Từ Vựng Bài Đọc Corporate Social Responsibility

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Corporate Social Responsibility được lấy từ cuốn Actual Test 4 - Test 2-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Corporate Social Responsibility

appeal
/əˈpil/
(noun). Sự kêu gọi; lời kêu gọi
vocab
arise
/əˈraɪz/
(verb). xuất hiện
vocab
assess
/əˈsɛs/
(verb). đánh giá
vocab
bear
/bɛr/
(verb). chịu đựng
vocab
broadly
/ˈbrɔdli/
(adv). 1 cách bao quát
vocab
commercial
/kəˈmɜrʃəl/
(adj). mang tính thương mại
vocab
compromise
/ˈkɑmprəˌmaɪz/
(verb). làm hại
vocab
constituency
/kənˈstɪʧuənsi/
(noun). nhóm người ủng hộ
vocab
content
/ˈkɑntɛnt/
(adj). bằng lòng
vocab
corporate
/ˈkɔrpərət/
(adj). thuộc đoàn thể
vocab
currently
/ˈkɜrəntli/
(adv). tại thời điểm hiện tại
vocab
enliven
/ɛnˈlaɪvən/
(verb). làm sinh động
vocab
enrollment
/ɛnˈroʊlmənt/
(noun). sự kết nạp, sự nhận vào
vocab
entirely
/ɪnˈtaɪərli/
(adv). hoàn toàn
vocab
equip
/ɪˈkwɪp/
(verb). trang bị
vocab
ethical
/ˈɛθɪkəl/
(adj). thuộc về đạo đức
vocab
expertise
/ˌɛkspərˈtiz/
(noun). Chuyên môn
vocab
exploitation
/ˌɛkˌsplɔɪˈteɪʃən/
(noun). sự lạm dụng, sự khai thác
vocab
gradually
/ˈgræʤuəli/
(adv). dần dần
vocab
humane
/hjuˈmeɪn/
(adj). nhân đạo
vocab
inherently
/ɪnˈhɪrəntli/
(adv). vốn có, vốn đã
vocab
institution
/ˌɪnstɪˈtuʃən/
(noun). Tổ chức, viện
vocab
moral
/ˈmɔrəl/
(adj). thuộc về đạo đức
vocab
morale
/məˈræl/
(noun). nhuệ khí, tinh thần, chí khí
vocab
obligation
/ˌɑbləˈgeɪʃən/
(noun). Nghĩa vụ
vocab
outdated
/ˈaʊtˌdeɪtɪd/
(adj). lỗi thời
vocab
passionate
/ˈpæʃənət/
(adj). đầy đam mê
vocab
philanthropy
/fɪˈlænθrəpi/
(noun). từ thiện
vocab
potentially
/pəˈtɛnʃəli/
(adv). có triển vọng
vocab
prominent
/ˈprɑmənənt/
(adj). nổi bật
vocab
proponent
/prəˈpoʊnənt/
(noun). người ủng hộ
vocab
reputation
/ˌrɛpjəˈteɪʃən/
(noun). danh tiếng
vocab
retention
/riˈtɛnʃən/
(noun). sự giữ lại
vocab
stake
/steɪk/
(noun). tiền dấn vốn
vocab
stewardship
/ˈstuərdˌʃɪp/
(noun). sự quản lí
vocab
sustainability
/səˌsteɪnəˈbɪlɪti/
(noun). tính bền vững
vocab
vast
/væst/
(adj). rộng lớn
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔr/
(verb). giải thích cho
vocab
address
/ˈæˌdrɛs/
(verb). giải quyết
vocab
derive
/dəˈraɪv/
(verb). bắt nguồn từ
vocab
justify
/ˈʤʌstəˌfaɪ/
(verb). biện minh, chứng minh là đúng
vocab
motivate
/ˈmoʊtəˌveɪt/
(verb). Khuyến khích, tạo động lực
vocab
notion
/ˈnoʊʃən/
(noun). khái niệm
vocab
operate
/ˈɑpəˌreɪt/
(verb). Vận hành
vocab
permission
/pərˈmɪʃən/
(noun). sự cho phép
vocab
priority
/praɪˈɔrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
resource
/ˈrisɔrs/
(noun). Nguồn tài nguyên
