Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/05/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 20/05/2023: The plan below show a school in 1985 and the school now. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/05/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview: khuôn viên trường được mở rộng để đáp ứng sự gia tăng số lượng học sinh.

Body 1: DOL mô tả khuôn viên trường năm 1985.

Body 2: DOL mô tả khuôn viên trường hiện tại.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The modifications to the school campus since 1985 have been extensive.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
School in 1985
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Student population amounted to 1500.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Entrance and exit points situated on both sides of a parking.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parking: the northern region.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A road led to expansive playing fields: the southern portion.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A cluster of facilities: west
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A two-story block of classrooms: the eastern side.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
At present
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A substantial rise in the school’s enrollment: 2300 students.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The office remains unaltered.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The small car park has been transformed into a new learning resources center.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The classroom building has been relocated further south.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A new gymnasium occupies half of the previous playing fields.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The eastern campus, the classroom block has been extended.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In the northern area, the rectangular parking area has been reshaped into a semicircular configuration.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A cluster of trees has been planted.

📝 Bài mẫu

The two diagrams depict the extent of transformations a school campus has undergone since 1985.

Overall, the modifications to the school campus since 1985 have been extensive to accommodate the increase in the number of students, involving the expansion of classrooms, the establishment of new sports and educational facilities,

adjustments to
the parking facilities, and
alterations to
the campus's layout.

In the year 1985, the school's student population

amounted to
1500. Students accessed the campus through entrance and exit points situated on both sides of a spacious and rectangular parking lot in the northern region. From here, a road led to expansive playing fields in the southern portion, west of which was
a cluster of facilities
including classrooms, a small parking lot, a library, and an administrative office. On the eastern side, there existed a two-story block of classrooms.

At present, there has been

a substantial rise
in the school’s enrollment, reaching a total of 2300 students. While the office
remains unaltered
, the small car park was
demolished
and the library has been
transformed into
a new learning resources center, encompassing a computer room. Additionally , the expanded classroom building has been relocated further south.
Adjacent to
this, a newly constructed gymnasium, featuring an indoor swimming pool, occupies approximately half of the previous playing fields. Regarding the eastern campus, the classroom block has been extended with the addition of a third floor,
accompanied by
the construction of more classrooms towards its southern end. In the northern area, the rectangular parking area has been
reshaped into
a semicircular configuration. Lastly, a cluster of trees has been planted, replacing the road that previously ran through the center of the campus.

(279 words)

📚 Vocabulary

adjustment to
/əˈʤʌstmənt tuː/
(noun). điều chỉnh
vocab
alteration to
/ˌɔːltəˈreɪʃᵊn tuː/
(noun). thay đổi
vocab
amount to
/əˈmaʊnt tuː/
(verb). lên tới
vocab
a cluster of facilities
/ə ˈklʌstər ɒv fəˈsɪlətiz/
(noun). cụm cơ sở vật chất
vocab
a substantial rise
/ə səbˈstænʃəl raɪz/
(noun). sự gia tăng đáng kể
vocab
remain unaltered
/rɪˈmeɪn ʌnˈɔːltəd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
demolished
/dɪˈmɒlɪʃt/
(verb). bị dở bỏ
vocab
transform into
/trænsˈfɔːm ˈɪntuː/
(verb). chuyển thành
vocab
adjacent to
/əˈʤeɪsənt tuː/
(adj). liền kề với
vocab
accompany by
/əˈkʌmpəni baɪ/
(verb). cùng với
vocab
reshape into
/ˌriːˈʃeɪp ˈɪntuː/
(verb). định hình lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy thực hiện một điều chỉnh nhỏ cho bộ điều nhiệt để tăng nhiệt độ.

--> She made a small

the thermostat to increase the temperature.

 

2 Người thợ may đã thay đổi chiếc váy để làm cho nó vừa vặn một cách hoàn hảo.

--> The tailor made an

the dress to make it fit perfectly.

 

3 Tổng chi phí lên tới $500, bao gồm thuế và phí.

--> The total expenses

$500, including taxes and fees.

 

4 Khuôn viên trường đại học bao gồm một cụm cơ sở vật chất, bao gồm phòng học, thư viện và ký túc xá.

--> The university campus consists of

, including classrooms, libraries, and dormitories.

 

5 Đã có sự gia tăng đáng kể về giá nhà ở trong năm qua.

--> There has been

in housing prices over the past year.

💡 Gợi ý

a substantial rise

alteration to

adjustment to

a cluster of facilities

amount to

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

vẫn không thay đổi

02.

bị dở bỏ

03.

chuyển thành

04.

liền kề với

05.

cùng với

06.

định hình lại

Tiếp tục từ vựng của bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 20/05/2023 ngay nhé!

Tổng hợp đề thi Task 1 hay nhất tháng 05/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The plan below show a school in 1985 and the school now. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn: SV1, which V2 --> SV, V2_ing

Ví dụ: The modifications to the school campus since 1985 have been extensive to accommodate the increase in the number of students, involving the expansion of classrooms, the establishment of new sports and educational facilities.

2. Sử dụng cấu trúc tương phản: While SV, SV

Ví dụ: While the office remains unaltered, the small car park was demolished and the library has been transformed into a new learning resources center, encompassing a computer room.

3. Sử dụng thể bị động: S + have/has + V2 --> S + have/has + been + V3/ed

Ví dụ: The expanded classroom building has been relocated further south.

4. Sử dụng đa dạng các transitions

- At present, SV

- Additionally, SV

- Regarding the eastern campus, SV

- In the northern area, SV

- Lastly, SV

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với Map vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background