Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 dạng Bar Chart

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023: The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

- Xu hướng chung: Sweden và Iceland có xu hướng tăng; trong khi Australia và Turkey giảm.

- Đặc điểm nổi bật: Iceland dẫn đầu trong cả 3 năm.

Body 1: DOL mô tả số liệu năm 1997.

Body 2: DOL mô tả xu hướng của 4 quốc gia.

Cách group data: nhóm 2 quốc gia có xu hướng tăng (Iceland & Sweden) >>> nhóm 2 quốc gia có xu hướng giảm (Australia & Turkey).

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Sweden and Iceland: an upward trend + Australia and Turkey: a decrease.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Iceland ranked as the leading in all the three years.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1997
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Iceland: the highest ( around 45%).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This was roughly 10% higher than the figure for Turkey.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia and Sweden: only under 10%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Iceland: a remarkable increase (70%).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Sweden: showed an negligible uptick (below 10%).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Australia: a decline (approximately 5% in 2010).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Turkey: underwent a fluctuation (initially: increasing to 40% in 2000, ending the period: slightly over 20%).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart illustrates the percentage of renewable energy supplied in Australia, Sweden, Iceland and Turkey between 1997 and 2010.

Overall, Sweden and Iceland

witnessed an upward trend
in the proportion of renewable energy generated in the given period, while the opposite was true for Australia and Turkey. Among the countries, Iceland
ranked as the leading renewable energy producer
in all three years examined.

In 1997, Iceland showed the highest percentage of renewable energy produced, with its figure standing at around 45%, which was roughly 10% higher than the figure for Turkey. In the bottom were Australia and Sweden, as renewable energy only

accounted for
under 10% in the energy supply of these countries.

Thereafter, Iceland’s renewable energy

recorded a remarkable increase
to 70% of the total supply,
cementing its position as the top producer
of this type of energy. Another country which
showed an uptick
in the production of renewable energy was Sweden, although the increase was
negligible
, with its
figure
still standing below 10% at the end of the period.
Conversely
, the percentage of energy produced from renewable sources
experienced a decline
in Australia,
dropping to
approximately 5% in 2010. Turkey was the only country whose figure
underwent a fluctuation
, initially increasing to 40% in 2000 before later decreasing by half, ending the period at slightly over 20%.

(220 words)

📚 Vocabulary

witness an upward trend
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng tăng
vocab
rank as the leading renewable energy producer
/ræŋk æz ðə ˈliːdɪŋ rɪˈnjuːəbᵊl ˈɛnəʤi prəˈdjuːsə/
(verb). được xếp hạng là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
record a remarkable increase
/rɪˈkɔːdɪd ə rɪˈmɑːkəbᵊl ˈɪnkriːs/
(verb). ghi nhận mức tăng đáng kể
vocab
cement its position as the top producer
/sɪˈmɛnt ɪts pəˈzɪʃᵊn æz ðə tɒp prəˈdjuːsə/
(verb). củng cố vị trí là nhà sản xuất hàng đầu
vocab
show an uptick
/ʃəʊ ən ˈʌptɪk/
(verb). cho thấy một sự gia tăng
vocab
negligible
/ˈnɛɡlɪʤəbᵊl/
(adj). không đáng kể
vocab
figure
/ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab
conversely
/ˈkɒnvɜːsli/
(adv). ngược lại
vocab
experience a decline
/ɪksˈpɪərɪəns ə dɪˈklaɪn/
(verb). trải qua một sự suy giảm
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
undergo a fluctuation
/ˌʌndəˈɡəʊ ə ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(verb). trải qua một sự biến động
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Doanh số của sản phẩm mới chứng kiến một xu hướng tăng, vượt qua mọi kỳ vọng.

--> The sales of the new product

, surpassing all expectations.

 

2 Quốc gia này được xếp hạng là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, vượt qua các đối thủ cạnh tranh.

--> The country

in the world, surpassing its competitors.

 

3 Lợi nhuận của công ty chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu toàn ngành.

--> The company's profits

a significant portion of the overall industry revenue.

 

4 Thị trường chứng khoán ghi nhận mức tăng đáng kể trong khối lượng giao dịch báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư.

--> The stock market

in trading volume, signaling investor confidence.

 

5 Ngành nông nghiệp của đất nước đã củng cố vị trí là nhà sản xuất lúa mì hàng đầu trong khu vực.

--> The country's agricultural sector has

of wheat in the region.

 

6 Báo cáo kinh tế mới nhất cho thấy một sự gia tăng trong chi tiêu của người tiêu dùng, cho thấy nền kinh tế đang phát triển.

--> The latest economic report

in consumer spending, indicating a growing economy.

💡 Gợi ý

witnessed an upward trend

cemented its position as the top producer

recorded a remarkable increase

ranked as the leading renewable energy producer

accounted for

shows an uptick

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

không đáng kể

02.

số liệu

03.

ngược lại

04.

trải qua một sự suy giảm

05.

giảm xuống

06.

trải qua một sự biến động

Cải thiện vốn từ vựng qua Writing task 2 IELTS sample ngày 11/05/2023 topic Government để tăng band điểm.

Những đề thi viết task 1 hay nhất tháng 05/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The plan below show a school in 1985 and the school now. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Cấu trúc tương phản: SV, while SV

Ví dụ: Sweden and Iceland witnessed an upward trend in the proportion of renewable energy generated in the given period, while the opposite was true for Australia and Turkey.

2. Cấu trúc so sánh nhất: S + V + the superlative adjective + Noun

Ví dụ: Iceland showed the highest percentage of renewable energy produced, with its figure standing at around 45%, which was roughly 10% higher than the figure for Turkey.

3. Phương tiện liên kết (cohesive device)giúp bài được mạch lạc.

- Thereafter

- Another country which showed

- Conversely

- In 1997

- In the bottom were

4. Sử dụng các mệnh đề trạng ngữ và cụm từ (Adverbial phrases & clause) giúp cung cấp và làm rõ thêm thông tin.

- Between 1997 and 2010

- At the end of the period

- In the given period

- Before later decreasing by half

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background