Who should fund medical research, individuals, private firms, or the governments?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 06/06/2020 chủ đề sức khoẻ (health): Research into medical treatments is essential to improve health and fight disease. Who do you think should fund this research? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết mình đồng ý rằng nhà nước nên tài trợ các nghiên cứu về phương pháp điều trị

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra một vài lợi ích của việc tư nhân tài trợ các nghiên cứu về phương pháp điều trị

  • Body 2: Vì DOL không đồng ý rằng tư nhân nên tài trợ nên DOL cũng chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc trên có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là nhà nước nên tài trợ các nghiên cứu y học

Insert Statement here...
Government should fund research into medical treatments which are essential to improve health and fight disease.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The private sector should fund medical research
Idea 1
They have funds and economic reasons
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most medical research is done by pharmaceutical or healthcare providers → help them develop more cutting edge technologies aimed at helping people with both common and rare diseases → these companies can get profits to spend on R&D
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The profit incentive of private individuals also leads to less than ideal consequences
Idea 1
Drug companies might find ways to cut costs in order to improve profits → lower quality products
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Healthcare and pharmaceuticals are doing what is profitable instead of what is ethical
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For instance, instead of finding a way to cure diseases, drug companies might only try to find out how to alleviate the symptom

📝 Bài mẫu

As

money poured into medical treatment research
continues to climb around the world, questions are cropping up with regards to whether individuals, private companies or governments should
take the brunt of the costs
. In my opinion, this should primarily be the job of governments instead of individuals as corporate entities, since the latter’s
profit incentive
could potentially be dangerous to human lives.

There are those who believe that the private sector should fund medical research, since they not only have the funds, but also an economic reason to provide top of the range medical treatment. Most medical research is done by

pharmaceutical or healthcare providers
, which could help them develop more cutting edge technologies aimed at helping people with both common and rare diseases. In return, these companies can
get profits as a reward for their innovativeness
, which can in turn be spent on R&D, thus repeating the positive cycle.

On the other hand, I believe that the profit incentive of private individuals which theoretically should improve their services could also lead to less than ideal consequences. Firstly, drug companies might find ways to

cut costs in order to improve profits
, which leads to lower quality products. Thus, money poured into research would not be used for making the best treatment, but more on how to make the cheapest one possible. Secondly, it might also be argued that since healthcare and pharmaceuticals are doing what is profitable instead of what is ethical, there might be an incentive to only research programs aimed at the former. For instance, instead of finding a way to
cure diseases
, drug companies might only try to find out how to
alleviate the symptom
.

In conclusion, I argue that given the propensity of private companies to cut costs, medical research should

be funded by governments
instead of private individuals or institutions.

(305 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng chủ đề Health được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing ở trên nhé.

Money poured into medical treatment research
/ˈmʌni pɔːd ˈɪntuː ˈmɛdɪkəl ˈtriːtmənt rɪˈsɜːʧ/
(adj). Tiền đầu tư vào việc nghiên cứu phương pháp điều trị y học
vocab
Take the brunt of the costs
/teɪk ðə brʌnt ɒv ðə kɒsts/
(noun). Chịu phần lớn chi phí
Profit incentive
/ˈprɒfɪt ɪnˈsɛntɪv/
(noun). Động cơ lợi nhuận (làm sao để có lãi nhiều nhất)
vocab
Private sector
/ˈpraɪvɪt ˈsɛktə/
(noun). Bên tư nhân
Pharmaceutical or healthcare providers
/ˌfɑːməˈsjuːtɪkəl ɔː ˈhɛlθkeə prəˈvaɪdəz/
(noun). Nhà cung cấp thuốc và dịch vụ y tế
vocab
Develop more cutting edge technologies
/dɪˈvɛləp mɔː ˈkʌtɪŋ ɛʤ tɛkˈnɒləʤiz/
(verb). Phát triển nhiều công nghệ hiện đại hơn
vocab
Get profits as a reward for their innovativeness
/gɛt ˈprɒfɪts æz ə rɪˈwɔːd fɔː ðeər ɪnˈnɒvətɪvnəs/
(noun). Thu được lợi nhuận như là phần thưởng cho sự sáng tạo
Lead to less than ideal consequences
/liːd tuː lɛs ðæn aɪˈdɪəl ˈkɒnsɪkwənsɪz/
(verb). Dẫn tới những hậu quả kém lý tưởng hơn
Cut costs in order to improve profits
/kʌt kɒsts ɪn ˈɔːdə tuː ɪmˈpruːv ˈprɒfɪts/
(verb). Cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận
vocab
Do what is profitable instead of what is ethical
/duː wɒt ɪz ˈprɒfɪtəbl ɪnˈstɛd ɒv wɒt ɪz ˈɛθɪkəl/
(adj). Làm những gì có lợi thay vì mang tính đạo đức
Cure diseases
/kjʊə dɪˈziːzɪz/
(verb). Chữa bệnh
Alleviate the symptom
/əˈliːvɪeɪt ðə ˈsɪmptəm/
(noun). Làm thuyên giảm triệu chứng
To be funded by governments
/tuː biː ˈfʌndɪd baɪ ˈgʌvnmənts/
(verb). Được đầu tư bởi nhà nước
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 2 Sample nhé!

Exercise 1

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào ô trống.

1 Nhà nước nên chịu trách nhiệm cho khoản tiền đầu tư vào việc nghiên cứu hoạt động điều trị y học.

 

=> Government should be responsible for the

.

 

 

2 Động cơ lợi nhuận là lý do vì sao các sản phẩm kém chất lượng lại phổ biến.

 

=>

is what makes substandard products so prevalent.

 

 

3 Hầu hết các nghiên cứu y học được thực hiện bởi các nhà cung cấp thuốc và dịch vụ y tế.

 

=> Most medical research is done by

.

 

 

4 Đổi lại, các công ty này có thể có được lợi nhuận như là một phần thưởng vì sự sáng tạo của họ.

 

=> In return, these companies can

.

 

 

5 Động cơ lợi nhuận của các cá nhân cũng có thể dẫn đến những hậu quả kém lý tưởng.

 

=> The profit incentive of private individuals could also

.

 

 

6 Các công ty dược có thể tìm cách cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

 

=> Drug companies might find ways to

.

 

 

7 Nhiều doanh nghiệp thường ưu tiên lợi nhuận hơn đạo đức.

 

=> Many businesses are inclined to

.

💡 Gợi ý

pharmaceutical or healthcare providers

lead to less than ideal consequences

cut costs in order to improve profits

Profit incentive

money poured into medical research

do what is profitable instead what is ethical

get profits as a reward for their innovativeness

Cùng làm bài tập và ôn từ vựng qua bài mẫu cùng ngày Writing task 1 IELTS ngày 06/06/2020.

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Chịu phần lớn chi phí

=> Take the

01.
of the costs

 

Bên tư nhân

=>

02.

 

Chữa bệnh

=>

03.

 

Làm thuyên giảm triệu chứng

=>

04.
the symptom

 

Được đầu tư bởi nhà nước

=> To be

05.
by governments

 

Phát triển nhiều công nghệ hiện đại hơn

=> Develop more

06.
technologies

Tổng hợp bài mẫu task 2 hay nhất tháng 06/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample Research into medical treatments is essential to improve health and fight disease. Who do you think should fund this research: individuals, private companies, or governments?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background