The sales of different goods in pounds - Đề thi ngày 03/12/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/12/2020 dạng Bar chart: The bar chart describes the sales of different goods in pounds ( £) in the UK over four seasons in 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The bar chart describes the sales of different goods in pounds - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả và so sánh số liệu của 2 hạng mục 'Clothing' và 'Household'

  • Body 2: DOL phân tích xu hướng của những hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Households in the UK spent the most on clothing no matter which season it was
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Towards the end of the year, people started to purchase electrical appliances and children’s toys more
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Clothing and household items
Idea 1
Spring
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 100,000 and 80,000 pounds were spent respectively
Idea 2
The next to seasons
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a precipitous decline in the next two seasons to reach a low of 70,000 and 60,000 pounds
Idea 3
Winter
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The sales of clothing suddenly grew back --> hit the peak of 110,000 pounds
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The demand for household appliances still dropped --> finished at 50,000 pounds
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Electrical equipment, children's toys and garden items
Idea 1
Electrical equipment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started at 60,000 pounds --> Saw an overall rise towards winter, finishing at 80,000
Idea 2
Children's toys
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Went up from 30,000 pounds in spring to 60,000 pounds in the end
Idea 3
Garden items
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained relatively the same at around 40,000 pounds in the first three seasons --> Halved in winter

📝 Bài mẫu

The bar chart compares the

sales of various products
in the UK over four seasons in 2015.

What stands out from the graph is that

households
in the UK spent the most on clothing no matter which season it was. Also, towards the end of the year, people started to
purchase
electrical appliances
and
children’s toys
more.

Regarding

clothing and household items
, these products f
ollowed similar patterns
as 100,000 and 80,000 pounds were spent respectively in spring. These figures thereafter
saw a precipitous decline
in the next two seasons to
reach a low of 70,000
and 60,000 pounds in turn in autumn. In winter, the sales of clothing suddenly grew back to
hit the peak of 110,000 pounds
, whereas the demand for household appliances still dropped, finishing at 50,000 pounds.

Starting at 60,000 pounds in spring, sales of electrical equipment

saw an overall rise
towards winter, finishing at 80,000 pounds. The same picture can be seen in children’s toys, the number went up from 30,000 pounds in spring to 60,000 pounds in the end. With respect to garden items, its sales remained relatively the same at around 40,000 pounds in the first three seasons before halving in winter.

(198 words)

📚 Vocabulary

Sales of various products
/seɪlz ʌv ˈvɛriəs ˈprɑdəkts/
(noun). Doanh số của các loại sản phẩm khác nhau
vocab
Stand out from something
/stænd aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật
vocab
Household
/ˈhaʊsˌhoʊld/
(noun). Hộ gia đình
vocab
Spend the most on something
/spɛnd ðə moʊst ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng (tiền) nhiều nhất vào điều gì đó
vocab
Purchase
/ˈpɜrʧəs/
(verb). Mua
vocab
Electrical appliances
/ɪˈlɛktrɪkəl əˈplaɪənsəz/
(noun). Các thiệt bị điện
vocab
Children's toys
/ˈʧɪldrənz tɔɪz/
(noun). Đồ chơi trẻ em
vocab
Clothing and household items
/ˈkloʊðɪŋ ænd ˈhaʊsˌhoʊld ˈaɪtəmz/
(noun). Quần áo và đồ đạc trong nhà
vocab
Follow a similar pattern
/ˈfɑloʊ ə ˈsɪmələr ˈpætərn/
(verb). Có xu hướng tương tự
vocab
See a precipitous decline
/si ə prɪˈsɪpɪtəs dɪˈklaɪn/
(verb). Giảm mạnh
vocab
Reach a low of 70,000
/riʧ ə loʊ ʌv 70,000/
(verb). Giảm xuống 70,000
vocab
Hit the peak of 110,000 pounds
/hɪt ðə pik ʌv 110,000 paʊndz/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 110,000 bảng Anh
vocab
The demand for something
/ðə dɪˈmænd fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Nhu cầu đối với cái gì đó
vocab
See an overall rise
/si ən ˈoʊvəˌrɔl raɪz/
(verb). Tăng tổng thể
vocab
Expend something on something
/ɪkˈspɛnd ˈsʌmθɪŋ ɑn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dùng tiền/sức lực cho điều gì đó
vocab
Remain the same
/rɪˈmeɪn ðə seɪm/
(verb). Giữ nguyên, không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Có xu hướng tương tự

=> Follow a

01.

 

Giảm mạnh

=> See a

02.
decline

 

Giảm xuống 70,000

=> Reach a

03.
of 70,000

 

Chạm mốc cao nhất ở 110,000 bảng Anh

=> Hit the

04.
of 110,000 pounds

 

Tăng tổng thể

=> See an

05.
rise

 

Giữ nguyên, không thay đổi

=>

06.
the same

Exercise 2:

QUIZ 1/5

If a person stands out from others, he/she ____

is similar to others

0% chọn

is plays the most important part

0% chọn

is different from others

0% chọn

Which is the synonym for 'purchase'?

Which of these is considered an 'electrical appliance'?

At weekends, I spend most of my time ____.

Most animals expend a lot of energy ______ for food.

Tổng hợp bài mẫu hay tháng 12/2020.

Truy cập trang Tổng hợp các bài mẫu Writing IELTS Task 1 trên DOL English để tham khảo thêm rất nhiều bài mẫu hay khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart describes the sales of different goods in pounds ( £) in the UK over four seasons in 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background