Từ Vựng Bài Nghe The new housing development

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The new housing development được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe The new housing development

site
/saɪt/
(noun). địa điểm
vocab
housing development
/ˈhaʊzɪŋ dɪˈvɛləpmənt/
(noun). Phát triển nhà ở
vocab
select
/səˈlɛkt/
(verb). lựa chọn
vocab
farming
/ˈfɑrmɪŋ/
(noun). nông nghiệp
vocab
agricultural
/ˌæɡrəˈkʌlʧərəl/
(adj). nông nghiệp
vocab
airport
/ˈɛrˌpɔrt/
(noun). sân bay
vocab
drive away
/draɪv əˈweɪ/
(verb). lái xe đi
vocab
convenient
/kənˈvinjənt/
(adj). thuận lợi
vocab
criteria
/kraɪˈtɪriə/
(noun). tiêu chuẩn
vocab
connection
/kəˈnɛkʃən/
(noun). sự liên kết
vocab
hospital
/ˈhɑˌspɪtəl/
(noun). bệnh viện
vocab
secondary school
/ˈsɛkənˌdɛri skul/
(noun). Trường cấp hai
vocab
close
/kloʊs/
(adj). gần
vocab
access
/ˈækˌsɛs/
(noun). truy cập
vocab
facilities
/fəˈsɪlətiz/
(noun). cơ sở
vocab
drawback
/ˈdrɔˌbæk/
(noun). Hạn chế
vocab
steep slope
/stip sloʊp/
(noun). sườn dốc
vocab
geographical
/ˌʤiəˈɡræfɪkəl/
(adj). địa lý
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). tính năng
vocab
aspect
/ˈæˌspɛkt/
(noun). khía cạnh
vocab
positive
/ˈpɑzətɪv/
(adj). tích cực
vocab
feedback
/ˈfidˌbæk/
(noun). nhận xét
vocab
pleased
/plizd/
(adj). vừa lòng
vocab
layout
/ˈleɪˌaʊt/
(noun). bố cục
vocab
impression
/ɪmˈprɛʃən/
(noun). ấn tượng
vocab
blend in
/blɛnd ɪn/
(verb). hòa vào
vocab
landscape
/ˈlændˌskeɪp/
(noun). phong cảnh
vocab
wildlife
/ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). động vật hoang dã
vocab
cyclist
/ˈsaɪkəlɪst/
(noun). người đi xe đạp
vocab
look at
/lʊk æt/
(verb). nhìn vào
vocab
design
/dɪˈzaɪn/
(noun). thiết kế
vocab
together
/təˈɡɛðər/
(adv). cùng nhau
vocab
happily
/ˈhæpəli/
(adv). hạnh phúc
vocab
encouragement
/ɛnˈkɜrɪʤmənt/
(noun). sự khích lệ
vocab
relation
/riˈleɪʃən/
(noun). mối quan hệ
vocab
resident
/ˈrɛzɪdənt/
(noun). người dân
vocab
sports centre
/spɔrts ˈsɛntər/
(noun). Trung tâm thể thao
vocab
clinic
/ˈklɪnɪk/
(noun). Phòng khám
vocab
community centre
/kəmˈjunəti ˈsɛntər/
(noun). Trung tâm cộng đồng
vocab
supermarket
/ˈsupərˌmɑrkɪt/
(noun). siêu thị
vocab
playground
/ˈpleɪˌɡraʊnd/
(noun). Sân chơi
vocab
entrance
/ˈɛntrəns/
(noun). lối vào
vocab
bottom
/ˈbɑtəm/
(noun). đáy, bên dưới
vocab
corner
/ˈkɔrnər/
(noun). góc
vocab
turning
/ˈtɜrnɪŋ/
(noun). chỗ quẹo
vocab
right
/raɪt/
(noun). bên phải
vocab
left
/lɛft/
(noun). bên trái
vocab
branch off
/brænʧ ɔf/
(verb). rẽ nhánh
vocab
western
/ˈwɛstərn/
(adj). phía Tây
vocab
southern
/ˈsʌðərn/
(adj). phía Nam
vocab
lake
/leɪk/
(noun). hồ
vocab
specifically
/spəˈsɪfɪkli/
(adv). đặc biệt
vocab
adjoin
/əˈʤɔɪn/
(verb). liền kề
vocab
northeast
/ˌnɔrˈθist/
(noun). đông bắc
vocab
leave
/liv/
(verb). rời khỏi
vocab
curve
/kɜrv/
(verb). uốn cong
vocab
go up
/ɡoʊ ʌp/
(verb). đi thẳng lên
vocab