Percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/07/2019 dạng Line graph: The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/07/2019: The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở đoạn này, DOL sẽ mô tả số liệu bắt đầu của các quốc gia, đồng thời mô tả xu hướng thay đổi của 'Japan' và 'China'

  • Body 2: Tiếp đến, sẽ mô tả xu hướng tăng giảm của 2 quốc gia còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Japan has the highest proportion of exports at the beginning of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
China experienced the most dramatic upswings towards the end
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details 1
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan topped the list - at 26%, outstripping the figure for the US, at 11%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed by China and India, at 3% and 0%, respectively.
Idea 2
Changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan - declined steadily to 17% in 2010 and thereafter plateaued until 2012
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China - witnessed a boost of 24%, amounting to 26% in 2012
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Details 2
Idea 1
The US
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated over the years in a downward trend --> Reached a low of 7%
Idea 2
India
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained relatively stable for the first 10 years --> Peaked at 7% --> Fell slightly to 5% in 2012.

📝 Bài mẫu

The line graph details the figures for Australian

exports
to four countries between 1990 and 2012.

Overall, what stands out from the graph is that Japan was the country with the highest proportion of exports at the beginning of the period. This top position was challenged by China, whose figure

experienced the most dramatic upswing
towards the end.

In 1990, Japan

topped the list
of Australian exports with roughly 26%, far outstripping the figure for the US, at just around 11%. This was followed by China with virtually 3% and India, who imported almost nothing from Australia in this year.
Over the time frame
, the share of exports to Japan
declined steadily to 17%
in 2010 and thereafter
plateaued until 2012
. Meanwhile, there was
a boost of 24%
in the figure for China, amounting to 27% in 2012.

Regarding the US export figure, it

fluctuated over the years in a downward trend
, reaching a low of 7% at the end of the period.
The rate of exports
to India, conversely,
remained relatively stable
for the first 10 years before rising up to peak at 7% in 2010 and then falling slightly to 5% in 2012.

(195 words)

📚 Vocabulary

Cùng xem list từ vựng xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi nhé.

Exports
/ˈɛkspɔrts/
(noun). Hàng xuất khẩu
vocab
Experience the most dramatic upswing
/ɪkˈspɪriəns ðə moʊst drəˈmætɪk əpˈswɪŋ/
(verb). Trải qua đợt tăng mạnh mẽ nhất
vocab
Top the list
/tɑp ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Far outstrip something
/fɑr aʊtˈstrɪp ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt xa cái gì đó
vocab
Over the time frame
/ˈoʊvər ðə taɪm freɪm/
(adv). Qua khoảng thời gian
Decline steadily to 17%
/dɪˈklaɪn ˈstɛdəli tu 17%/
(verb). Giảm đều đặn tới 17%
vocab
Plateau until 2012
/plæˈtoʊ ənˈtɪl 2012/
(verb). Không thay đổi cho tới năm 2012
A boost of 24%
/ə bust ʌv 24% /
(noun). Tăng nhanh chóng 24%
vocab
Fluctuate in a downward trend
/ˈflʌkʧəˌweɪt ɪn ə ˈdaʊnwərd trɛnd/
(verb). Dao động theo xu hướng giảm
vocab
The rate of exports
/ðə reɪt ʌv ˈɛkspɔrts/
(noun). Tỷ lệ hàng xuất khẩu
vocab
Remain relatively stable
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbəl/
(verb). Vẫn tương đối ổn định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào dánh sách từ vựng phía trên)

 

Giảm đều đặn tới 17%

=> Decline

01.
to 17%

 

Không thay đổi (duy trì ở một mức cố định) cho tới năm 2012

=>

02.
until 2012

 

Tăng nhanh chóng 24%

=> A

03.
of 24%

 

Dao động theo xu hướng giảm

=>

04.
in a
05.
trend

 

Vẫn tương đối ổn định

=> Remain relatively

06.

 

Vượt xa cái gì đó

=> Far

07.
something

 

Trải qua đợt tăng mạnh mẽ nhất

=> Experience the most

08.

Exercise 2:

1 Mặt hàng xuất khẩu chính của Iraq là dầu.

=> Iraq's

is oil.

 

2 Trung Quốc đứng đầu danh sách vì có dân số lớn nhất.

=> China

for having the largest population.

 

3 Trong giai đoạn trên, tỷ lệ xuất khẩu của Nhật Bản giảm đều xuống 17%.

=>

, the share of exports to Japan declined steadily to 17%.

 

4 Tỷ lệ xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng.

=> The

experienced a dreadful decline.

💡 Gợi ý

Over the time frame

topped the list

principal export

rate of exports

Đề Viết hot tháng 07/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley37 Sau sample " The graph below shows the percentage of Australian exports to 4 countries from 1990 to 2012" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background