Bài Mẫu Chủ Đề Business - IELTS Speaking Part 1

Bài Mẫu Chủ Đề Business - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

📚 Vocabulary

To be into something
/tu bi ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích điều gì đó
vocab
To cater to something
/tu ˈkeɪtər tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Phục vụ cho điều gì đó
vocab
To require something
/tu ˌriˈkwaɪər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đòi hỏi cái gì đó
vocab
To be pushed to the verge of bankruptcy
/tu bi pʊʃt tu ðə vɜrʤ ʌv ˈbæŋkrəptsi/
(verb). Bị đẩy đến bờ vực phá sản
vocab
To have their pros and cons
/tu hæv ðɛr proʊz ænd kɑnz/
(verb). Có mặt tốt và mặt xấu
vocab
To go for something
/tu goʊ fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Chọn cái gì
vocab
People from all walks of life
/ˈpipəl frʌm ɔl wɔks ʌv laɪf/
(noun). Những người thuộc tất cả các tầng lớp
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 3 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

I'm not ____ video games. I find them time-consuming.

onto

0% chọn

into

0% chọn

fond

0% chọn

What does 'to cater to someone' mean?

This game requires players ____ at least 16 years old.

'I went for the blue one instead of the green one because I knew that her favorite color was blue.'

=> Which does 'went for' mean in this case?

Exercise 2:

1 Cơn đại địch đã gián tiếp đẩy nhiều công ty đến bờ vực phá sản.

=> The pandemic has indirectly pushed many companies to

.

 

2 Phương pháp này có mặt tốt và mặt xấu và đều cần được phải cân nhắc kỹ.

=> This method has

, which should all be put into consideration.

 

3 Sản phầm mới này nhắm vào khách hàng ở tất cả các tầng lớp.

=> This new product aim at customers

.

💡 Gợi ý

the verge of bankruptcy

from all walks of life

its pros and cons

Exercise 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống

02.

tính sáng tạo

03.

ngành IT

04.

vận hành một công ty

05.

công ty đa quốc gia

06.

môi trường đa văn hóa

07.

trầm tư về điều gì đó

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi Speaking Part 1 chủ đề Business, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18