vocab
company
/ˈkʌmpəni/
(noun). công ty
vocab
consequence
/ˈkɑnsəkwəns/
(noun). Hậu quả
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). tác động
vocab
government
/ˈgʌvərmənt/
(noun). chính phủ
vocab
advance
/ədˈvæns/
(verb). thúc đẩy, làm cho tiến bộ
vocab
innovation
/ˌɪnəˈveɪʃən/
(noun). Đổi mới, cải tiến
vocab
productive
/prəˈdʌktɪv/
(adj). hiệu suất tốt
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). Tài sản
vocab
pursue
/pərˈsu/
(verb). Theo đuổi
vocab
regulatory
/ˈrɛgjələˌtɔri/
(adj). thuộc về quản lí, thuộc về điều tiết
vocab
rival
/ˈraɪvəl/
(verb). sánh với, cạnh tranh với
vocab
sector
/ˈsɛktər/
(noun). khu vực
vocab
temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). Tạm thời
vocab
ultimately
/ˈʌltəmətli/
(adv). cuối cùng
vocab
utilization
/ˌjutələˈzeɪʃən/
(noun). sự tận dụng
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
corporation
/ˌkɔrpəˈreɪʃən/
(noun). tập đoàn
vocab
essential
/ɪˈsɛnʃəl/
(adj). thiết yếu
vocab
workforce
/ˈwɜrkˌfɔrs/
(noun). Lực lượng lao động
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
consumer
/kənˈsumər/
(noun). Người tiêu dùng
vocab
anticipate
/ænˈtɪsəˌpeɪt/
(verb). Dự đoán
vocab
bankrupt
/ˈbæŋkrəpt/
(verb). làm phá sản
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
evolve
/ɪˈvɑlv/
(verb). Tiến hoá
vocab
firm
/fɜrm/
(noun). hãng, công ty
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Minh hoạ
vocab
liable
/ˈlaɪəbəl/
(adj). có trách nhiệm pháp lý
vocab
monitor
/ˈmɑnətər/
(verb). GIám sát
vocab
mount
/maʊnt/
(verb). tăng dần
vocab
outcome
/ˈaʊtˌkʌm/
(noun). Kết quả
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(verb). tiến triển, phát triển
vocab
risk
/rɪsk/
(noun). rủi ro
vocab
survival
/sərˈvaɪvəl/
(noun). sự sinh tồn, sự sống sót
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). Xác định, nhận dạng
vocab
intersect
/ˌɪntərˈsɛkt/
(verb). giao nhau
vocab
present
/ˈprɛzənt/
(verb). đưa ra, bày ra
vocab
resolve
/riˈzɑlv/
(verb). giải quyết
vocab
select
/səˈlɛkt/
(verb). chọn lọc
vocab
administrator
/ədˈmɪnəˌstreɪtər/
(noun). quản trị viên
vocab
citizenship
/ˈsɪtɪzənˌʃɪp/
(noun). Quốc tịch, tư cách công dân
vocab
contribute
/kənˈtrɪbjut/
(verb). đóng góp
vocab
direct
/dəˈrɛkt/
(adj). trực tiếp
vocab
donation
/doʊˈneɪʃən/
(noun). sự quyên góp
vocab
gain
/geɪn/
(noun). lợi ích
vocab
goal
/goʊl/
(noun). Mục đích, mục tiêu
vocab
goodwill
/ˈgʊˈdwɪl/
(noun). thiện chí
vocab
incidental
/ˌɪnsɪˈdɛntəl/
(adj). ngẫu nhiên, tình cờ
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan, bao hàm
vocab
limit
/ˈlɪmət/
(verb). giới hạn
vocab
modest
/ˈmɑdəst/
(adj). khiêm tốn, vừa phải
