University students should spend time on other activities instead of studying. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 30/06/2020 chủ đề giáo dục (education): Full-time university students spend a lot of time studying. Some say they should do other activities too. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL đồng tình với quan điểm nên sẽ trình bày thân bài như sau

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ đưa ra những lý do vì sao học sinh nên tập trung vào việc học.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL đưa ra những điểm mạnh của việc làm thêm và tham gia các hoạt động ngoại khóa

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù việc học quan trọng nhưng những lợi ích có được từ việc làm thêm hay hoạt động ngoại khóa mang ý nghĩa lớn hơn.

Insert Statement here...
I strongly agree that students should participate in other activities aside from only studying
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Working or doing extracurricular activities can distract them
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many are invested in working and doing extracurricular activities than studying because they are more rewarding (money + having fun / meeting new people)
Idea 2
Universities often promote team orientation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spend too much time working --> barely have time for group meetings --> Result in project failure
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Have working / internship experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Working part time jobs → experiences in resumes & soft skills
Idea 2
Be aware of what’s going on in society
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Extracurricular activities → learn social problems → develop solutions → have life experiences

📝 Bài mẫu

Nowadays, it is common knowledge that university students are becoming busier than ever. Some people think that despite this, students should participate in other activities aside from only studying. I strongly agree with this statement.

However, I do understand why university students should spend time studying. Firstly, working part-time jobs or participating in extracurricular activities can distract them from their studies. These activities sound more attractive than studying because there are rewards for them, such as money, connections, or friends. As a result, there have been cases where students eventually fail classes because of these activities. Another reason is that universities often

promote team orientation
by
encouraging collective efforts
. If students allocate too much time to
peripheral activities
, they would barely have time to squeeze a group meeting into their schedule, resulting in
project failure
.

Despite these challenges, I still think university students should engage in other activities rather than just studying. As university students, they are becoming

young professionals
, so working either part-time jobs or internships means preparation for the workplace. Working also provides them
financial independence
from their family, which lessens their burden. Moreover, by participating in extracurricular activities, students can have a better understanding of what is going on in society. For example, many universities have
debate clubs
that discuss both international and domestic
socio-political issues
. Students can gain crucial insights into society through these.

In conclusion, although I understand that many students cannot afford to participate in other activities aside from studying, I strongly believe that participation in extracurricular activities or working is essential for their

personal development
.

(265 words)

📚 Vocabulary

List vocab bổ ích được sử dụng trong bài Sample IELTS Writing.

To participate in extracurricular activities
/tu pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn ˌɛkstrəkəˈrɪkjələr ækˈtɪvətiz/
(verb). Tham gia họat động ngoại khóa
vocab
To distract somebody from something
/tu dɪˈstrækt ˈsʌmˌbɑdi frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm xao nhãng
vocab
(About work/study) To be competitive
/(əˈbaʊt wɜrk/ˈstʌdi) tu bi kəmˈpɛtətɪv/
(adj). Mang tính cạnh tranh cao
vocab
Promote team orientation
/prəˈmoʊt tim ˌɔriɛnˈteɪʃən/
(verb). Khuyến khích làm việc theo nhóm
vocab
Encourage collective efforts
/ɛnˈkɜrɪʤɪŋ kəˈlɛktɪv ˈɛfərts/
(verb). Khuyến khích những nổ lực tập thể
vocab
Peripheral activities
/pəˈrɪfərəl ækˈtɪvətiz/
(noun). Các hoạt động ngoài lề, ít quan trọng hơn
Project failure
/ˈprɑʤɛkt ˈfeɪljər/
(noun). Làm dự án thất bại
vocab
To engage in an activity
/tu ɛnˈgeɪʤ ɪn ən ækˈtɪvəti/
(verb). Tham gia làm một việc nào đó; Bỏ nhiều công sức để làm một việc gì đó
vocab
Young professionals
/jʌŋ prəˈfɛʃənəlz/
(noun). Những người trẻ làm công việc văn phòng
vocab
To do an internship
/tu du ən ˈɪntərnˌʃɪp/
(verb). Đi thực tập
vocab
Financial independence
/fəˈnænʃəl ˌɪndɪˈpɛndəns/
(noun). Trạng thái độc lập về mặt tài chính
vocab
To lessen one's burden
/tu ˈlɛsən wʌnz ˈbɜrdən/
(verb). Giảm nhẹ giánh nặng của ai đó
vocab
To have a better understanding of something
/tu hæv ə ˈbɛtər ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hiểu rõ hơn về một sự việc nào đó
vocab
Debate club
/dəˈbeɪt klʌb/
(noun). Câu lạc bộ hùng biện
vocab
Social-political issues
/ˈsoʊʃəl-pəˈlɪtəkəl ˈɪʃuz/
(noun). Các vấn đề chính trị xã hội
vocab
To gain insight into something
/tu geɪn ˈɪnˌsaɪt ˈɪntu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có cái nhìn chân thực hơn về cách vận hành của một vật/một việc nào đó
vocab
Personal development
/ˈpɜrsɪnɪl dɪˈvɛləpmənt/
(noun). Sự phát triển bản thân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

She is

in order to polish her CV.

 

The constant noise from the construction site next door is

.

 

Teachers make students work in small groups to

.

 

Poor education might result in children

.

 

Many big accounting firms mandate

to determine if new recruits actually fit the company culture.

 

She insists on

by paying for the kids' tuition.

 

She showed more empathy for him after

he is facing.

 

Teamwork skills are of utmost importance since almost every organization nowadays is

.

💡 Gợi ý

distracting him from his work

engaging in criminal activities

participating in many different extracurricular activity

doing a short internship

encourage collective efforts

gaining insights into the difficulties

lessening the burden on his shoulder

promoting team orientation

Exercise 2

Điền vào chỗ trống với đáp án phù hợp.

 

In a

01.
environment, people try their best to perform better than others.

 

02.
are activities of less importance.

 

03.
is common among those who have poor time management.

 

When joining a

04.
, you would have the chance to speak up and put forward your opinions.

 

Youngsters are encouraged to watch more news to keep up with

05.
.

 

This programme would contribute vastly to children's

06.
. They will not only behave better, but will also learn several soft skills.

 

Many seniors fail to achieve

07.
after they retire and have to struggle in making ends meet.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Full-time university students spend a lot of time studying. Some say they should do other activities too.To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background