Từ Vựng Bài Đọc Venus In Transit

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Venus In Transit được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 9 - Test 2-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Venus In Transit

principle
/ˈprɪnsəpl/
(noun). Nguyên tắc
vocab
determine
/dɪˈtɜːmɪn/
(verb). Quyết định
vocab
base on
/beɪs ɒn/
(verb). dựa vào
vocab
measurement
/ˈmeʒəmənt/
(noun). số đo, kích thước
vocab
extend
/ɪkˈstend/
(verb). mở rộng
vocab
description
/dɪˈskrɪpʃn/
(noun). Sự miêu tả, sự mô tả
vocab
prevent
/prɪˈvent/
(verb). ngăn chặn
vocab
observation
/ˌɒbzəˈveɪʃn/
(noun). sự quan sát
vocab
flee
/fliː/
(verb). chạy trốn
vocab
rule out
/ruːl aʊt/
(verb). loại trừ, bác bỏ
vocab
attempt
/əˈtempt/
(noun). lần thử, nỗ lực
vocab
accurate
/ˈækjərət/
(adj). Chính xác
vocab
finding
/ˈfaɪndɪŋ/
(noun). Sự tìm ra, sự khám phá, điều tìm thấy
vocab
statement
/ˈsteɪtmənt/
(noun). sự phát biểu, phát ngôn
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(adj). Tiềm năng
vocab
discovery
/dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá
vocab
prove
/pruːv/
(verb). Chứng minh
vocab
vital
/ˈvaɪtl/
(adj). thiết yếu, quan trọng
vocab
breakthrough
/ˈbreɪkθruː/
(noun). Bước đột phá
vocab
cosmos
/ˈkɑːzməs/
(noun). vũ trụ
vocab
detect
/dɪˈtekt/
(verb). Dò tìm, phát hiện
vocab
orbit
/ˈɔːrbɪt/
(verb). quay quanh quỹ đạo
vocab
state
/steɪt/
(noun). Trạng thái
vocab
astronomical
/ˌæstrəˈnɑːmɪkl/
(adj). thuộc thiên văn học
vocab
instrument
/ˈɪnstrəmənt/
(noun). Công cụ
vocab
overcome
/ˌəʊvəˈkʌm/
(verb). Vượt qua
vocab
precise
/prɪˈsaɪs/
(adj). Chính xác
vocab
allow
/əˈlaʊ/
(verb). Cho phép
vocab
astronomer
/əˈstrɒnəmər/
(noun). Nhà thiên văn học
vocab
refract
/rɪˈfrækt/
(verb). khúc xạ
vocab
obtain
/əbˈteɪn/
(verb). Đạt được, lấy được
vocab
calculate
/ˈkælkjuleɪt/
(verb). Tính, tính toán
vocab
accuracy
/ˈækjərəsi/
(noun). sự chính xác
vocab
compare
/kəmˈper/
(verb). so sánh
vocab
apparent
/əˈpærənt/
(adj). Rõ ràng
vocab
realise
/ˈriːəlaɪz/
(verb). nhận ra
vocab
govern
/ˈɡʌvərn/
(verb). quản lý, điều khiển
vocab
measurable
/ˈmeʒərəbl/
(adj). đo được, lường được
vocab
witness
/ˈwɪtnəs/
(verb). chứng kiến
vocab
calculation
/ˌkælkjuˈleɪʃn/
(noun). sự tính toán
vocab
observe
/əbˈzɜːv/
(verb). Quan sát
vocab
predict
/prɪˈdɪkt/
(verb). Dự đoán
vocab
survive
/səˈvaɪv/
(verb). Sống sót, tồn tại
vocab
ironically
/aɪˈrɒnɪkli/
(adv). Mỉa mai, trớ trêu
vocab
dispiriting
