Từ Vựng Bài Đọc The Development Of Plastics

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Development Of Plastics được lấy từ cuốn Actual Test 4 - Test 5-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc The Development Of Plastics

blend
/blɛnd/
(noun). hỗn hợp
vocab
commercially
/kəˈmɜrʃəli/
(adv). về phương diện thương mại
vocab
commodity
/kəˈmɑdəti/
(noun). hàng hóa
vocab
component
/kəmˈpoʊnənt/
(noun). Thành phần
vocab
crude
/krud/
(adj). Thô
vocab
derive
/dəˈraɪv/
(verb). Lấy được, đạt được
vocab
dissolve
/dɪˈzɑlv/
(verb). Hoà tan
vocab
drawback
/ˈdrɔˌbæk/
(noun). điểm hạn chế
vocab
element
/ˈɛləmənt/
(noun). Yếu tố
vocab
expand
/ɪkˈspænd/
(verb). Mở rộng
vocab
fabric
/ˈfæbrɪk/
(noun). Chất liệu vải
vocab
garment
/ˈgɑrmənt/
(noun). Trang phục
vocab
glossy
/ˈglɔsi/
(adj). sáng bóng
vocab
ideal
/aɪˈdil/
(adj). Lý tưởng
vocab
indestructibility
/ˌɪndəˌstrʌktɪˈbɪlɪti/
(noun). tính không thể phá hủy
vocab
insulator
/ˈɪnsəˌleɪtər/
(noun). vật cách điện
vocab
moderate
/ˈmɑdərət/
(adj). vừa phải
vocab
related
/rɪˈleɪtɪd/
(adj). liên quan
vocab
remote
/rɪˈmoʊt/
(adj). xa xôi, hẻo lánh
vocab
resistant
/rɪˈzɪstənt/
(adj). Kháng lại
vocab
stretch
/strɛʧ/
(verb). Kéo dài
vocab
subsequently
/ˈsʌbsəkwəntli/
(adv). sau đó
vocab
substitute
/ˈsʌbstəˌtut/
(noun). vật thay thế
vocab
supersede
/ˌsupərˈsid/
(verb). thay thế
vocab
synthetic
/sɪnˈθɛtɪk/
(adj). nhân tạo, tổng hợp
vocab
thread
/θrɛd/
(noun). sợi chỉ
vocab
waterproof
/ˈwɔtərˌpruf/
(adj). chống thấm, chống nước
vocab
weave
/wiv/
(verb). đan, dệt
vocab
detachable
/dɪˈtæʧəbəl/
(adj). có thể gỡ ra, có thể tháo ra
vocab
get off the ground
/gɛt ɔf ðə graʊnd/
(verb). trở nên thành công
vocab
manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(noun). sự sản xuất
vocab
rapidly
/ˈræpədli/
(adv). 1 cách nhanh chóng
vocab
common
/ˈkɑmən/
(adj). chung, phổ biến
vocab
invention
/ɪnˈvɛnʃən/
(noun). phát minh
vocab
original
/əˈrɪʤənəl/
(adj). Nguyên bản, khởi nguồn
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). thuộc tính, tính chất
vocab
chemist
/ˈkɛmɪst/
(noun). dược sĩ, nhà hoá học
vocab
cast
/kæst/
(verb). đúc
vocab
heat
/hit/
(noun). nhiệt
vocab
soften
/ˈsɑfən/
(verb). làm mềm
vocab
discover
/dɪˈskʌvər/
(verb). Khám phá
vocab
pressure
/ˈprɛʃər/
(noun). áp lực
vocab
drain
/dreɪn/
(noun). ống dẫn nước
vocab
fireproof
/ˈfaɪərˌpruf/
(adj). Chịu lửa, không cháy
vocab
suitable
/ˈsutəbəl/
(adj). Phù hợp
vocab
replace
/ˌriˈpleɪs/
(verb). thay thế
vocab
appliance
/əˈplaɪəns/
(noun). thiết bị
vocab
domestic
/dəˈmɛstɪk/
(adj). thuộc về gia đình
vocab
container
/kənˈteɪnər/
(noun). vật chứa
vocab
adhesive
/ædˈhisɪv/
(noun). chất dính
vocab
insulation
/ˌɪnsəˈleɪʃən/
(noun). sự cách nhiệt
vocab
rigid
/ˈrɪʤəd/
(adj). cứng
vocab
bonding
/ˈbɑndɪŋ/
(noun). sự liên kết
vocab
compound
/ˈkɑmpaʊnd/
(noun). Hợp chất
vocab
contain
/kənˈteɪn/
(verb). Chứa đựng, bao gồm
vocab
creation
/kriˈeɪʃən/
(noun). Sự tạo thành, sự sáng tạo
vocab
huge
/hjuʤ/
(adj). to lớn
vocab
molecule
/ˈmɑləˌkjul/
(noun). phân tử
vocab
principle
/ˈprɪnsəpəl/
(noun). Nguyên tắc, nguyên lí
vocab
range
/reɪnʤ/
(noun). loại
vocab
rubber
/ˈrʌbər/
(noun). cao su
vocab
underlie
/ˌʌndərˈlaɪ/
(verb). làm cơ sở, làm nền tảng của
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). sụt giảm
vocab
equally
/ˈikwəli/
(adv). bằng nhau
vocab
ivory
/ˈaɪvəri/
(noun). Ngà voi...
vocab
offer
/ˈɔfər/
(verb). Cung cấp
vocab
prize
/praɪz/
(noun). giải thưởng
vocab
supply
/səˈplaɪ/
(noun). nguồn cung cấp
vocab
mould
/moʊld/
(verb). đúc, nặn
vocab
call for
/kɔl fɔr/
(verb). cần
vocab
item
/ˈaɪtəm/
(noun). món hàng
vocab
treatment
/ˈtritmənt/
(noun). sự xử lí
vocab
variety
/vəˈraɪəti/
(noun). Sự đa dạng
vocab
attack
/əˈtæk/
(verb). tấn công
vocab
bacterium
/bækˈtɪriəm/
(noun). Vi khuẩn
vocab
biodegradable
/ˌbaɪoʊdəˈgreɪdəbəl/
(adj). có thể phân hủy sinh học
vocab
durable
/ˈdʊrəbəl/
(adj). Bền bỉ
vocab
starch
/stɑrʧ/
(noun). hồ
vocab
incorporate
/ɪnˈkɔrpərɪt/
(verb). Kết hợp, gộp chung
vocab
decay
/dəˈkeɪ/
(verb). Phân rã
vocab
disintegrate
/dɪˈsɪntəˌgreɪt/
(verb). rã ra, phân hủy
vocab
ensure
/ɛnˈʃʊr/
(verb). Đảm bảo
vocab
gradually
/ˈgræʤuəli/
(adv). dần dần
vocab
preserve
/prəˈzɜrv/
(verb). Bảo quản, giữ gìn
vocab
store
/stɔr/
(verb). lưu trữ, cất giữ
vocab