How storm water is recycled in an Australian city - Đề thi ngày 06/06/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/06/2020 dạng Process: The diagram below describes how storm water is recycled in an Australian city. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/06/2020 - Sample 8.0+

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể về toàn bộ quá trình

 • Thân bài: DOL sẽ đi vào chi tiết và mô tả cụ thể từng bước trong quy trình

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are five steps
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Starting from collecting rainwater and ending with clean water being pumped to houses
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rainwater is collected from drains
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Funneled to a water recycling plant where water rainwater is cleaned through a four-step process
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Water treatment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pumped up into households

📝 Bài mẫu

The diagram demonstrates the steps in how storm water is reused in an Australian city. Overall there are five steps, starting from collecting rainwater and ending with clean water being pumped to houses, in order to

recycle rainwater.

Firstly, rainwater is collected from

drains
, which
run beneath houses
, and funnel the water through a central tube. This tube then leads to a
water recycling plant
, where
unwanted substances
are removed from the rainwater through a four-step process.
Plastic and rubbish
, being the biggest objects, are filtered out first. Then,
small particles are eliminated
, followed by making sure the water does not
contain bacteria and viruses
. Finally, the plan gets rid of
unwanted molecules
and salt. What is left is then
treated with chlorine
to make sure that it is safe to be consumed. The treated water is stored in a water tank, before being
pumped up into households
to use when needed.

(153 words)

📚 Vocabulary

Start from collecting rainwater
/stɑːt frɒm kəˈlɛktɪŋ ˈreɪnˌwɔːtə/
(verb). Bắt đầu với việc thu thập nước mưa
vocab
End with pumping clean water to houses
/ɛnd wɪð ˈpʌmpɪŋ kliːn ˈwɔːtər tu ˈhaʊzɪz/
(verb). Kết thúc bằng việc bơm nước sạch vào nhà ở
Recycle rainwater
/ˌriːˈsaɪkl ˈreɪnˌwɔːtə/
(verb). Tái chế nước mưa
vocab
To be collected from drains
/tuː biː kəˈlɛktɪd frɒm dreɪnz/
(verb). Thu thập từ những rãnh dẫn nước
vocab
Run beneath houses
/rʌn bɪˈniːθ ˈhaʊzɪz/
(verb). Chạy bên dưới nhà
vocab
Funnel the water through a central tube
/ˈfʌnl ðə ˈwɔːtə θruː ə ˈsɛntrəl tjuːb/
(verb). Dẫn nước qua một đường ống chính
vocab
Water recycling plant
/ˈwɔːtə ˌriːˈsaɪklɪŋ plɑːnt/
(noun). Máy tái chế nước
vocab
Unwanted substances
/ʌnˈwɒntɪd ˈsʌbstənsɪz/
(noun). Những chất không mong muốn
Plastic and rubbish
/ˈplæstɪk ænd ˈrʌbɪʃ/
(noun). Nhựa và rác
vocab
To be filtered out
/tuː biː ˈfɪltəd aʊt/
(verb). Được lọc ra
vocab
Small particles are eliminated
/smɔːl ˈpɑːtɪklz ɑːr ɪˈlɪmɪneɪtɪd/
(verb). Những hạt nhỏ được loại bỏ
vocab
Contain bacteria and viruses
/kənˈteɪn bækˈtɪərɪə ænd ˈvaɪərəsɪz/
(verb). Chứa vi khuẩn và vi rút
vocab
Unwanted molecules
/ʌnˈwɒntɪd ˈmɒlɪkjuːlz/
(noun). Những phân tử không mong muốn
vocab
To be treated with chlorine
/tuː biː ˈtriːtɪd wɪð ˈklɔːriːn/
(verb). Được xử lý với clo
To be pumped into households
/tuː biː pʌmpt ˈɪntuː ˈhaʊshəʊldz/
(verb). Được bơm vào các hộ gia đình

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Bắt đầu với việc thu thập nước mưa

=> Start from

01.

 

Kết thúc bằng việc bơm nước sạch vào nhà ở

=> End with

02.
clean water to houses

 

Thu thập từ những rãnh dẫn nước

=> To be collected from

03.

 

Chạy bên dưới nhà

=> Run

04.
houses

 

Dẫn nước qua một đường ống chính

=>

05.
the water through a central
06.

 

Được lọc ra

=> To be

07.
out

 

Những hạt nhỏ được loại bỏ

=> Small particles are

08.

 

Được xử lý với clo

=> To be

09.
with chlorine

Exercise 2:

1 Tái chế nước mưa là một việc phổ biến ở Úc.

=>

is a common practice in Australia.

 

2 Đường ống dẫn nước mưa tới một máy tái chế nước.

=> The tube leads the rainwater to a

.

 

3 Những chất không mong muốn được loại bỏ khỏi nước mưa.

=> The

are removed from rainwater.

 

4 Một điều quan trọng là không được để đồ nhựa và rác lại trên mặt đất sau khi buổi hòa nhạc kết thúc.

=> It's important not to leave

on the ground after the concert is over.

 

5 Sau bước ba, nước mưa không còn chứa vi khuẩn và vi rút nữa.

=> After the third step, rainwater no long contains

.

 

6 Cuối cùng, máy tái chế nước loại bỏ những phân tử không mong muốn và muối bên trong nước mưa.

=> Finally, the plant get rid of

and salt.

💡 Gợi ý

plastic and rubbish

water recycling plant

bacteria and viruses

Recycling rainwater

unwanted substances

unwanted molecules

Làm đề thi cùng ngày Writing task 2 IELTS ngày 06/06/2020 và từ vựng vận dụng hay.

Đề thi thật chọn lọc Task 1 tháng 06/2020.

Theo dõi các bài mẫu IELTS Writing Task 1 mới nhất tại chuyên trang IELTS Writing Sample Essays trên Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The diagram below describes how storm water is recycled in an Australian city." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background