Percentage of overweight men and women in Australia from 1980 to 2010

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/04/2019 dạng Bar chart: The chart gives information about the percentage of overweight men and women in Australia from 1980 to 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of overweight men and women - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm,

 • Miêu tả tổng quát: DOL chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở đoạn này DOL sẽ mô tả số liệu của 2 cột mốc thời gian đầu tiên (1980-1990)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của giai đoạn còn lại của chu kỳ.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Overweight status happened more in men than women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
More and more people became overweight in this country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1980-1990
Idea 1
Australian men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nearly half was classified as overweight -> Underwent a moderate rise to just a bit over 50% in 1990.
Idea 2
Australian women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The proportion increased by 10%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2000-2010
Idea 1
Australian men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2000, grew by 20%, amounting to 70% -> In 2010, experienced a downturn of 2%.
Idea 2
Australian women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 2000, increased by 10%, amounting to 50% -> Plateaued until the end of the period.

📝 Bài mẫu

The bar chart

delineates
the rate of overweight people,
categorized by genders
, in Australia between 1980 and 2010.

The initial impression from the graph
is that
overweight status
happened more in men than women. It is also evident that over time, more and more people became overweight in this country.

In 1980, nearly half of Australian men were

classified as overweight
,
as opposed to just 30% of their female counterparts
. The figure for males
underwent a moderate rise
to just a bit over 50% in 1990. Meanwhile, the change was more significant in the rate of overweight females with a 10% increase in the same year.

In 2000, both the figures for overweight men and women

kept growing by a dramatic 20% and 10%
, amounting to 70% and 50% respectively. The former, however,
experienced a slight downturn of approximately 2%
, whilst the latter
plateaued at 50%
until the end of the period.

(152 words)

📚 Vocabulary

Các từ vựng hay từ bài mẫu Writing IELTS vừa rồi được trình bày trong bảng ngay dưới đây.

Delineate
/dɪˈlɪniˌeɪt/
(verb). Mô tả, trình bày chi tiết
To be categorized by genders
/tu bi ˈkætəgəˌraɪzd baɪ ˈʤɛndərz/
(verb). Được phân loại theo giới tính
vocab
The initial impression from the graph
/ði ɪˈnɪʃəl ɪmˈprɛʃən frʌm ðə græf/
(noun). Ấn tượng ban đầu từ biểu đồ
Overweight status
/ˈoʊvərˌweɪt ˈstætəs/
(noun). Tình trạng thừa cân
vocab
To be classified as overweight
/tu bi ˈklæsəˌfaɪd æz ˈoʊvərˌweɪt/
(verb). Được phân loại là thừa cân
vocab
As opposed to just 30% of their female counterparts
/æz əˈpoʊzd tu ʤʌst 30% ʌv ðɛr ˈfiˌmeɪl ˈkaʊntərˌpɑrts/
(adv). Trái ngược với chỉ 30% đối tác nữ của họ
Undergo a moderate rise
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈmɑdərət raɪz/
(verb). Tăng vừa phải
vocab
Keep growing by a dramatic 20% and 10%
/kɛpt ˈgroʊɪŋ baɪ ə drəˈmætɪk 20% ænd 10%/
(verb). Tiếp tục tăng trưởng đáng kể 20% và 10%
vocab
Amount to something
/əˈmaʊntɪŋ tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Lên tới một mức nào đó
vocab
Former...latter...
/ˈfɔrmər...ˈlætər.../
(noun). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau....
Experience a slight downturn of approximately 2%,
/ɪkˈspɪriəns ə slaɪt ˈdaʊnˌtɜrn ʌv əˈprɑksəmətli 2%,/
(verb). Giảm nhẹ khoảng 2%
vocab
Plateau at 50%
/plæˈtoʊ æt 50%/
(verb). Giữ nguyên ở mức 50%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Giảm nhẹ khoảng 2% - Experience a slight

01.
of
02.
2%,

 

Giữ nguyên ở mức 50%

=>

03.
at 50%

 

Tăng vừa phải

=> Undergo a

04.
rise

 

Tình trạng thừa cân

=> Overweight

05.

 

Mô tả, trình bày chi tiết

=>

06.

Exercise 2:

1 Đối tượng của bài khảo sát được phân loại theo giới tính.

=> The subjects of the survey

.

 

2 Ấn tượng đầu tiên từ biểu đồ là tình trạng thừa cân xảy ra nhiều hơn ở đàn ông so với phụ nữ.

=>

is that overweight status happened more in men than women.

 

3 Khoảng 40% người Mỹ được xem/cho là béo phì.

=> Around 40% of Americans

.

 

4 Gần một nửa đàn ông Úc được cho là béo phì, trái ngược với chỉ 30% các đối tác nữ của họ.

=> Nearly half of Australian men were classified as overweight,

just 30% of their female counterparts.

 

5 Cả 2 số liệu của đàn ông và phụ nữ thừa cân tiếp tục tăng mạnh 20% và 10%.

=> Both the figures for overweight men and women

.

 

6 Con số đạt đến 86% sau khi tăng mạnh 20% vào năm 2003.

=> The figure

after an sharp increase of 20% in 2003.

💡 Gợi ý

The initial impression from the graph

as opposed to

kept growing by a dramatic 20% and 10%

are categorized by genders

are classified as overweight

amounted to 86%

Exercise 3:

QUIZ 1/1

'Yesterday, I bought a book and two notebooks at this store. The former cost me 80,000VND while the latter cost me 15,00VND.'

Which object does 'the latter' refer to?

store

0% chọn

book

0% chọn

two notebooks

0% chọn

Đừng bỏ lỡ đề hay nhất tháng 4/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart gives information about the percentage of overweight men and women in Australia from 1980 to 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background