Từ Vựng Bài Nghe Automation and the future of work

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Automation and the future of work được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Automation and the future of work

opinion
/əˈpɪnjən/
(noun). ý kiến
vocab
express
/ɪkˈsprɛs/
(verb). thể hiện
vocab
ineffective
/ɪnɪˈfɛktɪv/
(adj). không hiệu quả
vocab
influential
/ˌɪnfluˈɛnʧəl/
(adj). có ảnh hưởng
vocab
criticism
/ˈkrɪtɪˌsɪzəm/
(noun). sự chỉ trích
vocab
prove
/pruv/
(verb). chứng minh
vocab
attitude
/ˈætəˌtud/
(noun). thái độ
vocab
understandable
/ˌʌndərˈstændəbəl/
(adj). có thể hiểu được
vocab
protest
/prəˈtɛst/
(verb). phản kháng
vocab
worker
/ˈwɜrkər/
(noun). công nhân
vocab
destroy
/dɪˈstrɔɪ/
(verb). hủy hoại
vocab
knitting machines
/ˈnɪtɪŋ məˈʃinz/
(noun). máy dệt kim
vocab
ultimately
/ˈʌltəmətli/
(adv). cuối cùng
vocab
achieve
/əˈʧiv/
(verb). đạt được
vocab
industrialisation
/ɪnˌdʌstriəlɪˈzeɪʃən/
(noun). công nghiệp hóa
vocab
threatened
/ˈθrɛtənd/
(adj). bị đe dọa
vocab
see
/si/
(verb). hiểu
vocab
prediction
/priˈdɪkʃən/
(noun). sự dự đoán
vocab
future
/ˈfjuʧər/
(noun). tương lai
vocab
doubtful
/ˈdaʊtfəl/
(adj). nghi ngờ
vocab
rewarding
/rɪˈwɔrdɪŋ/
(adj). khen thưởng
vocab
unemployment
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/
(noun). nạn thất nghiệp
vocab
fall
/fɑl/
(verb). giảm
vocab
delay
/dɪˈleɪ/
(verb). trì hoãn
vocab
retire
/rɪˈtaɪr/
(verb). về hưu
vocab
working hours
/ˈwɜrkɪŋ aʊrz/
(noun). giờ làm việc
vocab
frequently
/ˈfrikwɛntli/
(adv). thường xuyên
vocab
in the long term
/ɪn ðə lɔŋ tɜrm/
(adv). về lâu dài
vocab
foreseeable
/fɔrˈsiəbəl/
(adj). có thể thấy trước
vocab
optimistic
/ˌɑptəˈmɪstɪk/
(adj). lạc quan
vocab
involve
/ɪnˈvɑlv/
(verb). liên quan
vocab
repetitive
/rɪˈpɛtɪtɪv/
(adj). lặp đi lặp lại
vocab
leisure time
/ˈliʒər taɪm/
(noun). thời gian giải trí
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). chứng cớ
vocab
accountant
/əˈkaʊntənt/
(noun). kế toán
vocab
hairdresser
/ˈhɛrˌdrɛsər/
(noun). thợ cắt tóc
vocab
administrative staff
/ədˈmɪnəˌstreɪtɪv stæf/
(noun). nhân viên hành chính
vocab
agricultural workers
/ˌæɡrɪˈkʌlʧərəl ˈwɜrkərz/
(noun). người làm nông
vocab
care workers
/kɛr ˈwɜrkərz/
(noun). người làm dịch vụ chăm sóc
vocab
bank clerks
/bæŋk klɜrks/
(noun). nhân viên ngân hàng
vocab
at risk
/æt rɪsk/
(adj). có nguy cơ
vocab
role
/roʊl/
(noun). vai trò
vocab
sector
/ˈsɛktər/
(noun). lĩnh vực
vocab
dramatically
/drəˈmætɪkəli/
(adv). đáng kể
vocab
qualification
/ˌkwɑləfəˈkeɪʃən/
(noun). trình độ chuyên môn
vocab
require
/ˌriˈkwaɪər/
(verb). yêu cầu
vocab
disposable income
/dɪˈspoʊzəbəl ˈɪnˌkʌm/
(noun). thu nhập khả dụng
vocab
service
/ˈsɜrvəs/
(noun). dịch vụ
vocab
productivity
/ˌproʊdəkˈtɪvɪti/
(noun). năng suất
vocab
comment
/ˈkɑmɛnt/
(noun). bình luận
vocab
innovation
/ˌɪnoʊˈveɪʃən/
(noun). sự đổi mới
vocab
put out of
/pʊt aʊt ʌv/
(verb). Đưa ra khỏi
vocab
in demand
/ɪn dɪˈmænd/
(preposition). nhu cầu
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). có hiệu quả
vocab
enormously
/iˈnɔrməsli/
(adv). vô cùng
vocab
secretary
/ˈsɛkrəˌtɛri/
(noun). thư ký
vocab
dictation
/dɪkˈteɪʃən/
(noun). ghi lại biên bản cuộc họp
vocab
typing
/ˈtaɪpɪŋ/
(noun). đánh máy
vocab
earning power
/ˈɜrnɪŋ ˈpaʊər/
(noun). khả năng kiếm tiền
vocab
afford
/əˈfɔrd/
(verb). có thể chi tiê
vocab
personal services
/ˈpɜrsɪnɪl ˈsɜrvɪsɪz/
(noun). dịch vụ cá nhân
vocab
status
/ˈsteɪtəs/
(noun). trạng thái
vocab
responsibility
/riˌspɑnsəˈbɪləti/
(noun). trách nhiệm
vocab
graduate
/ˈɡrædʒuət/
(noun). tốt nghiệp
vocab
census
/ˈsɛnsəs/
(noun). điều tra dân số, thống kê
vocab
population
/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). dân số
vocab
assume
/əˈsum/
(verb). cho rằng
vocab
barely
/ˈbɛrli/
(adv). vừa đủ
vocab
exist
/ɪɡˈzɪst/
(verb). tồn tại
vocab
lifespan
/ˈlaɪfˌspæn/
(noun). tuổi thọ
vocab
growth
/ɡroʊθ/
(noun). sự phát triển
vocab
meet demand
/mit dɪˈmænd/
(verb). đáp ứng nhu cầu
vocab
bleak
/blik/
(adj). ảm đạm
vocab
in decline
/ɪn dɪˈklaɪn/
(preposition). suy giảm
vocab
redundant
/rɪˈdʌndənt/
(adj). dư thừa
vocab
seminar
/ˈsɛməˌnɑr/
(noun). hội thảo
vocab
automation
/ɔtəˈmeɪʃən/
(noun). tự động hóa
vocab
Industrial revolution
/ɪnˈdʌstriəl ˌrɛvəˈluʃən/
(noun). Cuộc cách mạng công nghiệp
vocab
Britain
/ˈbrɪtən/
(noun). nước Anh
vocab
eye-opener
/aɪ-ˈoʊpənər/
(noun). mở mang tầm mắt
vocab
textile industry
/ˈtɛkˌstaɪl ˈɪndəstri/
(noun). ngành dệt may
vocab
Luddites
/ˈlʌˌdaɪts/
(noun). những công nhân chống đối sử dụng công nghệ
vocab