Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023: The percentage of the working day adults spend doing difference activities in a country in 1958 and 2008.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Đặc điểm nổi bật nhất (comparison): thời gian dành cho việc ngủ và làm việc là cao nhất.

 • Xu hướng chung (trend): tất cả đều tăng ngoại trừ thời gian ngủ.

Body 1: DOL sẽ mô tả số liệu của pie chart 1

Cách group data: nhóm 2 số lớn nhất (working + sleeping) >>> So sánh 2 nhóm có số lớn kế tiếp (going out + relaxing at home) >>> nhóm còn lại (nhỏ nhất).

Body 2: DOL sẽ mô tả số liệu của pie chart 2.

Cách group data: nhóm 3 số lớn nhất (working and relaxing at home tăng >< sleeping giảm) >>> 2 số bằng nhau (other activities = travel to work) >>> phần trăm thấp nhất (going out).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Time spent working and sleeping was the highest (1958)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Every other activity increased; going out and sleeping declined.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The percentage of time spent on activties on pie chart 1
Idea 1
Working and sleeping: highest (33% and 32%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Going out (19%) >< relaxing at home (11% less)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Playing sports (6%) + traveling to work (2%) = relaxing at home (8%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The percentage of time spent on activties on pie chart 1
Idea 1
Working increased (42%) + relaxing at home (5% larger) >< sleeping decrease (by 7%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other activities = travel to work (at 8%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Going out: declined to 6%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts

illustrate
the percentage of time adults waste during their working day on various tasks in a particular nation between 1958 and 2008.

Overall, the percentage of time spent working and sleeping was the highest in 1958.

Additionally
, while the time spent on every other activity increased, the percentage spent going out and sleeping
declined
.

According to the first chart, the percentage of time spent on working and sleeping was similarly the highest, at 33% and 32%,

respectively
. Going out
accounted for
19%, while relaxing at home was 11% less. Furthermore, the total percentage of time spent on other activities, such as playing sports (6%) and traveling to work (2%), was
equal to
the percentage of time spent relaxing at home (8%).

In the second chart, the working percentage increased

significantly
to 42%. Meanwhile, the percentage of time spent sleeping decreased by 7%. Moreover, the percentage spent relaxing at home was 5% larger in 2008. The percentage of time spent on other activities was
identical
to time spent on travel to work, at 8%. Finally, the time spent going out declined to 6% in 2008.

(187 words)

📚 Vocabulary

illustrate
/ˈɪləstreɪt/
(verb). minh họa
vocab
additionally
/əˈdɪʃənli/
(adv). ngoài ra
vocab
decline
/dɪˈklaɪn/
(verb). giảm
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
equal to
/ˈiːkwəl tuː/
(verb). tương đương với
vocab
significantly
/sɪɡˈnɪfɪkəntli/
(adv). đáng kể
vocab
identical
/aɪˈdɛntɪkəl/
(adj). giống hệt nhau
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bạn có thể minh họa quan điểm của mình qua một biểu đồ không?

--> Can you

your point with a graph or chart?

 

2 Tôi sẽ có salad cho bữa trưa, ngoài ra tôi có một chai nước.

--> I'll have a salad for lunch, and

, I'll have a glass of water.

 

3 Doanh thu của sữa nguyên kem đã giảm 4%

--> Sales of whole milk

by 4 percent.

 

4 Người chiến thắng huy chương vàng, bạc và đồng tương ứng là John, Sarah và James.

-->The winners of the gold, silver, and bronze medals were John, Sarah, and James,

.

💡 Gợi ý

additionally

respectively

declined

illustrate

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

chiếm

02.

tương đương với

03.

đáng kể

04.

giống hệt nhau

💡 Lời kết

Sau sample The percentage of the working day adults spend doing difference activities in a country in 1958 and 2008, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. S1V1, while S2V2: So sánh 2 thông tin tương phản (contrast)

Ví dụ: Going out accounted for 19%, while relaxing at home was 11% less.

2. Linking words:

- Cách thêm một idea mới: additionally, furthermore, morever

- Cách thêm một idea trái ngược: meanwhile

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18