Từ Vựng Bài Đọc Implication Of False Belief Experiments

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Implication Of False Belief Experiments được lấy từ cuốn Actual Test 5 - Test 6-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Implication Of False Belief Experiments

underestimate
/ˈʌndəˈrɛstəmət/
(verb). đánh giá thấp
vocab
treat
/trit/
(verb). đối xử
vocab
thus
/ðʌs/
(adv). do đó, theo cách đó
vocab
theory
/ˈθɪri/
(noun). Giả thuyết; học thuyết
vocab
suffer
/ˈsʌfər/
(verb). chịu đựng
vocab
store
/stɔr/
(verb). lưu trữ, cất giữ
vocab
simulation
/ˌsɪmjəˈleɪʃən/
(noun). sự mô phỏng
vocab
security
/sɪˈkjʊrəti/
(noun). sự an toàn
vocab
secondary
/ˈsɛkənˌdɛri/
(adj). thứ cấp
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). tương ứng, theo thứ tự lần lượt
vocab
rarely
/ˈrɛrli/
(adv). hiếm
vocab
propose
/prəˈpoʊz/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab
process
/ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình
vocab
primary
/ˈpraɪˌmɛri/
(adj). chính
vocab
pretence
/prɪˈtɛns/
(noun). sự giả vờ
vocab
organise
/ˈɔːgənaɪz/
(verb). tổ chức, sắp xếp
vocab
opposition
/ˌɑpəˈzɪʃən/
(noun). sự chống đối
vocab
manipulate
/məˈnɪpjəˌleɪt/
(verb). điều khiển, thao túng
vocab
literal
/ˈlɪtərəl/
(adj). theo nghĩa đen
vocab
implication
/ˌɪmpləˈkeɪʃən/
(noun). sự liên can, hậu quả
vocab
gaze
/geɪz/
(verb). cái nhìn chằm chằm
vocab
fairly
/ˈfɛrli/
(adv). vừa phải
vocab
express
/ɪkˈsprɛs/
(verb). bày tỏ, thể hiện
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
eventually
/ɪˈvɛnʧəwəli/
(adv). Cuối cùng
vocab
empathy
/ˈɛmpəθi/
(noun). sự đồng cảm
vocab
effort
/ˈɛfərt/
(noun). sự cố gắng
vocab
distinguish
/dɪˈstɪŋgwɪʃ/
(verb). phân biệt
vocab
discuss
/dɪˈskʌs/
(verb). thảo luận
vocab
demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). Trình bày, minh hoạ
vocab
counterfactual
/ˌkaʊn.t̬ɚˈfæk.tʃu.əl/
(adj). phản ngược, đối chứng
vocab
consistent
/kənˈsɪstənt/
(adj). nhất quán
vocab
considerable
/kənˈsɪdərəbəl/
(adj). đáng kể
vocab
consequently
/ˈkɑnsəkwəntli/
(adv). kết quả là
vocab
concerned
/kənˈsɜrnd/
(adj). bận tâm, lo lắng
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
capacity
/kəˈpæsəti/
(noun). khả năng
vocab
basis
/ˈbeɪsəs/
(noun). Nền tảng
vocab
base on
/beɪs ɑn/
(verb). dựa vào
vocab
autism
/ˈɔˌtɪzəm/
(noun). Tự kỷ
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
attachment
/əˈtæʧmənt/
(noun). sự gắn bó
vocab
aspect
/ˈæˌspɛkt/
(noun). Khía cạnh
vocab
argue
/ˈɑrgju/
(verb). tranh luận
vocab
approach
/əˈproʊʧ/
(noun). cách tiếp cận, phương pháp
vocab
apparently
/əˈpɛrəntli/
(adv). rõ ràng
vocab
absent
/ˈæbsənt/
(adj). vắng mặt
vocab
put forward
/pʊt ˈfɔrwərd/
(verb). đề xuất, đề nghị
vocab
imagine
/ɪˈmæʤən/
(verb). tưởng tượng
vocab
explanation
/ˌɛkspləˈneɪʃən/
(noun). giải thích
vocab
character
/ˈkɛrɪktər/
(noun). nhân vật
vocab
appreciate
