Describe a time you had to finish something quickly - topic A quick fix

IELTS Speaking Part 2 Sample topic A quick fix (chủ đề Nhanh chóng hoàn thành): Describe a time you had to finish something quickly, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề A quick fix Part 2 Speaking sample thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a time when you had to finish something quickly - Sample Speaking IELTS dưới đây nhé!

Due to my

vivid recollection
of the event, I can tell you about a time when I had to
scramble
to finish a school project. It was during my sophomore year of college, and we were assigned a group presentation
due
the very next day!

This happened about five years ago. It was the most

crucial
presentation of the semester because it counted as extra credit for the final exam. With such a
tight deadline
, I had to
pull an all-nighter
putting together slides and information from our research. Without time for
meticulous
revisions, I focused on working efficiently, prioritizing information and making quick decisions about what to include. Luckily, my experience in playing strategic games came in handy in that situation.

The reason for the last-minute scramble was simple: our group had

procrastinated
. We were all busy with other classes and activities, so there wasn't much time left to complete the project. To
make matters worse
, that week we even had a short break at Vung Tau beach. The night before the presentation, I knew I had to focus
intently
, so I settled in for an all-nighter to finish my part.

Despite feeling stressed and overwhelmed by the tight deadline, I also felt a surge of

accomplishment
when I finished the project on time. It was a valuable lesson in time management – one that definitely convinced me to avoid procrastination in the future.

(237 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề A quick fix Part 2 Speaking sample thường được dùng trong bài.

vivid recollection
/ˈvɪvɪd ˌrɛkəˈlɛkʃən/
(noun). ký ức rõ ràng, sống động
vocab
scramble
/ˈskræmbl/
(verb). vội vã hoàn thành, đua với thời gian
vocab
due
/duː/
(adj). đến hạn
vocab
crucial
/ˈkruːʃl/
(adj). quan trọng
vocab
make matters worse
/meɪk ˈmætərz wɜrs/
(verb). làm chuyện tệ hơn, trầm trọng hơn
vocab
pull an all-nighter
/pʊl ən ɔl-ˈnaɪtər/
(verb). thức suốt đêm
vocab
intently
/ɪnˈtentli/
(adv). chăm chú, tập trung
vocab
meticulous
/məˈtɪkjələs/
(adj). tỉ mỉ, chi tiết
vocab
come in handy
/come in handy/
(verb). có ích, hữu ích
vocab
procrastinate
/prəˈkræstɪneɪt/
(verb). trì hoãn
vocab
tight deadline
/taɪt ˈdɛˌdlaɪn/
(noun). thời hạn ngắn, thời hạn chặt chẽ
vocab
accomplishment
/əˈkɑːmplɪʃmənt/
(noun). thành tựu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu nhé!

Điền vào chỗ trống

01.

thời hạn ngắn, thời hạn chặt chẽ:

02.

quan trọng:

03.

thức suốt đêm:

04.

thành tựu:

05.

chăm chú, tập trung:

Những chủ đề part 2 HOT nhất hiện nay.

💡 Lời kết

Bài viết trên đã chia sẻ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Câu hỏi Describe a time when you had to finish something quickly. Bạn có thể tham khảo những ý tưởng và từ vựng này để áp dụng cho bài nói của mình.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background