Từ Vựng Bài Đọc Green Roofs

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Green Roofs được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 18 - Test 4 - Passage 1. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn.

Từ Vựng Bài Đọc Green Roofs

challenge
/ˈʧælənʤ/
(noun). thử thách
vocab
overcome
/ˈoʊvərˌkʌm/
(verb). vượt qua
vocab
install
/ɪnˈstɔl/
(verb). cài đặt
vocab
skill
/skɪl/
(noun). kỹ năng
vocab
consideration
/kənˌsɪdəˈreɪʃən/
(noun). sự xem xét
vocab
acquire
/əˈkwaɪər/
(verb). giành được
vocab
city
/ˈsɪti/
(noun). thành phố
vocab
promote
/prəˈmoʊt/
(verb). khuyến khích
vocab
encourage
/ɛnˈkɜrɪʤ/
(verb). khuyến khích
vocab
urban
/ˈɜrbən/
(adj). thuộc về đô thị
vocab
become mainstream
/bɪˈkʌm ˈmeɪnˌstrim/
(verb). trở thành chủ đạo
vocab
rooftop
/ˈrufˌtɑp/
(noun). sân thượng
vocab
model
/ˈmɑdəl/
(noun). khuôn mẫu
vocab
replicate
/ˈrɛpləˌkeɪt/
(verb). sao chép
vocab
indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). biểu thị
vocab
potential
/pəˈtɛnʃəl/
(adj). tiềm năng
vocab
norm
/nɔrm/
(noun). chuẩn mực
vocab
combination
/ˌkɑmbəˈneɪʃən/
(noun). sự kết hợp
vocab
green urban initiative
/ɡrin ˈɜrbən ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). sáng kiến ​​đô thị xanh
vocab
integrate
/ˈɪntəˌɡreɪt/
(verb). tích hợp
vocab
showcase
/ˈʃoʊˌkeɪs/
(verb). trình bày
vocab
greenery
/ˈɡrinəri/
(noun). cây xanh
vocab
drainage system
/ˈdreɪnəʤ ˈsɪstəm/
(noun). hệ thống thoát nước
vocab
sustainable
/səˈsteɪnəbəl/
(adj). bền vững
vocab
economic value
/ˌɛkəˈnɑmɪk ˈvælju/
(noun). giá trị kinh tế
vocab
persuasive
/pərˈsweɪsɪv/
(adj). thuyết phục
vocab
argument
/ˈɑrɡjəmənt/
(noun). lý lẽ
vocab
investor
/ɪnˈvɛstər/
(noun). nhà đầu tư
vocab
worthwhile
/ˈwɜrˈθwaɪl/
(adj). đáng giá
vocab
cost
/kɑst/
(verb). định giá, tiêu tốn
vocab
save
/seɪv/
(verb). tiết kiệm
vocab
energy cost
/ˈɛnərʤi kɑst/
(noun). chi phí năng lượng
vocab
mitigate
/ˈmɪtəˌɡeɪt/
(verb). giảm thiểu
vocab
urban wildlife
/ˈɜrbən ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). động vật hoang dã sống ở thành thị
vocab
air pollution
/ɛr pəˈluʃən/
(noun). ô nhiễm không khí
vocab
medical profession
/ˈmɛdəkəl prəˈfɛʃən/
(noun). nghề y
vocab
cope
/koʊp/
(verb). đối phó
vocab
mental health issue
/ˈmɛntəl hɛlθ ˈɪʃu/
(noun). vấn đề sức khỏe tâm thần
vocab
social benefit
/ˈsoʊʃəl ˈbɛnəfɪt/
(noun). lợi ích xã hội
vocab
recommend
/ˌrɛkəˈmɛnd/
(verb). gợi ý
vocab
prescribe
/prəˈskraɪb/
(verb). kê đơn
vocab
depression
/dɪˈprɛʃən/
(noun). trầm cảm
vocab
garden
/ˈɡɑrdən/
(verb). làm vườn
vocab
green space
/ɡrin speɪs/
(noun). không gian xanh
vocab
physical problem
/ˈfɪzɪkəl ˈprɑbləm/
(noun). vấn đề vật lý
vocab
prevent
/prɪˈvɛnt/
(verb). ngăn chặn
vocab
dementia
/dɪˈmɛnʃiə/
(noun). chứng mất trí
vocab
obesity
/oʊˈbisəti/
(noun). béo phì
vocab
growing season
/ˈɡroʊɪŋ ˈsizən/
(noun). mùa phát triển
vocab
edible produce
/ˈɛdəbəl ˈproʊdus/
(verb). sản phẩm ăn được
vocab
economical
/ˌɛkəˈnɑmɪkəl/
(adj). tiết kiệm
vocab
water-storage capacity
/ˈwɔtər-ˈstɔrəʤ kəˈpæsəti/
(noun). khả năng lưu trữ nước
vocab
cultivate
/ˈkʌltəˌveɪt/
(verb). cày cấy
vocab
weight
/weɪt/
(noun). cân nặng
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
species
/ˈspiʃiz/
(noun). giống loài
vocab
climate
/ˈklaɪmət/
(noun). khí hậu
vocab
regulate
/ˈrɛɡjəˌleɪt/
(verb). điều tiết
vocab
immediate environment
/ɪˈmidiət ɪnˈvaɪrənmənt/
(noun). môi trường trực tiếp
vocab
generate power
/ˈʤɛnəˌreɪt ˈpaʊər/
(verb). sản sinh năng lượng
vocab
sustainable source
/səˈsteɪnəbəl sɔrs/
(noun). nguồn bền vững
vocab
biodiversity
/ˌbaɪoʊdaɪˈvɜrsəti/
(noun). sự đa dạng sinh học
vocab
solar panel
/ˈsoʊlər ˈpænəl/
(noun). tấm pin năng lượng mặt trời
vocab
vegetable garden
/ˈvɛʤtəbəl ˈɡɑrdən/
(noun). vườn rau
vocab
private company
/ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/
(noun). công ty tư nhân
vocab
radical urban design
/ˈrædəkəl ˈɜrbən dɪˈzaɪn/
(noun). thiết kế đô thị cấp tiến
vocab
monumental problem
/ˌmɑnjəˈmɛntəl ˈprɑbləm/
(noun). vấn đề lớn
vocab
access to resources
/ˈækˌsɛs tu ˈrisɔrsɪz/
(noun). truy cập vào tài nguyên
vocab
rooftop space
/ˈrufˌtɑp speɪs/
(noun). không gian trên sân thượng
vocab
forward-thinking policy
/ˈfɔrwərd-ˈθɪŋkɪŋ ˈpɑləsi/
(noun). chính sách hướng tới tương lai
vocab