vocab
rate
/reɪt/
(noun). Tỷ lệ
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). vẫn, giữ như cũ
vocab
specify
/ˈspɛsəˌfaɪ/
(verb). Chỉ rõ, định rõ
vocab
track
/træk/
(verb). Theo dõi tiến độ
vocab
initiative
/ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). Kiến nghị, sáng kiến
vocab
adopt
/əˈdɑpt/
(verb). Thông qua, lựa chọn
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). Đạt được, giành được
vocab
constraint
/kənˈstreɪnt/
(noun). sự hạn chế
vocab
expand
/ɪkˈspænd/
(verb). Mở rộng
vocab
partnership
/ˈpɑrtnərˌʃɪp/
(noun). Quan hệ hợp tác
vocab
shortage
/ˈʃɔrtəʤ/
(noun). sự thiếu
vocab
major
/ˈmeɪʤər/
(adj). chủ yếu, quan trọng
vocab
aim
/eɪm/
(verb). nhắm vào, hướng vào
vocab
aspect
/ˈæˌspɛkt/
(noun). Khía cạnh
vocab
commitment
/kəˈmɪtmənt/
(noun). sự cam kết
vocab
construct
/kənˈstrʌkt/
(verb). xây dựng
vocab
dimension
/dɪˈmɛnʃən/
(noun). chiều
vocab
distinguish
/dɪˈstɪŋgwɪʃ/
(verb). phân biệt
vocab
extend
/ɪkˈstɛnd/
(verb). mở rộng
vocab
proposition
/ˌprɑpəˈzɪʃən/
(noun). đề xuất
vocab
raw
/rɑ/
(adj). thô, chưa tinh chế
vocab
reinforce
/ˌriɪnˈfɔrs/
(verb). Củng cố, tăng cường
vocab
strategy
/ˈstrætəʤi/
(noun). Chiến thuật
vocab
unique
/juˈnik/
(adj). đặc biệt, độc nhất
vocab
customer
/ˈkʌstəmər/
(noun). khách hàng
vocab
emphasize
/ˈɛmfəˌsaɪz/
(verb). Nhấn mạnh
vocab
internally
/ɪnˈtɜrnəli/
(adv). bên trong
vocab
purchase
/ˈpɜrʧəs/
(noun). sự mua, vật mua được
vocab
equal
/ˈikwəl/
(adj). bằng nhau, ngang hàng
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(noun). hiệu suất
vocab
impose
/ɪmˈpoʊz/
(verb). áp đặt
vocab
integral
/ˈɪntəgrəl/
(adj). cần thiết
vocab
restriction
/riˈstrɪkʃən/
(noun). sự hạn chế
vocab
treat
/trit/
(verb). đối xử
vocab
unfairly
/ənˈfɛrli/
(adv). không công bằng, bất công
vocab
workplace
/ˈwɜrkˌpleɪs/
(noun). nơi làm việc
vocab
composting
/ˈkɑmˌpoʊstɪŋ/
(noun). sự ủ phân
vocab
disposable
/dɪˈspoʊzəbəl/
(adj). dùng một lần
vocab
regional
/ˈriʤənəl/
(adj). thuộc vùng miền
vocab
waste
/weɪst/
(noun). Rác rưởi, đồ thải, thức ăn thừa
vocab
common
/ˈkɑmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). Chứa đựng, bao gồm
vocab
damaging
/ˈdæmɪʤɪŋ/
(adj). Có hại
vocab
goods
/gʊdz/
(noun). hàng hóa
vocab
ingredient
/ɪnˈgridiənt/
(noun). Thành phần, nguyên liệu
vocab
procurement
/proʊˈkjʊrmənt/
(noun). sự kiếm được
vocab
facility
/fəˈsɪlɪti/
(noun). Cơ sở vật chất
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
faculty
/ˈfækəlti/
(noun). khoa
vocab
professional
/prəˈfɛʃənəl/
(adj). chuyên nghiệp
vocab
systematic
/ˌsɪstəˈmætɪk/
(adj). Có hệ thống
vocab
up to date
/ʌp tu deɪt/
(adj). hiện đại
vocab