Cinema attendance in Australia and the average cinema visits by different age groups

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2021 dạng Mixed: The graphs below show the cinema attendance in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ cũng như bảng số liệu

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích bảng số liệu

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích biểu đồ đường

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Despite a gradual dip in frequency, there was a sharp rise in cinema attendance over the years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The younger the attendants were, the more likely they were to enjoy visiting the cinema.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Table
Idea 1
Cinema attendance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Accounted for 62% of the total Australian population --> went up quickly to 72% --> Fluctuated around 71% until 2000
Idea 2
The number of average visits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Recorded a negligible increase from 10.3 in 1996 to 11.1 in 1997 --> Dropped to 8.3 in 2000
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Line graph
Idea 1
These figures reflected similar fluctuating trends throughout the years with two peaks in 1997 and 1999
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table shows

statistics
on
cinemagoers
regardless of age between 1996 and 2000, whereas the line graph
depicts
how often Australian people of different ages went to the cinema
during the same period
.

Overall, it is clear that despite

a gradual dip in frequency
, there was
a sharp rise
in
cinema attendance
over the years. On the whole, the younger the
attendants
were, the more likely they were to enjoy visiting the cinema.

In 1996, cinema attendance

accounted for 62%
of the total
Australian population
. This figure then went up quickly to 72% a year later before
fluctuating
around 71% until 2000. The number of average visits, on the other hand,
recorded a negligible increase
from 10.3 in 1996 to 11.1 in 1997, followed by a drop to 8.3 in 2000.

With regard to the number of cinema visits, these figures

reflected
similar fluctuating trends throughout the years with two peaks in 1997 and 1999. Going to the cinema appeared to be a popular activity among
younger demographics
as people from 14 to 24 paid 15 visits on average in 1996, followed by people aged 25-35 (14 visits), 35-49 (12.5 visits) and over 50 with only 10 visits. Aside from peaks reached in 1997 and 1999, the figures for 4
age brackets
also experienced a dip in 1998 before finishing at the same ranks at around 18 visits for 14-24 age group, 17 visits for 25-35 group, 15 for 35-49 group and just below 14 for over 50 group.

(249 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Task 1 ở trên được liệt kê dưới đây.

Cinemagoers
/ˈsɪnəməˈgoʊərz/
(noun). Những người đi xem phim rạp
vocab
Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Cho thấy, biểu đạt
During the same period
/ˈdʊrɪŋ ðə seɪm ˈpɪriəd/
(adv). Trong cùng giai đoạn
A gradual dip in frequency
/ə ˈgræʤuəl dɪp ɪn ˈfrikwənsi/
(noun). Tần suất giảm dần
vocab
A sharp rise
/ə ʃɑrp raɪz/
(noun). Một đợt tăng mạnh
Cinema attendance
/ˈsɪnəmə əˈtɛndəns/
(noun). Việc đến rạp phim
vocab
Attendants
/əˈtɛndənts/
(noun). Những người tham gia (người đến rạp phim)
Account for 62%
/əˈkaʊnt fɔr 62%/
(verb). Chiếm 62%
vocab
Australian population
/ɔˈstreɪljən ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(noun). Người dân Úc
vocab
Fluctuate
/ˈflʌkʧəˌweɪt/
(verb). Dao động
vocab
Record a negligible increase
/ˈrɛkərd ə ˈnɛgləʤəbəl ˈɪnˌkris/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
Reflect
/rəˈflɛkt/
(verb). Phản ánh
vocab
Reach a peak
/riʧ ə pik/
(verb). Chạm tới mốc cao nhất
vocab
Younger demographics
/ˈjʌŋgər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Nhóm nhóm tuổi trẻ hơn
vocab
Age brackets
/eɪʤ ˈbrækəts/
(noun). Nhóm tuổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the correct expression for 'Những người đi xem phim rạp'?

Cinemavisitors

0% chọn

Cinemagoers

0% chọn

Cinemamovers

0% chọn

Which is the synonym for 'depict'?

If a figure fluctuates, it _____

Which is the synonym for 'Younger demographics'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Chiếm 62%

=>

01.
for 62%

 

Chạm tới mốc cao nhất

=> Reach a

02.

 

Tần suất giảm dần

=> A

03.
dip in
04.

 

Một đợt tăng mạnh

=> A

05.
rise

 

Tăng nhẹ

=> Record a

06.
increase

Giải bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 21/01/2021 và học nhiều từ vựng hay.

Tổng hợp đề hay tháng 01/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graphs below show the cinema attendance in Australia and the average cinema visits by different age groups from 1996 to 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background