Percentage of people in different age groups attending music concert between 2010 and 2015

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/03/2020 dạng Line graph: The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concert between 2010 and 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of people in different age groups attending music concert - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở đoạn này, DOL sẽ mô tả số liệu khởi điểm của tất cả các hạng mục

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả xu hướng tăng giảm của các nhóm tuổi sau 5 năm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most attendees were from younger brackets (16-24 and 25-44)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Most age groups showed an upswing in their rates except for 55-64 bracket
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2010
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People from 25-44 age group - more than half
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 16 to 24 and 45-54 groups - at 40%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 55-64 group (25%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Over-75 group (only 10%)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
5 years later
Idea 1
Participants aged 16 to 24
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Enjoyed a steady upward trajectory, amounting to 70%
Idea 2
The 25-44 bracket
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Albeit experiencing a sudden drop of 12%, recovered and eventually reached its initial high of 53% in 2015
Idea 3
The 44-54 group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed suit with a small slump of 10% and a recovery to reach its peak of 48%
Idea 4
The 55-64 bracket
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Recorded a negligible climb of 2% from 2011 to 2014 and a drop to 24% in 2015
Idea 5
Above-75 participants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hit a peak of 21% in 2011 and a dip in 2012 before reaching a high again of 21%

📝 Bài mẫu

The line graph

details
the proportion of people joining music concerts, classified into five different
demographic groups
, in an
unspecified town
in
six consecutive years
starting from 2010.

Overall, it is evident that the older people were, the less likely they enjoyed music concerts as most attendees were from

younger brackets
(16-24 and 25-44). Additionally, most age groups
showed an upswing in their rates
except for the 55-64 bracket.

In 2010, more than half of the surveyed people from 25-44 participated in music concerts, far higher than the figures for 16 to 24 and 45-54 groups (at 40%), the 55-64 group (25%) and over-75 group (only 10%).

Over the next five years, the proportion of participants aged 16 to 24

enjoyed a steady upward trajectory
, amounting to 70%. In the meantime, the figure for the 25-44 bracket, albeit experiencing a sudden drop of 12%, recovered and eventually reached its initial high of 53% in 2015. Regarding the 44-54 group, the figure followed suit with a small slump of 10% and a recovery to
reach its peak of 48%
at the end of the period. People in the last two older demographics showed less interest in music concerts as the figure for the 55-64 bracket recorded
a negligible climb of 2%
from 2011 to 2014 and
a drop to 24%
in 2015. Such low proportions were seen in above-75 participants with a peak of 21% in 2011 and
a dip
in 2012 before reaching a high again of 21%.

(250 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày tỉ mỉ
vocab
Classified into five groups
/ˈklæsəˌfaɪd ˈɪntu faɪv grups/
(verb). Được phân thành 5 nhóm
vocab
Demographic groups
/ˌdɛməˈgræfɪk grups/
(noun). Nhóm người (nhân khẩu)
vocab
Six consecutive years
/sɪks kənˈsɛkjətɪv jɪrz/
(noun). 6 năm liền
vocab
Unspecified town
/ənˈspɛsəˌfaɪd taʊn/
(noun). Thị trấn không xác định
vocab
Younger brackets
/ˈjʌŋgər ˈbrækəts/
(noun). Những nhóm nhỏ tuổi hơn
vocab
Show an upswing in their rates
/ʃoʊ ən əpˈswɪŋ ɪn ðɛr reɪts/
(verb). Cho thấy sự gia tăng trong tỷ lệ
vocab
Enjoy a steady upward trajectory
/ɛnˈʤɔɪ ə ˈstɛdi ˈʌpwərd trəˈʤɛktəri/
(verb). Tăng dần lên
vocab
Amount to 70%
/əˈmaʊnt tu 70%/
(verb). Lên đến 70%
vocab
Experience a drop of 12%
/ɪkˈspɪriəns ə drɑp ʌv 12%/
(verb). Giảm 12%
vocab
Reach its peak of 48%
/riʧ ɪts pik ʌv 48%/
(verb). Đạt tới mức cao nhất ở 48%
vocab
A negligible climb of 2%
/ə ˈnɛgləʤəbəl klaɪm ʌv 2%/
(noun). Tăng nhẹ 2%
vocab
A drop to 24%
/ə drɑp tu 24%/
(noun). Giảm xuống 24%
vocab
A dip
/ə dɪp/
(noun). Sự sụt giảm
vocab
Reach a high of 21%
/ˈriʧɪŋ ə haɪ ʌv 21%/
(verb). Đạt một mức cao ở 21%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Lên đến 70%

=>

01.
70%

 

Đạt tới mức cao nhất ở 48%

=> Reach its

02.
of 48%

 

Tăng nhẹ 2%

=> A

03.
climb of 2%

 

Đạt một mức cao ở 21%

=> Reach a

04.
of 21%

 

Tăng dần lên

=> Enjoy a

05.
upward
06.

 

Cho thấy sự gia tăng trong tỷ lệ

=> Show an

07.
in their rates

Exercise 2:

QUIZ 1/6

Which is the synonym for 'detail'?

calculate

0% chọn

escape

0% chọn

delineate

0% chọn

The surveyed participants are classified ____ five groups.

Which is the synonym for 'consecutive'?

Which is the synonym for 'age group'?

In 2005, the figure for A was 200,000. In 2010, it was 150,000.

=> The figure for A experienced a dip ___ 50,000.

In 2005, the figure for A was 200,000. In 2010, it was 150,000.

=> The figure for A dropped ___ 50,000.

 

Bài mẫu hay tháng 03/2020.

Tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu do Dol biên soạn tại chuyên trang Bài mẫu IELTS Writing Task 1.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The graph below shows the percentage of people in different age groups in one city who attended music concert between 2010 and 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background