Planning for the future is a waste of time. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 05/06/2020 chủ đề lối sống (lifestyle): Some feel that it is a waste of time to plan for the future and it is more important to focus on the present. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với cả hai quan điểm, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc sống với hiện tại (live in the moment)

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà việc hoạch định tương lai có thể mang lại.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là cả hai quan điểm đều đúng và quan trọng.

Insert Statement here...
One should focus on planning for the future as well as the present.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
It is more important to focus on the present
Idea 1
Stressing about what is ahead of us robs us of the joy of living in the moment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Intrinsic to Buddhist philosophy, which states that given society’s current focus on future productivity and output, it is important to find joy in day to day activities
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
It is important to plan out what an individual should do in the future
Idea 1
To ensure a certain level of financial stability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Not having a clear future plan could result in one becoming poor
Idea 2
Planning for the future can also give one peace of mind
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Since not knowing what could potentially happen can lead to anxiety, ruining present enjoyment

📝 Bài mẫu

Many

philosophers
of the past and the present have advocated for living in the moment instead of focusing on the future; in this essay, I hope to show how this is a flawed view, since one should ideally focus on both.

Proponents of living in the present argue that stressing about what is ahead of us robs us of the joy of living in the moment. This is a line of reasoning that is, for example,

intrinsic to Buddhist philosophy
, which states that given society’s current focus on future productivity and output, it is important to
find joy in day to day activities
. By worrying too much about the future, one could argue that one can never truly achieve happiness, since as soon as a person gets what he or she wants, they immediately jump to what they would need next. Overall, it could be said that given our limited time on Earth, it is indeed a waste to spend it purely living in the future.

On the other hand, it is important to plan out what an individual should do in the future in order to

ensure a certain level of financial stability.
Although it is important to enjoy the moment, not having a clear future plan could result in one becoming poor, ending up in situations they might not necessarily want to be in. Additionally, planning for the future can also
give one peace of mind
, since not knowing what could potentially happen can
lead to anxiety
, ruining present enjoyment. Therefore, in order to have both, we should ensure that our future plans are in place.

Overall, I believe that while living in the moment is important, there are practical reasons why one should always plan for the future.

(291 words)

📚 Vocabulary

Philosophers
/fɪˈlɒsəfəz/
(noun). Nhà triết học
vocab
Live in the moment
/lɪv ɪn ðə ˈməʊmənt/
(verb). Sống trong hiện tại
vocab
Stress about what is ahead of us
/strɛs əˈbaʊt wɒt ɪz əˈhɛd ɒv ʌs/
(verb). Lo lắng về những gì chưa xảy ra
vocab
To be intrinsic to Buddhist philosophy
/tuː biː ɪnˈtrɪnsɪk tuː ˈbʊdɪst fɪˈlɒsəfi/
(adj). Là bản chất của triết lý đạo Phật
vocab
Find joy in day to day activities
/faɪnd ʤɔɪ ɪn deɪ tuː deɪ ækˈtɪvɪtiz/
(verb). Tìm niềm vui trong các hoạt động hằng ngày
vocab
Never truly achieve happiness
/ˈnɛvə ˈtruːli əˈʧiːv ˈhæpɪnɪs/
(verb). Không bao giờ thực sự có được hạnh phúc
vocab
To be a waste
/tuː biː ə weɪst/
(noun). Là một sự lãng phí
Ensure a certain level of financial stability
/ɪnˈʃʊər ə ˈsɜːtn ˈlɛvl ɒv faɪˈnænʃəl stəˈbɪlɪti/
(verb). Đảm bảo một mức độ ổn định tài chính nhất định
vocab
Have a clear future plan
/hæv ə klɪə ˈfjuːʧə plæn/
(verb). Có kế hoạch rõ ràng cho tương lai
vocab
Plan for the future
/plæn fɔː ðə ˈfjuːʧə/
(verb). Lên kế hoạch cho tương lai
vocab
Give one peace of mind
/gɪv wʌn piːs ɒv maɪnd/
(verb). Cho ai đó sự yên bình trong tâm hồn
vocab
Lead to anxiety
/liːd tuː æŋˈzaɪəti/
(verb). Mang lại lo lắng
vocab
Ruin present enjoyment
/rʊɪn ˈprɛznt ɪnˈʤɔɪmənt/
(verb). Phá hỏng những niềm vui hiện tại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Lo lắng về những gì chưa xảy ra lấy đi của chúng ta niềm vui ở hiện tại.

 

=>

robs us of the joy of living in the moment.

 

 

2 Ví dụ, đây là một câu lập luận đặc trưng của triết lý đạo Phật.

 

=>This is a line of reasoning that is, for example,

.

 

 

3 Ta cần phải tìm được niềm vui trong những hoạt động hằng ngày.

 

=> It is important to

.

 

 

4 Bạn sẽ không bao giờ thật sự có được hạnh phúc khi làm một công việc mà bạn không thích.

 

=> You will

taking on a job that you have no interest in.

 

 

5 Việc vạch ra những gì một người cần phải làm trong tương lai để đảm bảo một mức độ ổn định tài chính nhất định là rất quan trọng.

 

=> It is important to plan out what an individual should do in the future in order to

.

 

 

6 Lên kế hoạch cho tương lai cũng có thể mang lại bình yên trong tâm hồn.

 

=> Planning for the future can also

.

 

 

7 Nghĩ quá nhiều về tương lai cũng có thể phá hỏng niềm vui ở hiện tại.

 

=> Thinking too much about the future could also

.

💡 Gợi ý

never truly achieve happiness

ensure a certain level of financial stability

Stressing about what is ahead of us

intrinsic to Buddhist philosophy

ruin present enjoyment

find joy in day to day activities

give one peace of mind

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Sống trong hiện tại

=> Live in the

02.

Là một sự lãng phí

=> To be a

03.

Mang lại lo lắng

=> Lead to

04.

Lên kế hoạch cho tương lai

=> Plan for the

05.

kế hoạch rõ ràng cho tương lai

=> Have a clear

06.

Nhà triết học

=>

Xem thêm các bài mẫu Writing Task 2 tại trang Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing tại tuhocielts.dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Some feel that it is a waste of time to plan for the future and it is more important to focus on the present. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley22

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background