Children should or should not be allowed to make mistakes freely. Discuss and state your opinion

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 07/08/2021 chủ đề giáo dục (education): Some people think children have the freedom to make mistakes, while other people believe that adults should prevent children from making mistakes. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về quan điểm thứ nhất, về việc nên ngăn trẻ em mắc lỗi

  • Body 2: DOL nói về quan điểm thứ hai, về việc cho phép trẻ em mắc lỗi

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tóm lại ý chính vừa trình bày phía trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình về vấn đề này

Insert Statement here...
In my opinion, I side with the latter notion.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Parents should prevent
Idea 1
Prevent mortality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dangerous situations --> Without guidance, children might harm themselves --> Because they haven't had a proper understanding of the surroundings
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Parents should not prevent
Idea 1
Children will be more responsible
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have to face consequences --> Won't make the same mistakes
Idea 2
Children will be equipped with sharper minds
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have to come up with solutions --> Improve problem solving skills and build their confidence

📝 Bài mẫu

While some believe that children should be free to make mistakes, others argue that

preventive measures
should be taken by parents to ensure that children do nothing wrong. In my opinion, I side with the latter notion.

To begin with, hampering children from causing mishaps is advantageous to an extent. First, it can

prevent mortality
when it comes to dangerous situations such as touching a naked wire with wet hands or crossing the road without looking at the traffic lights. Without
parental guidance
, children may perform these actions and harm themselves, which could be extremely probable among toddlers who have not had full control of their actions and proper understanding of their surroundings. Therefore, children should be educated on essential knowledge for survival before they have any chance to hurt themselves.

On the other hand, advocates of allowing children to make mistakes freely also have grounds to believe why this practice is beneficial. Firstly, children will learn to become responsible. As children face consequences from their choices, the lessons learnt will stay with them longer. This is because the

repercussions
can
instill fear of the wrongdoings into children
and prevent them from taking similar courses of action. Another point is that having the autonomy to make mistakes will equip children with sharper minds. To be more specific, having to c
ome up with a solution for their mishaps
will help children
develop problem solving skills
and
build their confidence
should these resolutions prove to be useful.

All in all, although parents’ intervention is beneficial in some cases, letting children learn from their mistakes has more positives for children’s development.

(268 words)

📚 Vocabulary

Preventive measures
/prɪˈvɛntɪv ˈmɛʒərz/
(noun). Các phương pháp phòng ngừa
vocab
Hamper children from causing mishaps
/ˈhæmpər ˈʧɪldrən frʌm ˈkɑzɪŋ ˈmɪsˌhæps/
(verb). Ngăn trẻ em gây ra tai nạn
vocab
Prevent mortality
/prɪˈvɛnt mɔrˈtæləti/
(verb). Ngăn việc mất mạng
vocab
Parental guidance
/pəˈrɛntəl ˈgaɪdəns/
(noun). Sự hướng dẫn của bố mẹ
vocab
Have proper understanding of their surroundings
/hæv ˈprɑpər ˌʌndərˈstændɪŋ ʌv ðɛr səˈraʊndɪŋz/
(verb). Hiểu biết rõ về những gì xung quanh họ
vocab
Repercussions
/ˌripərˈkʌʃənz/
(noun). Những hậu quả tiêu cực
Instill fear of the wrongdoings into children
/ɪnˈstɪl fɪr ʌv ðə rɔŋˈduɪŋz ˈɪntu ˈʧɪldrən/
(verb). Làm cho trẻ em sợ mắc lỗi
Have the autonomy to make mistakes
/hæv ði ɔˈtɑnəmi tu meɪk mɪsˈteɪks/
(verb). Được tự do mắc lỗi
Come up with a solution for their mishaps
/kʌm ʌp wɪð ə səˈluʃən fɔr ðɛr ˈmɪsˌhæps/
(verb). Nghĩ ra giải pháp cho sai phạm của mình
vocab
Develop problem solving skills
/dɪˈvɛləp ˈprɑbləm ˈsɑlvɪŋ skɪlz/
(verb). Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề
vocab
Build their confidence
/bɪld ðɛr ˈkɑnfədəns/
(verb). Hình thành sự tự tin
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các phương pháp phòng ngừa

=>

01.
measures

 

Sự hướng dẫn của bố mẹ

=>

02.
guidance

 

Những hậu quả tiêu cực

=>

03.

 

Ngăn việc mất mạng

=> Prevent

04.

Exercise 2

1 Sự hướng dẫn của cha mẹ sẽ ngăn trẻ gây ra tai nạn

=> Parental guidance will

.

 

2 Các biện pháp phòng ngừa là hoàn toàn cần thiết vì trẻ em vẫn chưa hiểu biết rõ về những thứ xung quanh chúng.

=> Preventive measures are undoubtedly necessary as children

.

 

3 Hình phạt có thể khiến trẻ sợ hãi về những việc làm sai trái

=> Punishments can

 

4 Trẻ nên có được tự do mắc lỗi để rút kinh nghiệm.

=> Children should

so that they can learn from them.

 

5 Bằng cách buộc bản thân phải đưa ra giải pháp cho những rủi ro của mình, họ sẽ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của mình.

=> By forcing themselves to

for their mishaps, they would develop their problem solving skills.

 

6 Đối mặt với một loạt các vấn đề tại nơi làm việc đã cho phép tôi phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của mình.

=> Having to cope with a host of problems at workplace has allowed me to

.

 

7 Thực hành là chìa khóa để xây dựng sự tự tin của bạn.

=> Practice is the key to

.

💡 Gợi ý

instill fear of wrongdoings into children

haven't had proper understanding of their surroundings

develop my problem solving skills

hamper children from causing mishaps

have the autonomy to make mistakes

come up with a solution

building your confidence.

Muốn tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu chất lượng khác? Bẩm vào trang chuyên mục IELTS Writing Task 2 Samples ngay.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people think children have the freedom to make mistakes, while other people believe that adults should prevent children from making mistakes. Discuss both sides and give your opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background