/luyen-thi-ielts/ielts-online-test-tu-vung-practice-test-plus-3-test-6-vocab

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Practice Test Plus 3 - Listening Test 6 được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa xx từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.)

/luyen-thi-ielts/ielts-online-test-tu-vung-practice-test-plus-3-test-6-vocab

📓 Section 1: Holiday Rentals

accommodation
/əˌkɑməˈdeɪʃən/
(noun). phòng để ở, chỗ ở
vocab
wonder
/ˈwʌndər/
(verb). muốn biết, tự hỏi
vocab
property
/ˈprɑpərti/
(noun). tài sản
vocab
surround
/səˈraʊnd/
(verb). bao quanh; bao vây
vocab
field
/fild/
(noun). cánh đồng
vocab
annex
/ˈæˌnɛks/
(noun). nhà phụ
vocab
feature
/ˈfiʧər/
(noun). tính năng, nét đặc trưng
vocab
woodland
/ˈwʊˌdlænd/
(noun). vùng nhiều cây cối, vùng rừng
vocab
rural
/ˈrʊrəl/
(adj). [thuộc] nông thôn
vocab
overlook
/ˈoʊvərˌlʊk/
(verb). nhìn [từ vị trí cao] xuống, trông xuống
vocab
spacious
/ˈspeɪʃəs/
(adj). rộng rãi
vocab
private
/ˈpraɪvət/
(adj). riêng; tư; cá nhân
vocab
narrow
/ˈnɛroʊ/
(adj). hẹp
vocab

📓 Section 2: Do-It-Yourself House Painting

improvement
/ɪmˈpruvmənt/
(noun). sự cải thiện, quá trình cải thiện
vocab
interior
/ɪnˈtɪriər/
(adj). bên trong
vocab
decorate
/ˈdɛkəˌreɪt/
(verb). trang trí
vocab
efficient
/ɪˈfɪʃənt/
(adj). hiệu quả
vocab
untouched
/ənˈtʌʧt/
(adj). chưa động đến, chưa bàn đến
vocab
guesswork
/ˈgɛˌswɜrk/
(noun). sự phỏng đoán
vocab
circumference
/sərˈkʌmfrəns/
(noun). chu vi
vocab
donate
/ˈdoʊˌneɪt/
(verb). hiến, quyên góp
vocab
leftover
/ˈlɛfˌtoʊvər/
(adj). phần thừa, phần sót lại
vocab
furnishings
/ˈfɜrnɪʃɪŋz/
(noun). nội thất
vocab
coverage
/ˈkʌvərəʤ/
(noun). mức che phủ, sự che phủ
vocab
odour
/ˈoʊdər/
(noun). mùi
vocab
surface
/ˈsɜrfəs/
(noun). bề mặt
vocab
crack
/kræk/
(noun). vết nứt
vocab
patch
/pæʧ/
(noun). miếng vá
vocab
plaster
/ˈplæstər/
(noun). vữa, thạch cao
vocab
greasy
/ˈgrisi/
(adj). dính mỡ
vocab
dusty
/ˈdʌsti/
(adj). bám bụi
vocab
ceiling
/ˈsilɪŋ/
(noun). trần nhà
vocab
roller
/ˈroʊlər/
(noun). đồ sơn tường, trần
vocab
brush
/brʌʃ/
(noun). bàn chải, chổi sơn
vocab
bristle
/ˈbrɪsəl/
(noun). lông cứng
vocab
contaminate
/kənˈtæməˌneɪt/
(verb). làm ô bẩn
vocab
lingering
/ˈlɪŋgərɪŋ/
(adj). kéo dài
vocab
rinse
/rɪns/
(verb). rửa
vocab
solution
/səˈluʃən/
(noun). dung dịch
vocab
soap
/soʊp/
(noun). xà phòng
vocab
energy-efficient
/ˈɛnərʤi-ɪˈfɪʃənt/
(adj). tiết kiệm năng lượng
vocab
tray
/treɪ/
(noun). cái khay
vocab

