Từ Vựng Bài Nghe Victor Hugo

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Victor Hugo được lấy từ cuốn Cambridge 18 - Test 4. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Nghe Victor Hugo

novel
/ˈnɑvəl/
(noun). tiểu thuyết
vocab
adapt
/əˈdæpt/
(verb). thích nghi
vocab
theatre
/ˈθiətər/
(noun). nhà hát
vocab
overall
/ˈoʊvəˌrɔl/
(adj). tổng thể
vocab
author
/ˈɔθər/
(noun). tác giả
vocab
writer
/ˈraɪtər/
(noun). nhà văn
vocab
plot
/plɑt/
(noun). cốt truyện
vocab
career
/kəˈrɪr/
(noun). sự nghiệp
vocab
Romantic movement
/roʊˈmæntɪk ˈmuvmənt/
(noun). trào lưu lãng mạn
vocab
lead
/lid/
(verb). dẫn đầu
vocab
social issue
/ˈsoʊʃəl ˈɪʃu/
(noun). vấn đề xã hội
vocab
exile
/ˈɛkˌsaɪl/
(verb). lưu đày
vocab
highly regarded
/ˈhaɪli rɪˈɡɑrdɪd/
(verb). được coi trọng
vocab
colleague
/ˈkɑliɡ/
(noun). đồng nghiệp
vocab
literary
/ˈlɪtəˌrɛri/
(adj). văn chương
vocab
genius
/ˈʤinjəs/
(noun). thiên tài
vocab
speech
/spiʧ/
(noun). bài phát biểu
vocab
poverty
/ˈpɑvərti/
(noun). nghèo
vocab
society
/səˈsaɪəti/
(noun). xã hội
vocab
income
/ˈɪnˌkʌm/
(noun). thu nhập
vocab
outspoken
/ˈaʊtˈspoʊkən/
(adj). thẳng thắn
vocab
criticism
/ˈkrɪtɪˌsɪzəm/
(noun). sự chỉ trích
vocab
reside
/rɪˈzaɪd/
(verb). cư trú tại
vocab
Europe
/ˈjʊrəp/
(noun). Châu Âu
vocab
land
/lænd/
(verb). đến
vocab
publication
/ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
(noun). sự xuất bản
vocab
collection
/kəˈlɛkʃən/
(noun). bộ sưu tập
vocab
poetry
/ˈpoʊətri/
(noun). thơ
vocab
Empire
/ˈɛmpaɪər/
(noun). đế quốc
vocab
decorate
/ˈdɛkəˌreɪt/
(verb). trang trí
vocab
furnish
/ˈfɜrnɪʃ/
(verb). trang bị nội thất
vocab
unique
/juˈnik/
(adj). độc nhất
vocab
attract
/əˈtrækt/
(verb). thu hút
vocab
portrait
/ˈpɔrtrət/
(noun). chân dung
vocab
hang
/hæŋ/
(verb). treo
vocab
drawing
/ˈdrɔɪŋ/
(noun). bức tranh
vocab
tapestry
/ˈtæpəstri/
(noun). tấm thảm
vocab
ground floor
/ɡraʊnd flɔr/
(noun). tầng trệt
vocab
value
/ˈvælju/
(verb). giá trị
vocab
cover
/ˈkʌvər/
(verb). bao phủ
vocab
dark wood panelling
/dɑrk wʊd ˈpænəlɪŋ/
(noun). tấm gỗ tối màu
vocab
wooden furniture
/ˈwʊdən ˈfɜrnɪʧər/
(noun). đồ nội thất bằng gỗ
vocab
inexpensive
/ˌɪnɪkˈspɛnsɪv/
(adj). rẻ tiền
vocab
intricate
/ˈɪntrəkət/
(adj). phức tạp
vocab
carving
/ˈkɑrvɪŋ/
(noun). chạm khắc
vocab
lounge
/laʊnʤ/
(noun). phòng chờ
vocab
entertain
/ˌɛntərˈteɪn/
(verb). giải trí
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(noun). sự ảnh hưởng
vocab
wallpaper pattern
/ˈwɔlˌpeɪpər ˈpætərn/
(noun). họa tiết giấy dán tường
vocab
lamp
/læmp/
(noun). đèn
vocab
hallway
/ˈhɔlˌweɪ/
(noun). hành lang
vocab
comfortable
/ˈkʌmfərtəbəl/
(adj). thoải mái
vocab
harbour
/ˈhɑrbər/
(noun). bến cảng
vocab
look out
/lʊk aʊt/
(verb). nhìn ra
vocab
at the top of
/æt ðə tɑp ʌv/
(preposition). ở trên đỉnh của
vocab
talent
/ˈtælənt/
(noun). tài năng
vocab
local
/ˈloʊkəl/
(adj). địa phương
vocab
deprived
/dɪˈpraɪvd/
(adj). thiếu thốn
vocab
invite
/ɪnˈvaɪt/
(verb). mời
vocab
relative
/ˈrɛlətɪv/
(noun). họ hàng
vocab
donate
/ˈdoʊˌneɪt/
(verb). quyên tặng
vocab
ownership
/ˈoʊnərˌʃɪp/
(noun). quyền sở hữu
vocab
academic
/ˌækəˈdɛmɪk/
(adj). học thuật
vocab
insight
/ˈɪnˌsaɪt/
(noun). sự thấu hiểu
vocab
talented
/ˈtæləntɪd/
(adj). có tài
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). tài sản
vocab
wonderful
/ˈwʌndərfəl/
(adj). tuyệt vời
vocab
museum
/ˈmjuziəm/
(noun). bảo tàng
vocab
furnishings
/ˈfɜrnɪʃɪŋz/
(noun). đồ đạc
vocab
shadowy
/ˈʃædoʊi/
(adj). tối tăm
vocab
solemn
/ˈsɑləm/
(adj). trang nghiêm
vocab
Chinese
/ʧaɪˈniz/
(adj). người Trung Quốc
vocab
library
/ˈlaɪˌbrɛri/
(noun). thư viện
vocab
restore
/rɪˈstɔr/
(verb). khôi phục
vocab
gesture
/ˈʤɛsʧər/
(noun). cử chỉ
vocab