Percentage of car manufacturer's total sales

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/04/2019 dạng Bar chart: The chart shows the percentage of car manufacturer's total sales in North America, South America, Europe and Asia. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of car manufacturer's total sales - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm sau đó viết phần

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: DOL nhận ra Asia và South America có xu hướng trái ngược nhau nên sẽ so sánh 2 hạng mục này trong cùng 1 đoạn

  • Body 2: DOL cũng thấy 2 khu vực còn lại có nét tương đồng trong xu hướng, nên cũng sẽ so sánh chúng trong cùng 1 đoạn

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Growth in vehicle sales was seen in Asian countries, whereas the reverse trend was true for South America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The figures for the other two regions returned to the original levels at the end of the period.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Asia and South America
Idea 1
Asia
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Grew steadily, accounting for half of total sales at the end of the period
Idea 2
South America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Shrank drastically to below 10%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Europe and North America
Idea 1
Europe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expanded noticeably, reaching a peak of nearly 40% in 2008 --> Returned to its original number in 2010.
Idea 2
North America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Halved to 5% in 2008 --> Recovered to its orginal share of a bit over 10% in 2010.

📝 Bài mẫu

The stacked bar chart details

the rise and fall of total car sales
in four different continents namely North America, South America, Europe and Asia in a 4-year period,
spanning from 2006 to 2010
.

Overall, what stands out from the graph is that

growth in vehicle sales
was seen in Asian countries, whereas the reverse trend was true for South America. Interestingly, the figures for the other two regions
saw no difference
in the first surveyed year and the last one.

Starting roughly at 30%
in 2006, total sales of cars in three regions including Asia, Europe and South America was
triple
that of North America at just over 10%. Over the years, the figure for car sales in Asia
underwent steady growth
,
accounting for half of total sales
at the end of the period. An opposite picture can be seen in the proportion of sales in South America as it shrank to one-fifth in 2008 before halving in 2010.

On the other hand, car sales in Europe expanded noticeably,

reaching a peak of nearly 40%
in 2008,
followed by a steep pullback
to its original number 2 years later. The opposite trend can be observed in sales in North America, since this figure halved to 5% in 2008 and thereafter
recovered to its original share of a bit over 10%
in 2010.

(225 words)

📚 Vocabulary

The rise and fall of total car sales
/ðə raɪz ænd fɔl ʌv ˈtoʊtəl kɑr seɪlz/
(noun). Sự tăng giảm của tổng doanh số xe hơi
Span from 2006 to 2010
/spæn frʌm 2006 tu 2010/
(verb). Kéo dài từ 2006 đến 2010
Growth in vehicle sales
/groʊθ ɪn ˈvihɪkəl seɪlz/
(noun). Sự tăng trưởng về mặt doanh số xe bán ra
See no difference
/si noʊ ˈdɪfərəns/
(verb). Không có sự khác biệt
Start roughly at 30%
/stɑrt ˈrʌfli æt 30%/
(verb). Bắt đầu ở khoảng 30%
Triple
/ˈtrɪpəl/
(noun). Gấp 3
vocab
Undergo steady growth
/ˌʌndərˈgoʊ ˈstɛdi groʊθ/
(verb). Trải qua sự tăng trưởng ổn định
vocab
Account for half of total sales
/əˈkaʊnt fɔr hæf ʌv ˈtoʊtəl seɪlz/
(verb). Chiếm một nửa tổng doanh số
vocab
Shrink to one-fifth
/ʃrɪŋk tu wʌn-fɪfθ/
(verb). Giảm xuống còn 1/5
vocab
Halve
/hæv/
(verb). Giảm một nửa
vocab
Reach a peak of 40%
/ˈriʧɪŋ ə pik ʌv ˈnɪrli 40%/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 40%
vocab
To be followed by a steep pullback
/tu bi ˈfɑloʊd baɪ ə stip ˈpʊlˌbæk/
(verb). Theo sau bởi một đợt thụt lùi mạnh
vocab
Recover to its original share of a bit over 10%
/rɪˈkʌvər tu ɪts əˈrɪʤənəl ʃɛr ʌv ə bɪt ˈoʊvər 10%/
(verb). Phục hồi về tỷ lệ ban đầu ở trên mức 10% một tí

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the opposite of 'To double'?

To halve

0% chọn

To triple

0% chọn

To half

0% chọn

If a figure for a category reaches a peak, it _____

Which is the synonym of 'roughly'?

Which is the synonym of 'steady'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Kéo dài từ 2006 đến 2010

=>

01.
from 2006 to 2010

 

Chiếm một nửa tổng doanh số

=>

02.
for half of total sales

 

Giảm xuống còn 1/5

=>

03.
to one-fifth

 

Theo sau bởi một đợt thụt lùi mạnh

=> To be followed by a steep

04.
.

 

Phục hồi về tỷ lệ ban đầu ở trên mức 10% một tí

=>

05.
to its original
06.
of a bit over 10%

Ôn tập đề khó nhất của tháng 4/2019 nhé.

Tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu khác trên dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart shows the percentage of car manufacturer's total sales in North America, South America, Europe and Asia." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background