Amount of money given in aid of developing countries from 2006 to 2010

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/03/2018 dạng Table: The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010 (Figures are in millions of dollars). Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng DOL.

🚀 Đề bài

Amount of money given in aid of developing countries - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The US gives more than any other region in the world, and there has been an upward trend in the total amount of money given yearly to developing countries.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In specific
Idea 1
The US
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Exceeded the combined total of the EU and other countries.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Doubled from 9.8 billion in 2006 to 20.3 billion in 2010
Idea 2
The UK
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only increased by 1 billion during that period - 1/3 the US in 2006 and 1/5 the US in 2010.

📝 Bài mẫu

The table

indicates
the amount of money given to
developing countries
by the US, the EU and other countries in millions of dollars from 2006 to 2010.

It can immediately be seen that the US gives more than any other region in the world, and there has been

an upward trend
in the total amount of money given
yearly
to developing countries.

In absolute terms, the US has consistently

constituted most of the total amount of money
given to developing countries; in fact, in all the years listed, their contribution
exceeds the combined total of the EU and other countries
. The US had also more than doubled their
donation
amount in the four year period, from 9.8 billion in 2006 to 20.3 billion in 2010. The level of money given by the EU, meanwhile, has only
increased by 1 billion
during that period, and whereas it donated a third of what the US did in 2006, its money sent to developing countries was only
one-fifth of that of the US
in 2010. In terms of the total amount of money donated, this figure has generally increased over the five years, except for the period between 2008 and 2009.

(199 words)

📚 Vocabulary

Indicate
/ˈɪndəˌkeɪt/
(verb). Biểu thị
Developing countries
/dɪˈvɛləpɪŋ ˈkʌntriz/
(noun). Quốc gia đang phát triển
vocab
An upward trend
/ən ˈʌpwərd trɛnd/
(noun). Một xu hướng đi lên
vocab
Yearly
/ˈjɪrli/
(adv). Hàng năm
Constitute most of the total amount of money
/ˈkɑnstəˌtut moʊst ʌv ðə ˈtoʊtəl əˈmaʊnt ʌv ˈmʌni/
(verb). Góp phần lớn vào tổng số tiền
vocab
Exceed the combined total of the EU and other countries
/ɪkˈsid ðə kəmˈbaɪnd ˈtoʊtəl ʌv ði i-ju ænd ˈʌðər ˈkʌntriz/
(verb). Vượt qua số tiền của cả EU và các nước khác cộng lại
vocab
Double
/ˈdʌbəl/
(verb). Tăng gấp đôi
vocab
Increase by 1 billion
/ˈɪnˌkris baɪ 1 ˈbɪljən/
(verb). Tăng 1 tỷ
vocab
To be only one-fifth of that of the US
/tu bi ˈoʊnli wʌn fɪfθ ʌv ðæt ʌv ði ʌs/
(adj). Chỉ bằng 1/5 của Mỹ
vocab
Donation
/doʊˈneɪʃən/
(noun). Khoản quyên góp
vocab
Except for something
/ɪkˈsɛpt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Ngoại trừ một cái gì đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

The festival takes place every year.

=> The festival is celebrated

 

Vietnam exported 20,000 tonnes of rice in 2000. In 2010, this figure rose to 40,000 tonnes.

=> The amount of rice exported from Vietnam

in 10 years.

 

John earns $1000 dollars a month. Jack earns $3000 dollars a month.

=> John's salary is only

of that of Jack.

 

After the drastic drop in 2000, the figure for China rose sharply.

=> After the drastic drop in 2000, the figure for China experienced

.

 

The money the US dedicated to developing countries in 2006 was 9.8 million dollars. In 2007, this figure increased to 11 million dollars.

=> By 2007, the money the US dedicated to developing countries increased

1.2 million.

💡 Gợi ý

doubled

one-third

an upward trend

yearly

by

Exercise 2:

Bản kế hoạch chỉ ra sự điều chỉnh đối với phòng sinh hoạt chung của sinh viên.

=> The plans

the adjustments made to a student common room.

 

Bangladesh là một trong những quốc gia phát triển.

=> Bangladesh is one of the

.

 

Nước Mỹ đã liên tục góp phần lớn vào tổng số tiền ủng hộ các quốc gia đang phát triển.

=> The US has consistently

given to developing countries.

 

Những đóng góp của họ vượt qua số tiền của cả EU và các nước khác cộng lại.

=> Their contribution

.

 

Họ đã tặng một khoản quyên góp hào phóng cho tổ chức từ thiện

=> They made

to charity.

 

Trừ Mary ra thì mọi người đều đã có mặt rồi.

=>

, everyone is here.

💡 Gợi ý

developing countries

exceeds the combined total of the EU and other countries

indicate

constituted most of the total amount of money

Except for Mary

a generous donation

Làm tiếp phần Writing Task 2 IELTS ngày 10/03/2018

Giải đề thi thật tháng 03.2018.

Bấm vào IELTS Writing Sample Essays để tham khảo thêm các dạng bài viết khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010 (Figures are in millions of dollars)" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng Table mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background