📓 Section 3: Benefits Of Student Work Placements

temporary
/ˈtɛmpəˌrɛri/
(adj). tạm thời
vocab
placement
/ˈpleɪsmənt/
(noun). chuyến thực tập
vocab
vacancy
/ˈveɪkənsi/
(noun). chỗ trống
vocab
apply
/əˈplaɪ/
(verb). nộp đơn
vocab
permanent
/ˈpɜrmənənt/
(adj). vĩnh viễn, cố định
vocab
car manufacturing
/kɑr ˌmænjəˈfækʧərɪŋ/
(noun). nhà sản xuất/hãng sản xuất xe ô tô
vocab
dull
/dʌl/
(adj). uể oải, buồn tẻ
vocab
psychometric test
/ˈsaɪkoʊ ˈmɛtrɪk tɛst/
(noun). bài kiểm tra tính cách
vocab
fascinating
/ˈfæsəˌneɪtɪŋ/
(adj). quyến rũ, hấp dẫn, mê hồn
vocab
renowned
/rɪˈnaʊnd/
(adj). nổi tiếng
vocab
individual
/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/
(adj). mang tính cá nhân
vocab
various
/ˈvɛriəs/
(adj). khác nhau, đa dạng
vocab
document
/ˈdɑkjəmɛnt/
(noun). tài liệu
vocab
prioritise
/praɪˈɔrəˌtaɪz/
(verb). dành ưu tiên
vocab
diagnostic
/ˌdaɪəgˈnɑstɪk/
(adj). chẩn đoán phát hiện
vocab
identify
/aɪˈdɛntəˌfaɪ/
(verb). nhận biết
vocab
car assembly process
/kɑr əˈsɛmbli ˈprɑˌsɛs/
(noun). quá trình lắp ráp xe ô tô
vocab
material
/məˈtɪriəl/
(noun). vật liệu, tài liệu
vocab
speed up
/spid ʌp/
(verb). tăng tốc
vocab
employer
/ɛmˈplɔɪər/
(noun). người tuyển việc
vocab
technical
/ˈtɛknɪkəl/
(adj). thuộc kỹ thuật, chuyên môn
vocab
initiative
/ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). sáng kiến
vocab
evaluation
/ɪˌvæljuˈeɪʃən/
(noun). sự đánh giá, định giá
vocab
impression
/ɪmˈprɛʃən/
(noun). ấn tượng
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). đề xuất, khuyến nghị
vocab
accessible
/ækˈsɛsəbəl/
(adj). dễ hiểu
vocab
description
/dɪˈskrɪpʃən/
(noun). sự miêu tả, sự chỉ dẫn
vocab
mention
/ˈmɛnʃən/
(verb). đề cập tới
vocab
nanotechnology
/ˈnɑnoʊ tɛkˈnɑləʤi/
(noun). công nghệ nano
vocab
evolution
/ˌɛvəˈluʃən/
(noun). sự phát triển, sự tiến hóa
vocab
publication
/ˌpʌblɪˈkeɪʃən/
(noun). ấn bản
vocab
out-of-date
/aʊt-ʌv-deɪt/
(adj). lỗi thời
vocab
edition
/əˈdɪʃən/
(noun). phiên bản
vocab
coverage
/ˈkʌvərəʤ/
(noun). nội dung bao phủ
vocab

📓 Section 4: Researching The Origin Of Medieval Manuscripts

medieval
/mɪˈdivəl/
(adj). mang tính chất của thời trung cổ
vocab
provenance
/ˈprɑvənəns/
(noun). nơi khai sinh ra
vocab
manuscript
/ˈmænjəˌskrɪpt/
(noun). bản viết tay, bản thảo
vocab
parchment
/ˈpɑrʧmənt/
(noun). giấy da
vocab
greasy
/ˈgrisi/
(adj). dính mỡ
vocab
court
/kɔrt/
(noun). tòa án
vocab
calf
/kæf/
(noun). con non
vocab
high-status
/haɪ-ˈstætəs/
(adj). thượng lưu, xếp hạng cao
vocab
scribe
/skraɪb/
(noun). nhà thần học, người chép thuê
vocab
barrel = vat
/ˈbærəl = væt/
(noun). thùng lớn
vocab
agitate
/ˈæʤəˌteɪt/
(verb). lắc, khuấy
vocab
bury
/ˈbɛri/
(verb). chôn xuống đất
vocab
slough off
/slʌf ɔf/
(verb). tróc ra
vocab
stretcher frame
/ˈstrɛʧər freɪm/
(noun). hệ thống kéo dãn
vocab
uniform
/ˈjunəˌfɔrm/
(adj). giống nhau, tương đồng
vocab
bleach
/bliʧ/
(verb). làm mất màu
vocab
desire
/dɪˈzaɪər/
(verb). rất muốn, khao khát
vocab
origin
/ˈɔrəʤən/
(noun). nguồn gốc
vocab
historian
/hɪˈstɔriən/
(noun). nhà sử học
vocab
dialect
/ˈdaɪəˌlɛkt/
(noun). thổ ngữ, tiếng địa phương
vocab
genetic
/ʤəˈnɛtɪk/
(adj). thuộc về gen
vocab
baseline
/ˈbeɪˌslaɪn/
(noun). cơ sở
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(adj). tiềm năng
vocab
shed light on
/ʃɛd laɪt ɑn/
(verb). giúp giải thích
vocab
evolution
/ˌɛvəˈluʃən/
(noun). sự phát triển, sự tiến hóa
vocab
establish
/ɪˈstæblɪʃ/
(noun). xác minh
vocab
trade route
/treɪd rut/
(noun). tuyến đường thương mại
vocab