Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 Process: Filter systems

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/11/2020 dạng Process: The following are two filter systems. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 Process: Filter systems

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, đồng thời viết phần Overview để đưa ra cái nhìn chung về toàn bộ quy trình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả mô hình lọc nước thứ nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả mô hình lọc nước còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The outdoor filling and storage system requires more steps in order to purify water when compared to the cross section filter
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Cross section filter
Idea 1
General description
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The cross section filter contains three different compartments enclosed within a 200L Metal container.
Idea 2
Process
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Untreated water is passed through the inlet --> Goes through the first filter made of sand --> Water is treated by tiny stones --> Flows throught the pipe holes and out to the outlet
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Simple outdoor filling and storage system
Idea 1
General description
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Contains four separate sections
Idea 2
Process
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Water is placed within a tank --> Funneled out via a tube into the second compartment containing sand --> Treated water is passed into a tank for storage --> Turns on the tap to direct water into a separate vessel when the water is needed

📝 Bài mẫu

The diagrams showcase two types of

water filtration systems
. As shown, the
outdoor filling and storage system
requires more steps in order to purify water when compared to the cross section filter.

The

cross section filter
contains three different
compartments
enclosed within a 200L Metal container.
Untreated water
is passed through the
inlet
, where the first
filter made of sand
removes any
large impurities
. Then, water is further
treated by tiny stones
, which
eliminates finer unwanted particles
. Lastly, the filtered water flows through the pipe holes and out to the
outlet
on the other side,
ready for consumption
.

On the other hand, the second water filter contains four separate sections. Untreated water is first placed within a tank that can

be funneled out via a tube
, with a tap controlling the water flow. In the second compartment is sand where, like the previous filter, large impurities are removed. Following this, treated water is passed into a tank for storage; when the water is needed for household use, another tap can be used to
direct water into a separate vessel
.

(179 words)

📚 Vocabulary

Water filtration system
/ˈwɔtər fɪlˈtreɪʃən ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống lọc nước
vocab
Outdoor filling and storage system
/ˈaʊtˌdɔr ˈfɪlɪŋ ænd ˈstɔrəʤ ˈsɪstəm/
(noun). Hệ thống làm đầy bên ngoài và dự trữ
vocab
Cross section filter
/krɔs ˈsɛkʃən ˈfɪltər/
(noun). Hệ thống lọc xen kẽ
vocab
Contain three compartments
/kənˈteɪn θri kəmˈpɑrtmənts/
(verb). Chứa 3 ngăn
vocab
Untreated water
/ənˈtritɪd ˈwɔtər/
(noun). Nước chưa qua xử lý
vocab
Filter made of sand
/ˈfɪltər meɪd ʌv sænd/
(noun). Bộ lọc làm từ cát
Remove large impurities
/riˈmuv lɑrʤ ɪmˈpjʊrətiz/
(verb). Loại bỏ các tạp chất lớn
Treated by tiny stones
/ˈtritəd baɪ ˈtaɪni stoʊnz/
(verb). Được xử lý bằng những viên đá nhỏ
Eliminate finer unwanted particles
/ɪˈlɪməˌneɪt ˈfaɪnər ənˈwɔntɪd ˈpɑrtəkəlz/
(verb). Loại bỏ những phần tử không mong muốn có kích thước nhỏ hơn.
Inlet/outlet
/ˈɪnˌlɛt/ˈaʊtˌlɛt/
(noun). Đầu vào/đầu ra
To be ready for consumption
/tu bi ˈrɛdi fɔr kənˈsʌmpʃən/
(adj). Sẵn sàng để có thể tiêu thụ
vocab
Four sections
/fɔr ˈsɛkʃənz/
(noun). 4 phần
To be funneled out via a tube
/tu bi ˈfʌnəld aʊt ˈvaɪə ə tub/
(verb). Được dẫn ra thông qua một đường ống
Direct water into a separate vessel
/dəˈrɛkt ˈwɔtər ˈɪntu ə ˈsɛprət ˈvɛsəl/
(verb). Dẫn nước vào một thùng riêng biệt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Hệ thống lọc nước

=> Water

01.
system

 

Nước chưa qua xử lý

=>

02.
water

 

Chứa 3 ngăn

=> Contain three

03.

 

Loại bỏ các tạp chất lớn

=> Remove large

04.

 

Loại bỏ những phần tử không mong muốn có kích thước nhỏ hơn.

=> Eliminate

05.
unwanted
06.

 

Được dẫn ra thông qua một đường ống

=> To be

07.
out via a
08.

 

Dẫn nước vào một thùng riêng biệt

=>

09.
water into a separate
10.

Exercise 2:

QUIZ 1/3

If a container has three compartments, we can also say that it has three ____

barrels

0% chọn

holes

0% chọn

sections

0% chọn

If water comes out via a tap, the tap is an ____

If water is cleaned by chemicals, we can say that it's chemically _____

Tham khảo một số bài mẫu Writing Task 1 hay khác tại dol.vn nữa nhé.

Đề thi hay tháng 11/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The following are two filter systems." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background