Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/01/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 12/01/2023: The bar charts describe how much time a teacher spent at three school levels in four different countries in 2001.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/01/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • So sánh giữa American và Japan

 • So sánh giữa upper-secondary và lower-level teachers in Ireland

Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu của giáo viên Primary school của 4 nước.

Cách group data: nhóm 3 quốc gia có số giờ thấp nhất (Japan, Spain, Ireland) >>> nhóm 2 số liệu tương đương nhau (primary school in USA và middle school Spain)

Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu của giáo viên ở 2 trường còn lại của 4 nước.

Cách group data: nhóm lower secondary teachers với primary teachers >>> nhóm hai số tương đương nhau (upper secondary teachers in Spain và Ireland) >>> mô tả số liệu cao nhất

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
American: highest while Japan: lowest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A significant contrast between upper-secondary and lower-level teachers in Iceland. 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Primary school teachers
Idea 1
In Japan, primary school (600 hours)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • < Spain 50 hours
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • > Ireland 10 hours
Idea 2
US (primary school) equivalent to Spain (middle school): over 750 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Upper + Lower Secondary teachers
Idea 1
In all four countries: lower secondary > primary school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Spain and Iceland: upper secondary 900 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • > middle school teachers in Spain: 150 hours
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • > high school teachers in Japan: 200 hours
Idea 3
The US, upper-level teachers spent the most time (nearly 1,200 hours)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar charts

illustrate
the duration of time
that teachers in four countries spent teaching across three different educational levels in 2001.

Overall, American teachers worked for

the most extended hours
while Japanese teachers worked for the least. In addition, there was
a significant contrast
in the hours worked between upper-secondary and lower-level teachers in Ireland.

In Japan, primary school teachers worked 600 hours, 50 hours less than those in Spain but 10 hours more than in Ireland. In the United States, primary school teachers worked over 750 hours,

equivalent to
the number of hours worked by middle school teachers in Spain.

In all four countries, the number of hours worked by

lower secondary teachers
was higher than that of
primary school teachers
, with American teachers working the most extended hours of over 1,000. In Spain and Ireland,
upper secondary teachers
worked 900 hours, 150 and 200 hours more than
middle school teachers
in Spain and high school teachers in Japan,
respectively
. Upper-level teachers in the United States spent the most time working nearly 1,200 hours at schools.

(181 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
the duration of time
/ðə djʊəˈreɪʃᵊn ɒv taɪm/
(noun). khoảng thời gian
vocab
the most extended hours
/ðə məʊst ɪksˈtɛndɪd ˈaʊəz/
(noun). nhiều giờ nhất
vocab
a significant contrast
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt ˈkɒntrɑːst/
(noun). một sự tương phản đáng kể
vocab
equivalent to
/ɪˈkwɪvələnt tuː/
(adj). tương đương với
vocab
lower secondary teachers
/ˈləʊə ˈsɛkəndəri ˈtiːʧəz/
(noun). giáo viên trung học cơ sở
vocab
primary school teachers
/ˈpraɪməri skuːl ˈtiːʧəz/
(noun). giáo viên tiểu học
vocab
upper secondary teachers
/ˈʌpə ˈsɛkəndəri ˈtiːʧəz/
(noun). giáo viên trung học phổ thông
vocab
middle school teachers
/ˈmɪdl skuːl ˈtiːʧəz/
(noun). giáo viên trung học cơ sở
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bạn có thể minh họa khái niệm này bằng sơ đồ hoặc ví dụ không?

--> Can you

the concept with a diagram or example?

 

2 Khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành dự án sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

-->

it takes to complete the project will depend on various factors.

 

3 Vào mùa cao điểm, siêu thị hoạt động trong nhiều giờ nhất.

--> During the peak season, the supermarket operates for

.

 

4 một sự tương phản đáng kể giữa hai sản phẩm về giá cả và chất lượng.

--> There is

between the two products in terms of price and quality.

 

5 Giáo viên trung học cơ sở tập trung dạy học sinh lớp bảy và lớp tám.

-->

focus on teaching students in the seventh and eighth grades.

💡 Gợi ý

a significant contrast

the most extended hours

illustrate

The duration of time

Lower secondary teachers

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

tương đương với

02.

giáo viên tiểu học

03.

giáo viên trung học phổ thông

04.

giáo viên trung học cơ sở

05.

tương ứng

💡 Lời kết

Sau sample The bar charts describe how much time a teacher spent at three school levels in four different countries in 2001, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

😎 Lưu ý trong câu So sánh hơn:

The number of hours worked by lower secondary teachers was higher than primary school teachers.

--> Wrong sentence vì không thể so sánh giữa số lượng giờ làm việc của giáo viên ở trường trung học cơ sở với giáo viên trường tiểu học.

--> Sửa: The number of hours worked by lower secondary teachers was higher than the number of primary school teachers --> câu đúng ngữ pháp nhưng bị lỗi lặp từ.

--> Dùng 'that' để thay thế the number: The number of hours worked by lower secondary teachers was higher than that of primary school teachers.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18