Percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/03/2020 dạng Bar chart: The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of young people in higher education - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu khởi điểm của tất cả các quốc gia

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả và so sánh xu hướng tăng giảm của các quốc gia sau 10 năm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Except for country B, more and more young people in 4 other countries pursued higher education over the time
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2000
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country D - ranked first at 45%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country C with 42%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country B with exactly 40%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A with around 36%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Over a 10-year period
Idea 1
Countries A, D and C experienced improvements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A saw the most striking increase, followed by country D and then C
Idea 2
Country B stayed relatively the same
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart

details
the growth of
young demographics
who
attained tertiary education
in three
surveyed years
namely 2000, 2005 and 2010.

The initial impression from the graph is that except for country B, more and more young people in 4 other countries

pursued higher education
over the time. Also, there were
moderate differences among the figures
.

In 2000, 45% of young demographics achieved tertiary education in country D,

ranked first
among 4 countries. Next came country C with 42%, country B with exactly 40% and country A with around 36%.

Over a 10-year period
, countries A, D and C experienced improvements in the rate of higher education students with the figure for country A
seeing the most striking increase
of 22%. 2010 also
witnessed a 15% rise
in the proportion of young people in further education in country D, hitting six out of ten whereas that of country C
climbed negligibly by 4%
in the same year after
remaining plateaued
for 5 years. Despite
a slight pullback
in 2005, the figure for country B
stayed relatively the same
over the
time frame
.

(184 words)

📚 Vocabulary

Xem ngay list vocab xuất hiện trong bài Writing IELTS mẫu vừa rồi trong bảng dưới đây.

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày tỉ mỉ
vocab
Young demographics
/jʌŋ ˌdɛməˈgræfɪks/
(verb). Những nhóm người trẻ
vocab
Attain tertiary education
/əˈteɪn ˈtɜrʃəri ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). Học tới đại học trở lên
vocab
Surveyed years
/sərˈveɪd jɪrz/
(noun). Những năm được khảo sát
vocab
Pursue higher education
/pərˈsu ˈhaɪər ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). Theo học giáo dục bậc cao (đại học,..)
vocab
Moderate differences among the figures
/ˈmɑdərət ˈdɪfərənsɪz əˈmʌŋ ðə ˈfɪgjərz/
(verb). Những sự chênh lệch vừa phải ở số liệu
To be ranked first
/tuː biː ræŋkt fɜːst/
(verb). Đứng nhất
vocab
Over a 10-year period
/ˈoʊvər eɪ 10-jɪr ˈpɪriəd/
(noun). Trong giai đoạn 10 năm
See the most striking increase
/si ðə moʊst ˈstraɪkɪŋ ˈɪnˌkris/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất
vocab
Witness a 15% rise
/ˈwɪtnəs eɪ 15% raɪz/
(verb). Tăng 15%
vocab
Climbed negligibly by 4%
/klaɪmd ˈnɛgləʤəbəli baɪ 4%/
(verb). Tăng nhẹ khoảng 4%
vocab
Remain plateaued
/rɪˈmeɪn plæˈtoʊd/
(verb). Ở trạng thái bình ổn
A slight pullback
/ə slaɪt ˈpʊlˌbæk/
(noun). Sụt giảm nhẹ (sau khi vừa tăng lên)
Stayed relatively the same
/steɪd ˈrɛlətɪvli ðə seɪm/
(noun). Gần như không thay đổi
Time frame
/taɪm freɪm/
(noun). Khoảng thời gian/giai đoạn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 1 IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tăng 15%

=>

01.
a 15% rise

 

Tăng nhẹ khoảng 4%

=> Climbed

02.
by 4%

 

Ở trạng thái bình ổn

=> Remain

03.

 

Sụt giảm nhẹ (sau khi vừa tăng lên)

=> A slight

04.

 

Gần như không thay đổi

=> Stayed

05.
the same

 

Tăng mạnh mẽ nhất

=> See the most

06.
increase

Exercise 2:

1 Chúng tôi đã khảo sát 4 nhóm người nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu

=> We surveyed 4

as part of the research.

 

2 Nhiều người ở Mỹ đã học tới bậc đại học trở lên

=> Many people in the US

.

 

3 Cô ấy đã quyết rằng sẽ theo học giáo dục bậc cao khi cô ấy học xong cấp 3

=> She has decided that she would

when she finishes high school.

 

4 những chênh lệch vừa phải ở các số liệu

=> There are

among the figures.

 

5 Số liệu cho công ty B giữ nguyên trong khoảng thời gian này.

=> The figure for country B stayed relatively the same

.

 

6 HIện tại cô ấy đang đứng nhì.

=> She is currently

.

💡 Gợi ý

pursue higher education

attained tertiary education

ranked second

demographics

over the time frame

moderate differences

Đề thi hay tổng hợp tháng 03/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar chart shows the percentage of young people in higher education in 2000, 2005 and 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background