IELTS Writing Task 1 Maps 05/12/2020: Changes of a cinema from 1980 until now

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/12/2020 dạng Map: The diagrams below show changes of a cinema from 1980 until now. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Maps 05/12/2020: Changes of a cinema from 1980 until now

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 3 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng quát về những sự thay đổi mà rạp phim đã trải qua

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả rạp phim ngày trước (1980)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả những gì đã được thêm vào

  • Body 3: Sau cùng, DOL mô tả những gì đã được thay đổi (vị trí, kích cỡ, số lượng, ...)

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There have been a lot of cinema rooms, as well as extra facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The car park has been removed, and the toilet has been repositioned
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1980
Idea 1
There were only two cinema rooms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One to the left of the entrance, and one northeast of it, with the latter being twice as large
Idea 2
There is one toilet opposite to the second cinema room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The ticket and drink booths were to the right of the entrance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Additions of new features
Idea 1
To the immediate left of the entrance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is currently a section for food and drinks and a new room for leisure
Idea 2
To the right of the ticket office
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Borders a DVD shop
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Changes to existing features
Idea 1
Having three cinema rooms added with all rooms being of the same size
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The toilet has also been moved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Being sandwiched between two cinema rooms on the left side of the entrance
Idea 3
The car park appears to have been dismantled
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagrams show the

transformations
of a cinema between 1980 and now. In general, there have been a lot of cinema rooms, as well as
extra facilities
. Meanwhile, the car park has
been removed
, and the toilet has
been repositioned

In 1980, there were only two cinema rooms: one

to the left
of the entrance, and one northeast of it, with the latter
being twice as large
. Further, there is one toilet
opposite to the second cinema room
, and the ticket and drink booths were to the right of the entrance.

Over the last 40 years, it can be seen that there have been numerous

refurbishments
, including the addition of many new types of stalls: to the immediate left of the entrance, there is currently a section for food and drinks and
a new room for leisure
, while to the right of the ticket office now borders a DVD shop.

In addition, the present cinema also contains five

cinema rooms of equal size
, three more than previously. Lastly, the toilet has also been moved, being sandwiched between two cinema rooms on the left side of the entrance, while the car park appears to have
been dismantled
.

(196 words)

📚 Vocabulary

Học thêm ý nghĩa & cách dùng các từ mới trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi nữa nhé.

Transformation
/ˌtrænsfərˈmeɪʃən/
(noun). Sự biến đổi, thay đổi
vocab
Extra facilities
/ˈɛkstrə fəˈsɪlətiz/
(noun). Những cơ sở vật chất mới
vocab
To be removed
/tu bi riˈmuvd/
(verb). Bị loại bỏ
To be repositioned
/tu bi ˌripəˈzɪʃənd/
(verb). Được thay đổi vị trí
vocab
To the left/right
/tu ðə lɛft/raɪt/
(adv). Bên tay trái/phải
vocab
To be twice as large
/tu bi twaɪs æz lɑrʤ/
(adj). Bự gấp đôi
vocab
Opposite to the second cinema room
/ˈɑpəzət tu ðə ˈsɛkənd ˈsɪnəmə rum/
(adj). Đối diện phòng chiếu số 2
vocab
Refurbishment
/riˈfɜrbɪʃmənt/
(noun). Sự tân trang
vocab
The addition of something
/ði əˈdɪʃən ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Sự thêm vào cái gì đó
A new room for leisure
/ə nu rum fɔr ˈlɛʒər/
(noun). Một phòng vui chơi giải trí mới
Cinema rooms of equal size
/ˈsɪnəmə rumz ʌv ˈikwəl saɪz/
(noun). Phòng chiếu có kích thước bằng nhau
To be sandwiched between something
/tu bi ˈsænˌdwɪʧt bɪˈtwin ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Bị kẹp giữa cái gì đó
vocab
To be dismantled
/tu bi dɪˈsmæntəld/
(verb). Bị dở bỏ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Quầy vé nằm bên tay phải của lối vào.

=> The ticket booth is

.

 

2 Quả bóng màu đỏ thì to gấp đôi quả bóng màu xanh.

=> The red ball

the green ball.

 

3 Nhà vệ sinh thì đối diện với rạp số 2.

=> The toilet was

the second cinema room.

 

4 Việc tăng thêm 3 phòng chiếu phim cho phép rạp phim chiếu nhiều phim khác nhau cùng lúc.

=> The

allows the cinema to screen various movies at a time.

 

5 Tôi không đi xe buýt vào những giờ cao điểm vì tôi không thích cảm giác đứng giữa 2 người lạ.

=> I don't take buses during peak hours because I don't like the feeling of

.

💡 Gợi ý

opposite to

being sandwiched between 2 strangers

is twice as large as

addition of three more cinema rooms

to the right of the entrance

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Bị loại bỏ

=> To be

01.

 

Được thay đổi vị trí

=> To be

02.

 

Bị dở bỏ

=> To be

03.

 

Những cơ sở vật chất mới

=>

04.
facilities

 

Sự tân trang

=>

05.

 

Một phòng vui chơi giải trí mới

=> A new room for

06.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagrams below show changes of a cinema from 1980 until now." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18