/əˈpriʃiˌeɪt/
(verb). cảm kích, trân trọng
vocab
alternative
/ɔlˈtɜrnətɪv/
(adj). khác
vocab
term
/tɜrm/
(noun). thuật ngữ
vocab
spontaneous
/spɑnˈteɪniəs/
(adj). tự phát
vocab
pretend
/priˈtɛnd/
(verb). giả vờ
vocab
mentality
/mɛnˈtæləti/
(noun). tâm trí
vocab
locate
/ˈloʊˌkeɪt/
(verb). đặt vào vị trí
vocab
external
/ɪkˈstɜrnəl/
(adj). bên ngoài
vocab
contrast
/ˈkɑntræst/
(noun). Sự tương phản
vocab
aware
/əˈwɛr/
(adj). Có nhận thức
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). chỉ ra, hiển thị
vocab
certain
/ˈsɜrtən/
(adj). nhất định, nào đó
vocab
representation
/ˌrɛprəzɛnˈteɪʃən/
(noun). sự thể hiện, sự trình bày
vocab
match
/mæʧ/
(verb). phù hợp với
vocab
draw
/drɔ/
(verb). rút ra
vocab
comprehend
/ˌkɑmpriˈhɛnd/
(verb). hiểu
vocab
address
/ˈæˌdrɛs/
(verb). giải quyết
vocab
actual
/ˈækʧuəl/
(adj). thực sự, thực tế
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). thử nghiệm
vocab
devise
/dɪˈvaɪz/
(verb). nghĩ ra, sáng chế
vocab
conduct
/ˈkɑndʌkt/
(verb). tiến hành
vocab
slightly
/ˈslaɪtli/
(adv). nhỏ, không đáng kể
vocab
interact
/ˌɪntəˈrækt/
(verb). tương tác
vocab
get along with
/gɛt əˈlɔŋ wɪð/
(verb). hòa hợp với
vocab
comparatively
/kəmˈpɛrətɪvli/
(adv). tương đối
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
extended family
/ɪkˈstɛndəd ˈfæməli/
(noun). gia đình đa thế hệ
vocab
tend
/tɛnd/
(verb). có xu hướng
vocab
take account of
/teɪk əˈkaʊnt ʌv/
(verb). xem xét
vocab
sophisticated
/səˈfɪstəˌkeɪtɪd/
(adj). tinh vi, phức tạp
vocab
rule out
/rul aʊt/
(verb). loại trừ, bác bỏ
vocab
revise
/rɪˈvaɪz/
(verb). Xem xét, chỉnh sửa
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(verb). ảnh hưởng
vocab
criticism
/ˈkrɪtɪˌsɪzəm/
(noun). chỉ trích
vocab
complexity
/kəmˈplɛksəti/
(noun). Độ tinh xảo, phức tạp
vocab
affect
/əˈfɛkt/
(verb). ảnh hưởng
vocab
related
/rɪˈleɪtɪd/
(adj). liên quan
vocab
maternal
/məˈtɜrnəl/
(adj). thuộc về phía mẹ
vocab
infant
/ˈɪnfənt/
(noun). Trẻ sơ sinh
vocab
factor
/ˈfæktər/
(noun). Nhân tố
vocab
capability
/ˌkeɪpəˈbɪləti/
(noun). khả năng
vocab
interactive
/ˌɪntəˈræktɪv/
(adj). mang tính tương tác
vocab
impetus
/ˈɪmpətəs/
(noun). sự thúc đẩy
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
peer
/pɪr/
(noun). bạn đồng trang lứa
vocab
return
/rɪˈtɜrn/
(verb). quay lại
vocab
predict
/prɪˈdɪkt/
(verb). Dự đoán
vocab
location
/loʊˈkeɪʃən/
(noun). vị trí, địa điểm
vocab
excessive
/ɪkˈsɛsɪv/
(adj). vượt mức
vocab
accuse
/əˈkjuz/
(verb). buộc tội
vocab
task
/tæsk/
(noun). công việc
vocab
modify
/ˈmɑdəˌfaɪ/
(verb). Điều chỉnh
vocab
research
/riˈsɜrʧ/
(verb). nghiên cứu
vocab
sibling
/ˈsɪblɪŋ/
(noun). anh chị em ruột
vocab
interaction
/ˌɪntəˈrækʃən/
(noun). sự tương tác
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
consist
/kənˈsɪst/
(verb). bao gồm
vocab
challenging
/ˈʧælənʤɪŋ/
(adj). mang tính thử thách, thách thức
vocab