

silver linings
. And trust me, that first sip of a tropical cocktail on Phu Quoc's stunning beaches will be even sweeter knowing it came after a little wait.

(325 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Postponed travel thường được dùng trong bài.

itch for
/ɪtʃ fɔː/
(verb). yêu thích, mong đợi điều gì đó đến mức bồn chồn
vocab
the biggest draw
/ðə ˈbɪɡəst drɔː/
(noun). điểm thu hút lớn nhất
vocab
pure bliss
/pjʊə blɪs/
(noun). sự sung sướng tột đỉnh
vocab
come down with (an illness)
/kʌm daʊn wɪð/
(verb). mắc bệnh
vocab
put on hold
/pʊt ɒn həʊld/
(verb). bị hoãn lại, tạm dừng
vocab
be hyped about (something)
/biː haɪpt əˈbaʊt/
(adj). hào hứng về điều gì đó
vocab
getaway
/ˈɡetəweɪ/
(noun). chuyến đi xa, kỳ nghỉ ngắn
vocab
go down the drain
/ɡəʊ daʊn ðə dreɪn/
(verb). hỏng bét, đổ sông đổ bể
vocab
a punch in the gut
/ə pʌntʃ ɪn ðə ɡʌt/
(noun). cú sốc tinh thần, sự thất vọng lớn
vocab
silver linings
/ˈsɪlvə ˈlaɪnɪŋz/
(noun). mặt tích cực, tia hy vọng
vocab
splurge on
/splɜːdʒ ɒn/
(verb). vung tiền vào
vocab
accommodation
/əˌkɒməˈdeɪʃən/
(noun). chỗ ở
vocab
waitlist
/ˈweɪtlɪst/
(noun). danh sách chờ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài mẫu IELTS Speaking nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp

01.

bị hoãn lại, tạm dừng:

02.

hào hứng về điều gì đó:

03.

chuyến đi xa, kỳ nghỉ ngắn:

04.

cú sốc tinh thần, sự thất vọng lớn:

05.

mặt tích cực, tia hy vọng:

Những chủ đề part 2 thường gặp cho bạn tham khảo.

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe a trip you were looking forward to but was delayed.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background