Hunderstone town at present and the proposed plan for it

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2018 dạng Map: The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Hunderstone town at present and the proposed plan - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Ở dạng Map này ta có thể triển khai theo nhiều cách

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về đường cao tốc

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả những thay đổi đối với nút giao và sân bay

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There will be more A4 highways built, a new intersection added and the conversion of an airfield into an industrial estate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Highway
Idea 1
Current status
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is only one highway connecting the city’s only roundabout
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is only one route leading to the airfield
Idea 2
Proposed changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A2 highway will be connected to a new A4 highway, creating another route leading to the railway and town center
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Intersection and airfield
Idea 1
Intersection
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There would be another roundabout added --> Help to better facilitate traffic flowing through the intersection
Idea 2
Airfield
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Would be converted into an industrial estate

📝 Bài mẫu

The map gives information about the town of Hunderstone and the future project for it. Overall, we can see that in

the proposed plan
, there will be more A4 highways built,
a new intersection
added and the conversion of an
airfield
into
an industrial estate
.

Looking at Hunderstone currently, we can see that there is only one highway connecting the city’s only

roundabout
to the gas station, railway and town centre. Furthermore, the only way to reach the airfield is through going north on the roundabout and reaching the end of the A2.
The prospective outline
would connect the A2 with a new A4 highway,
located south of the gas station
; hence, creating another route leading to the railway and town center.

Furthermore, there would be another roundabout added next to the gas station, which would help to better

facilitate traffic flowing through the intersection
in the middle of the city. Lastly, the airfield would
be converted into an industrial estate
, connected to the railway by a road leading eastward.

(170 words)

📚 Vocabulary

The proposed plan
/ðə prəˈpoʊzd plæn/
(noun). Kế hoạch đề xuất
A new intersection
/ə nu ˌɪntərˈsɛkʃən/
(noun). Một nút giao mới
vocab
The conversion of something
/ðə kənˈvɜrʒən ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Việc chuyển đổi một cái gì đó
vocab
Airfield
/ən ˈɛrˌfild/
(noun). Sân bay
vocab
Industrial estate
/ən ɪnˈdʌstriəl ɪˈsteɪt/
(noun). Khu công nghiệp
vocab
Roundabout
/ˈraʊndəˌbaʊt/
(noun). Bùng binh
vocab
The prospective outline
/ðə prəˈspɛktɪv ˈaʊtˌlaɪn/
(noun). Bản phác thảo dự kiến
vocab
To be located south of the gas station
/tu bi ˈloʊˌkeɪtəd saʊθ ʌv ðə gæs ˈsteɪʃən/
(adj). Được đặt ở phía nam của trạm xăng
Facilitate traffic flowing through the intersection
/fəˈsɪləˌteɪt ˈtræfɪk ˈfloʊɪŋ θru ði ˌɪntərˈsɛkʃən/
(verb). Tạo điều kiện lưu thông qua ngã tư
vocab
To be converted into an industrial estate
/tu bi kənˈvɜrtɪd ˈɪntu ən ɪnˈdʌstriəl ɪˈsteɪt/
(verb). Được chuyển thành một khu công nghiệp

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

 

 

Một sân bay -

01.

 

Khu công nghiệp -

02.

 

Bùng binh -

03.

 

Bản phác thảo dự kiến -

04.

 

Nút giao -

05.

 

Kế hoạch đề xuất -

06.

Exercise 2:

Năng lượng mặt trời là sự biến đổi quang năng thành nhiệt năng và điện năng.

=> Solar power is

of the sun's energy into heat and electricity.

 

Tòa nhà cao nhất Việt Nam nằm ở phía nam đất nước.

=> The tallest building in Vietnam

.

 

Mặt bằng xây dựng đã được giải phóng một phần để tạo thuận lợi cho giao thông qua giao lộ.

=> The construction site has been partly cleared to

.

 

Ngôi trường bỏ hoàng này sắp được cải tạo thành một khu công nghiệp.

=> This vacant school is about to be

.

💡 Gợi ý

is located south of the country

converted into an industrial estate

the conversion

facilitate traffic flowing through the intersection

Cần tham khảo thêm những bài mẫu Writing IELTS Task 1 dạng khác? Bấm vào chuyên trang Tổng hợp các bài mẫu Writing IELTS trên tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The maps below show Hunderstone town at present and a proposed plan for it" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background