Bài mẫu Chủ đề Shopping IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Tìm hiểu ngay các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Shopping!

📚 Vocabulary

to be expected
/tuː biː ɪksˈpɛktɪd/
(adj). được trông chờ/ được xem là hiển nhiên phải có
vocab
to be surrounded by something
/tuː biː səˈraʊndɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị bao vây bởi thứ gì đó
vocab
to tend to do something
/tuː tɛnd tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có khuynh hướng làm một điều gì đó
vocab
to get something over with
/tuː gɛt ˈsʌmθɪŋ ˈəʊvə wɪð/
(verb). làm gì đó cho có, làm đại cho xong
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Shopping nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

1 He

01.
bring food since he's the only one who could cook.

 

2 The boy

02.
new toys.

 

3 She

03.
listen to sad songs whenever it rains.

 

4 He doesn't like to clean so he is just

04.
.

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sạp đồ ăn

=>

01.

 

Tiệm tạp hóa

=>

02.
stores

 

Tiết kiệm thời gian

=> To be

03.

 

Theo đúng nghĩa đen

=>

04.

 

Mang tính thư giãn

=> To be

05.

 

Hộ gia đình

=>

06.

Theo dõi thêm Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Shopping, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18