Bài mẫu trả lời IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 2

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Job - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Tìm hiểu ngay các câu hỏi hay gặp trong IELTS Speaking Part 3 topic Job nhé!

📚 Vocabulary

just to name a few
/ʤʌst tuː neɪm ə fjuː/
(conjunction). Kể sơ vài cái
vocab
to be surrounded by something
/tuː biː səˈraʊndɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Bị bao vây bởi một thứ gì đó
vocab
to escape something
/tuː ɪsˈkeɪp ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trốn thoát khỏi một thứ gì đó
vocab
to get in touch with something
/tuː gɛt ɪn tʌʧ wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Kết nối với một thứ gì đó
vocab
to take part in something
/tuː teɪk pɑːt ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tham gia vào một hoạt động nào đó
vocab
to do something for the sake of something
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ fɔː ðə seɪk ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(conjunction). làm một việc gì đó vì lợi ích của việc nào đó khác
vocab
to be easily accessible
/tuː biː ˈiːzɪli əkˈsɛsəbl/
(adj). dễ dàng tiếp cận được
vocab
to instruct somebody to do something
/tuː ɪnˈstrʌkt ˈsʌmbədi tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). hướng dẫn ai đó làm việc gì đó
vocab
to be educated on something
/tuː biː ˈɛdjuːkeɪtɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). được giáo dục về một vấn đề nào đó
vocab
to head somewhere
/tuː hɛd ˈsʌmweə/
(verb). Đi đến, hướng đến đâu đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 3 topic Work nhé!

Exercise 1:

1 Dragon fruits, rambutan and mangosteen are specialty fruits of Vietnam,

.

 

2 The girl tried her best to

and was finally rescued by the police.

 

3 I finally

my old colleagues after months of not talking.

 

4 He's a really dynamic person. He

almost every competition that the school organizes.

 

5 Our parents worked very hard

. That's why taking good care of them is our duty and is one of ways how we can express our gratitude.

 

6 Online grammar and spelling checking tools are nowadays

, which makes writing emails and reports less of a burden.

 

7 My manager

me to operate the new machine.

 

8 The general public had to be

the importance of vaccination

 

9 The GPS system keeps telling me to

west, and I don't even know where west is!

 

10 I don't make much money from investing, so teaching is my

now.

💡 Gợi ý

has taken part in

just to name a few

easily accessible

escape

instructed

got in touch with

for our sake

head

educated on

bread and butter

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Công việc thuộc ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn

=>

01.
jobs

 

Nhân viên bàn hướng dẫn

=>

02.

 

Bộ phận dọn phòng

=>

03.
department

 

Người lễ tân

=> A

04.

 

Khách đến trong ngày

=>

05.
of the day

 

Thu xếp việc đưa đón khách

=> To arrange

06.

 

Khi nhìn lại

=> In

07.

 

Các vấn đề hô hấp

=>

08.
problems

 

Những xô bồ, xô bộn

=> The

09.

 

Sức khỏe tâm lý

=>

10.
health

 

Sức khỏe thể chất

=>

11.
health

 

Cảm xúc tiêu cực

=>

12.
emotions

Đừng bỏ lỡ Bài Mẫu Chủ Đề Job - IELTS Speaking Part 3 - Phần 1 tại chuyên trang IELTS Speaking Sample.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 3 topic Job, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18