How to recycle organic waste to produce fertilizer - Đề thi ngày 21/03/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/03/2020 dạng Process: The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertilizer (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

How to recycle organic waste to produce fertilizer - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm với phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm và viết phần Overview để đưa ra cái nhìn chung cho toàn quy trình

 • Thân bài: DOL sẽ đi vào chi tiết và chia sẻ lần lượt các bước

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are 5 steps in total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Create four vents to allow air to flow in and out
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Waste is to be added to the container
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hot water and nitrogen is to be added
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Create a chemical reaction in which heat is released
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cover the lid, allowing heat to escape via the air vents
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Store the container for 6 months
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Use the compound as a fertilizer

📝 Bài mẫu

The diagram gives information on the process of

converting organic waste into fertilizer
. There are overall 5 steps in total, from
creating holes in a container
, and ending with using the
compost
in a garden.

Firstly, four

vents
should be created by
puncturing
the sides of a
2 meter cubed plastic container
in order to
allow air to flow in and out.
Then, waste is to be added to the container, with food at the bottom, grass in the middle and paper on top; each layer of waste should be 15 cm high. Afterwards, hot water and nitrogen is to be added to the waste. This would in turn
create a chemical reaction
in which heat is released -  the lid should thus be covered, allowing the heat to
escape via the air vents
. Finally, the container should be stored somewhere for 6 months, before the lid can be removed and the
compound
can be used in the garden as a fertilizer.

(161 words)

📚 Vocabulary

Convert organic waste into fertilizer
/ˈkɒnvɜːt ɔːˈgænɪk weɪst ˈɪntuː ˈfɜːtɪlaɪzə/
(verb). Chuyển rác hữu cơ thành phân bón
vocab
Create holes in a container
/kri(ː)ˈeɪt həʊlz ɪn ə kənˈteɪnə/
(verb). Tạo ra lỗ trong thùng chứa
vocab
End with something
/ɛnd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Kết thúc với bước/việc nào đó
vocab
Compost
/ˈkɒmpɒst/
(noun). Phân bón
vocab
Vent
/vɛnt/
(noun). Lỗ thông hơi
vocab
Puncture
/ˈpʌŋkʧə/
(verb). Đâm thủng
vocab
2 meter cubed plastic container
/2 ˈmiːtə kjuːbd ˈplæstɪk kənˈteɪnə/
(noun). Thùng nhựa thể tích 2 mét khối
vocab
Allow air to flow in and out
/əˈlaʊ eə tuː fləʊ ɪn ænd aʊt/
(verb). Cho phép không khí bay vào và ra
vocab
Add something to something
/æd ˈsʌmθɪŋ tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thêm cái gì vào cái gì đó
Create a chemical reaction
/kri(ː)ˈeɪt ə ˈkɛmɪkəl ri(ː)ˈækʃən/
(verb). Tạo ra phản ứng hóa học
vocab
Release heat
/rɪˈliːs hiːt/
(verb). Tỏa nhiệt
vocab
Escape via the vents
/ɪsˈkeɪp ˈvaɪə ðə vɛnts/
(verb). Thoát ra thông qua những lỗ thông hơi
vocab
Remove the lid
/rɪˈmuːv ðə lɪd/
(verb). Bỏ nắp ra
vocab
Compound
/ˈkɒmpaʊnd/
(noun). Hợp chất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Tạo ra lỗ trong thùng chứa

=> Create holes in a

01.

 

Đâm thủng

=>

02.

 

Cho phép không khí bay vào và ra

=> Allow air to

03.

 

Tạo ra phản ứng hóa học

=> Create a

04.

 

Tỏa nhiệt

=>

05.
heat

 

Thoát ra thông qua những lỗ thông hơi

=> Escape

06.
the vents

 

Bỏ nắp ra

=>

07.
the lid

Exercise 2:

1 Nước là hợp chất của oxy và hydro.

=> Water is a

of oxygen and hydrogen.

 

2 Có 2 lỗ thông hơi trên trần nhà.

=> Their are 2

on the ceiling.

 

3 Phân bón được làm từ chất thải từ động vật và cây cối.

=> The

is composed of animal waste and tree waste.

 

4 Đây là một quy trình mà chất thải hữu cơ được chuyển thành phân bón.

=> This is a process in which organic waste

fertilizer.

 

5 Quy trình kết thúc bằng việc sử dụng phân bón trong vườn.

=> The process

the compost in a garden.

 

6 Nước nóng và ni tơ được cho vào chất thải.

=> Hot water and nitrogen

the waste.

💡 Gợi ý

vents

ends with using

compound

is converted into

compost

is added to

Những bài mẫu Writing task 1 tháng 03/2020.

Cập nhật những bài Writing IELTS mẫu tuyển chọn khác trên chuyên mục Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 trên website dol.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertilizer (compost)." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background