Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 dạng Stacked Bar Chart

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023: The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

- Đặc điểm nổi bật: hộ gia đình có hai thành viên phổ biến nhất trong khi hộ có 6 thành viên là hiếm nhất.

- Xu hướng chung: phần trăm hộ có 1 và 2 người tăng, còn lại giảm.

Body 1: DOL mô tả phần trăm các hộ gia đình có có số thành viên khác nhau năm 1981.

Body 2: DOL mô tả xu hướng số lượng của các hộ gia đình trong 20 năm.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Households with two individuals were the most prevalent whereas those with six members were the least common.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of one-person and two-person households witnessed an upward shift; other sizes took the opposite trend.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1981
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Households comprised two people: 31%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Households with three individuals: 20%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One-person and four-person households: 17% and 18%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Five-person and six-person households: only 8% and 6%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
After 20 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One-person households rose to 26%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two people household: with a 3% rise.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The remaining categories decreased by around 2 to 4%.

📝 Bài mẫu

The bar chart depicts the distribution of households in the UK based on their size in the years 1981 and 2001.

Overall, households consisting of two individuals were

the most prevalent category
in both years, whereas households with six members were the least common. Furthermore, while the percentage of one-person and two-person households
witnessed an upward shift
, the proportion of households of other sizes took
the opposite trend.

In 1981, approximately 31% of all households comprised two people, while 20% were composed of three individuals. One-person and four-person households

accounted for
similar proportions, at 17% and 18% respectively, whereas five-person and six-person households
constituted
only 8% and 6% of the total in that order.

After 20 years, the percentage of one-person households

rose considerably
to 26%, representing
a significant increase
of 9%. The proportion of those with two people
followed a similar pattern
, although the increase was less
pronounced
, with a 3% rise. Meanwhile, the trend for the remaining categories was
downward
, as their
figures
decreased by around 2 to 4%.

(178 words)

📚 Vocabulary

the most prevalent category
/ðə məʊst ˈprɛvələnt ˈkætɪɡəri/
(noun). loại phổ biến nhất
vocab
witness an upward shift
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd ʃɪft/
(verb). chứng kiến một sự thay đổi đi lên
vocab
the opposite trend
/ði ˈɒpəzɪt trɛnd/
(noun). xu hướng ngược lại
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
constitute
/ˈkɒnstɪtjuːt/
(verb). chiếm
vocab
rise considerably
/raɪz kənˈsɪdərəbᵊli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
a significant increase
/ə sɪɡˈnɪfɪkənt ˈɪnkriːs/
(noun). sự gia tăng đáng kể
vocab
follow a similar pattern
/ˈfɒləʊ ə ˈsɪmɪlə ˈpætən/
(verb). theo một mô hình tương tự
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ rệt
vocab
downward
/ˈdaʊnwəd/
(adj). giảm
vocab
figure
/ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Trong số các loại phương tiện giao thông khác nhau được sử dụng bởi hành khách, ô tô vẫn là loại phổ biến nhất.

--> Among the different types of transportation used by commuters, cars remain

.

 

2 Chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi đi lên về mức độ hài lòng của khách hàng kể từ khi thực hiện chính sách dịch vụ mới của chúng tôi.

--> We have

in customer satisfaction since implementing our new service policy.

 

3 Trong khi doanh số bán sách truyền thống đang giảm, thì sách điện tử đang trở nên phổ biến, cho thấy xu hướng ngược lại trong ngành xuất bản.

--> While sales of traditional books have been declining, e-books have been gaining popularity, indicating

in the publishing industry.

 

4 Doanh số bán điện thoại thông minh chiếm một phần đáng kể trong doanh thu của công ty.

--> The sales of smartphones

a significant portion of the company's revenue.

 

5 Số lượng người dùng internet đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, đạt hàng tỷ người trên toàn thế giới.

--> The number of internet users

over the past decade, reaching billions worldwide.

💡 Gợi ý

the most prevalent category

rose considerably

account for

witnessed an upward shift

the opposite trend

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

chiếm

02.

sự gia tăng đáng kể

03.

theo một mô hình tương tự

04.

rõ rệt

05.

giảm

06.

số liệu

Học thêm từ vựng qua Writing task 2 IELTS ngày 11/05/2023 topic Advertisement để cải thiện band điểm.

Những đề thi Writing task 1 hay nhất tháng 05/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The chart compares the number of people per household by percentage in the UK in 1981 and 2001, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Sử dụng đa dạng các thiết bị liên kết để nối các ý: Overall, furthermore, while, in that order, after 20 years, meanwhile.

2. Sử dụng đa dạng các cụm danh từ (noun phrase)

Ví dụ:

- The bar chart depicts the distribution of households in the UK

- Households consisting of two individuals were the most prevalent category in both years.

- The percentage of one-person households rose considerably to 26%.

- The trend for the remaining categories was downward.

3. Cấu trúc tương phản

- SV, whereas SV (whereas: ngược lại)

Ví dụ: Households consisting of two individuals were the most prevalent category in both years, whereas households with six members were the least common.

- While SV, SV (while: trong khi)

Ví dụ: While the percentage of one-person and two-person households witnessed an upward shift, the proportion of households of other sizes took the opposite trend.

- SV, although SV

Ví dụ: The proportion of those with two people followed a similar pattern, although the increase was less pronounced, with a 3% rise.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background