Average cost of monthly contract for four different mobile - Đề thi ngày 07/04/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/04/2018 dạng Line graph: The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Line graph: Average cost of monthly contract for four different mobile

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm,

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu.

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ cung cấp những số liệu ban đầu của các hạng mục cũng như so sánh Domo, Lex với Sim TX

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích và so sánh Domo, Lex, với Alpha

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Aside from Sim TX, the price of the mobile plan contracts all increased
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
While Lex and Domo experienced only marginal increases, Alpha underwent the most dramatic climb in price
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph1:
Topic Sentence
Details 1
Idea 1
Statistics of the first month
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Domo - 15 euros per month
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Lex at 12 euros
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sim TX at 9 euros
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Alpha at 5 euros
Idea 2
Domo's and Lex's prices compared to Sim TX's
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Except for June, increased at a faster rate than and stayed above Sim TX’s during the 9 months
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Details 2
Idea 1
Alpha's prices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained relatively consistent from January to June -->  rapidly climbing between July and September (surpassed the price of Sim TX in August) --> became the most expensive plan by September at 25 euros
Idea 2
Growth of Domo's and Lex's prices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a much more modest rate of growth

📝 Bài mẫu

The chart gives information about

the monthly cost
of four different mobile plans in euros in a European country from January to September 2002.

Overall, we can see that aside from Sim TX, the price of the mobile plan contracts all increased during this period,

albeit
in different degrees
. Indeed, while Lex and Domo
experienced only marginal increases
, Alpha
underwent the most dramatic climb in price
.

In the first month of the year, Domo offered the most expensive mobile plan at around 15 euros per month, followed by Lex at 12 euros, Sim TX at 9 euros and Alpha at 5 euros. Except for the month of June, where Sim TX

briefly surpassed Lex in price,
Domo’s and Lex’s prices increased
at a faster rate
than and stayed above Sim TX’s during the 9 months.

Meanwhile, Alpha’s prices

remained relatively consistent
from January to June at around 5 to 6 euros, before
rapidly
climbing between July and September - it first surpassed the price of Sim TX in August, and became the most expensive plan by September at 25 euros. The prices of Domo and Lex, meanwhile, saw a much more modest rate of growth, with Domo rising from 15 euros in January to 24 euros in September, while the price of Lex only rose by 5 euros during this period, from 12 euros to 17 euros.

(226 words)

📚 Vocabulary

The monthly cost
/ðə ˈmʌnθli kɑst/
(noun). Chi phí hàng tháng
vocab
Aside from something
/əˈsaɪd frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Ngoài một cái gì đó
Albeit
/ɔlˈbiɪt/
(adv). Mặc dù
In different degrees
/ɪn ˈdɪfərənt dɪˈgriz/
(adv). Ở mức độ khác nhau
Experience only marginal increases
/ɪkˈspɪriəns ˈoʊnli ˈmɑrʤənəl ɪnˈkrisəz/
(verb). Chỉ có sự gia tăng nhỏ
Undergo the most dramatic climb in price
/ˌʌndərˈgoʊ ðə moʊst drəˈmætɪk klaɪm ɪn praɪs/
(verb). Tăng mạnh mẽ nhất về giá
vocab
Briefly surpass Lex in price
/ˈbrifli sərˈpæs lɛks ɪn praɪs/
(verb). Nhanh chóng vượt qua Lex về giá cả
vocab
At a faster rate
/æt ə ˈfæstər reɪt ðæn/
(adv). Với tốc độ nhanh hơn
vocab
Remained relatively consistent
/rɪˈmeɪnd ˈrɛlətɪvli kənˈsɪstənt/
(verb). Tương đối nhất quán (không thay đổi nhiều)
vocab
Rapidly
/ˈræpədli/
(adv). Nhanh
vocab
See a modest rate of growth
/si ə ˈmɑdəst reɪt ʌv groʊθ/
(verb). Có tỷ lệ tăng trưởng vừa phải

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Tiền điện mỗi tháng quá đắt đỏ.

=> The

of electricity is too expensive.

 

Số liệu của Nhật tăng nhẹ vào năm 2003.

=> The figure for Japan

in 2003.

 

Rạp phim vừa được tân trang lại.

=> The cinema has just

.

 

Việt Nam đã vượt qua Malaysia về lượng gáo được xuát khẩu.

=> Vietnam has

Malaysia in terms of the amount of rice exported.

 

Số liệu gần như không thay đổi nhiều trong 2 năm liên tục.

=> The figure

in 2 consecutive years.

 

Sản lượng gạo hàng năm của Campuchia giảm nhanh.

=> Cambodia's annual rice production

.

💡 Gợi ý

witnessed a marginal rise

surpassed

declined rapidly

monthly cost

undergone a refurbishment

remained relatively consistent

Exercise 2:

QUIZ 1/3

Which is the synonym of 'Albeit '?

Similarly

0% chọn

Although

0% chọn

Because

0% chọn

Which is the correct expression for 'Ở mức độ khác nhau'?

Ngoài một cái gì đó

=> Aside ____ something

Phần tiếp theo trong bài thi Writing IELTS Task 2 ngày 07/04/2018 không thể bỏ qua.

Cập nhật các bài viết Writing IELTS Task 1 mẫu mới nhất tại DOL.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background