Từ Vựng Bài Đọc The Case For Mixed-Ability Classes

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề The Case For Mixed-Ability Classes được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 18 - Test 3 - Passage 3. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Đọc The Case For Mixed-Ability Classes

literature
/ˈlɪtərəʧər/
(noun). văn học
vocab
learning need
/ˈlɜrnɪŋ nid/
(noun). nhu cầu học tập
vocab
handle
/ˈhændəl/
(verb). xử lý
vocab
unsuitable
/ənˈsutəbəl/
(adj). không phù hợp
vocab
disrupt
/dɪsˈrʌpt/
(verb). làm gián đoạn
vocab
kid-friendly
/kɪd-ˈfrɛndli/
(adj). thân thiện với trẻ em
vocab
extract
/ˈɛkˌstrækt/
(verb). trích xuất
vocab
literacy demand
/ˈlɪtərəsi dɪˈmænd/
(noun). nhu cầu biết chữ
vocab
tentative
/ˈtɛntətɪv/
(adj). mang tính thăm dò
vocab
plot summary
/plɑt ˈsʌməri/
(noun). tóm tắt cốt truyện
vocab
textual evidence
/ˈtɛksʧəwəl ˈɛvədəns/
(noun). bằng chứng văn bản
vocab
moderation
/ˌmɑdəˈreɪʃən/
(noun). điều độ
vocab
focus
/ˈfoʊkəs/
(verb). tập trung
vocab
advocate
/ˈædvəkət/
(verb). biện hộ
vocab
separate
/ˈsɛprət/
(verb). chia
vocab
levels of attainment
/ˈlɛvəlz ʌv əˈteɪnmənt/
(noun). mức độ tiếp thu
vocab
selective school
/səˈlɛktɪv skul/
(noun). trường chuyên
vocab
comprehensive school
/ˌkɑmpriˈhɛnsɪv skul/
(noun). trường không chuyên
vocab
general ability
/ˈʤɛnərəl əˈbɪləti/
(noun). khả năng chung
vocab
subject-specific ability
/ˈsʌbʤɪkt-spəˈsɪfɪk əˈbɪləti/
(noun). năng lực chuyên môn
vocab
appeal
/əˈpil/
(noun). sự thu hút
vocab
stakeholder
/ˈsteɪkˌhoʊldər/
(noun). cổ đông
vocab
clever
/ˈklɛvər/
(adj). thông minh
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(noun). tiềm năng
vocab
limitation
/ˌlɪmɪˈteɪʃən/
(noun). giới hạn
vocab
summit
/ˈsʌmət/
(verb). đỉnh cao
vocab
straggler
/ˈstræɡlər/
(noun). người bị tuột lại sau
vocab
mediocrity
/ˌmidiˈɑkrəti/
(noun). sự tầm thường
vocab
prevail
/prɪˈveɪl/
(verb). chiếm lĩnh
vocab
frustrate
/ˈfrʌˌstreɪt/
(noun). làm nản lòng
vocab
stroll
/stroʊl/
(noun). đi dạo
vocab
mixed-ability classes
/mɪkst-əˈbɪləti ˈklæsəz/
(noun). lớp học có đa dạng trình độ
vocab
burn out
/bɜrn aʊt/
(verb). kiệt sức
vocab
zone of proximal development
/zoʊn ʌv ˈprɑksəməl dɪˈvɛləpmənt/
(noun). vùng phát triển gần
vocab
scaffolding
/ˈskæfəldɪŋ/
(noun). giàn giáo
vocab
autonomous
/ɔˈtɑnəməs/
(adj). tự lực
vocab
assistance
/əˈsɪstəns/
(noun). hỗ trợ
vocab
streaming
/ˈstrimɪŋ/
(noun). phân chia lớp
vocab
tracking
/ˈtrækɪŋ/
(noun). theo dõi
vocab
outcome
/ˈaʊtˌkʌm/
(noun). kết quả
vocab
effect
/ɪˈfɛkt/
(noun). tác dụng
vocab
impact
/ˈɪmpækt/
(noun). sự ảnh hưởng
vocab
be placed in
/bi pleɪst ɪn/
(adj). được xếp vào
vocab
be assigned to
/bi əˈsaɪnd tu/
(adj). được phân vào
vocab
bottom set
/ˈbɑtəm sɛt/
(noun). cấp thấp nhất
vocab
proportion
/prəˈpɔrʃən/
(noun). phần
vocab
disadvantaged background
/dɪsədˈvæntɪʤd ˈbækˌɡraʊnd/
(noun). xuất thân bất lợi
vocab
low socioeconomic class
/loʊ soʊˌsiˌoʊˌɛkəˈnɑmɪk klæs/
(noun). tầng lớp thấp trong xã hội
vocab
brightest
/ˈbraɪtəst/
(adj). sáng dạ nhất
vocab
advantage
/ædˈvæntɪʤ/
(noun). lợi thế
vocab
expectation
/ˌɛkspɛkˈteɪʃən/
(noun). kỳ vọng
vocab
be capable of
/bi ˈkeɪpəbəl ʌv/
(adj). có khả năng
vocab
limit
/ˈlɪmət/
(verb). giới hạn
vocab
pedagogical paradigm
/ˌpɛdəˈɡɑʤɪkəl ˈpɛrəˌdaɪm/
(noun). mô hình sư phạm
vocab
constructivism
/kənˈstrʌktɪvɪzᵊm/
(noun). chủ nghĩa kiến tạo
vocab
emerge out of
/ɪˈmɜrʤ aʊt ʌv/
(verb). thoát ra khỏi
vocab
target
/ˈtɑrɡət/
(verb). xác định mục tiêu
vocab
constructivist
/kənˈstrʌktɪvɪst/
(adj). người theo chủ nghĩa kiến tạo
vocab
unrecognised
/ʌnˈrɛkəɡˌnaɪzd/
(adj). không được công nhận
vocab
more-knowledgeable other
/mɔr-ˈnɑləʤəbəl ˈʌðər/
(noun). người khác hiểu biết hơn
vocab
knowledge construction
/ˈnɑləʤ kənˈstrʌkʃən/
(noun). xây dựng kiến thức
vocab
take on
/teɪk ɑn/
(verb). đảm nhận
vocab
master
/ˈmæstər/
(verb). thành thạo
vocab
zeal
/zil/
(noun). lòng nhiệt thành
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). giành được
vocab
rewarding
/rɪˈwɔrdɪŋ/
(adj). bổ ích
vocab
teach
/tiʧ/
(verb). dạy bảo
vocab
priority
/praɪˈɔrəti/
(noun). sự ưu tiên
vocab
attain
/əˈteɪn/
(verb). đạt được
vocab
highest-achieving
/ˈhaɪəst-əˈʧivɪŋ/
(adj). đạt thành tích cao nhất
vocab
goal
/ɡoʊl/
(noun). mục tiêu
vocab
flourish
/ˈflɜrɪʃ/
(verb). Hưng thịnh
vocab
at the expense of
/æt ði ɪkˈspɛns ʌv/
(preposition). với chi phí của
vocab
collaborative
/kəˈlæbəˌreɪtɪv/
(adj). hợp tác
vocab
outdoor activities
/ˈaʊtˌdɔr ækˈtɪvətiz/
(noun). các hoạt động ngoài trời
vocab
lookout
/ˈlʊˌkaʊt/
(noun). người quan sát
vocab