/dɪˈspɪrɪtɪŋ/
(adj). làm chán nản
vocab
distort
/dɪˈstɔːt/
(verb). làm biến dạng
vocab
smear
/smɪr/
(verb). làm mờ, làm bẩn, làm hoen ố
vocab
establish
/ɪˈstæblɪʃ/
(verb). Thiết lập
vocab
suspect
/səˈspekt/
(verb). nghi ngờ
vocab
toxic
/ˈtɑːksɪk/
(adj). Độc hại
vocab
distant
/ˈdɪstənt/
(adj). xa
vocab
measure
/ˈmeʒər/
(verb). Đo lường
vocab
explain
/ɪkˈspleɪn/
(verb). giải thích
vocab
population
/ˌpɒpjuˈleɪʃn/
(noun). Dân số
vocab
rare
/reər/
(adj). Hiếm hoi, hiếm
vocab
steadily
/ˈstedəli/
(adv). 1 cách từ tốn, đều đặn
vocab
party
/ˈpɑːrti/
(noun). toán, đội, nhóm
vocab
allege
/əˈledʒ/
(verb). cho là, khẳng định
vocab
combine
/kəmˈbaɪn/
(verb). kết hợp
vocab
force
/fɔːrs/
(noun). lực
vocab
outperform
/ˌaʊtpərˈfɔːrm/
(verb). vượt trội
vocab
explorer
/ɪkˈsplɔːrər/
(noun). người thám hiểm
vocab
extraordinary
/ɪkˈstrɔːrdəneri/
(adj). phi thường
vocab
innermost
/ˈɪnəməʊst/
(adj). Ở tận trong cùng
vocab
desolate
/ˈdesələt/
(adj). hoang vắng, tan hoang, đổ nát
vocab
latitude
/ˈlætɪtuːd/
(noun). vĩ độ
vocab
appear to
/əˈpɪər tu/
(verb). dường như, có vẻ như
vocab
differ
/ˈdɪfər/
(verb). khác, không giống
vocab
ultimate
/ˈʌltɪmət/
(adj). cuối cùng
vocab
aware
/əˈweər/
(adj). Có nhận thức
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
(adj). Căn bản, cốt lõi
vocab
scale
/skeɪl/
(noun). quy mô, tỉ lệ, phạm vi
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng chừng, xấp xỉ
vocab
inspire
/ɪnˈspaɪər/
(verb). Truyền cảm hứng
vocab
set out
/set aʊt/
(verb). bắt đầu lên đường
vocab
expedition
/ˌekspəˈdɪʃn/
(noun). Cuộc thám hiểm
vocab
diverse
/daɪˈvɜːs/
(adj). Đa dạng
vocab
deserve
/dɪˈzɜːrv/
(verb). xứng đáng
vocab
sympathy
/ˈsɪmpəθi/
(noun). Sự thông cảm; sự đồng cảm
vocab
thwart
/θwɔːrt/
(verb). cản trở, ngăn trở, phá ngang
vocab
besiege
/bɪˈsiːdʒ/
(verb). bao vây, vây hãm
vocab
undaunted
/ˌʌnˈdɔːntɪd/
(adj). ngoan cường, không nản lòng
vocab
remain
/rɪˈmeɪn/
(verb). ở lại; giữ nguyên (vị trí, tình trạng)
vocab
equator
/ɪˈkweɪtər/
(noun). xích đạo
vocab
dog
/dɔːɡ/
(verb). làm cho khổ sở, gây rắc rối
vocab
exhibit
/ɪɡˈzɪbɪt/
(verb). trưng bày, phô bày
vocab
labour
/ˈleɪbər/
(verb). gắng công, nỗ lực, dốc sức
vocab
analyse
/ˈænəlaɪz/
(verb). phân tích, đánh giá
vocab
reasonably
/ˈriːznəbli/
(adv). hợp lý, chấp nhận được
vocab
supersede
/ˌsuːpərˈsiːd/
(verb). thay thế
vocab
basis
/ˈbeɪsɪs/
(noun). Nền tảng
vocab
spectacle
/ˈspektəkl/
(noun). Quang cảnh; cảnh tượng
vocab