Why do nowadays people spend less time with their family? What effect will it cause on themselves and their family?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 12/08/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Nowadays, people spend more and more time away from their family. Why? What effect will it have on themselves and their family? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trả lời trực tiếp cho câu hỏi trên đề bài

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL nói về lý do dẫn đến tình trạng đó

  • Body 2: Tiếp đến, DOL nói về các hậu quả của việc này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tóm lại các ý chính đã trình bày

Insert Statement here...
This development can be attributed to several reasons and have negative effects on both the individual and their family.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Generation gap
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Disparity in beliefs between different ages --> Lack of understanding --> Feel less sympathetic towards one another --> Relationships worsen
Idea 2
The boom of personal entertainment choices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Advancement of technology provides more recreational options --> People are engrossed in such activities --> Neglect to spend time with families.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Effects
Idea 1
Bad for children
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Susceptible to emotional problems --> Emotionally detached or having low self-esteem
Idea 2
Families can be broken apart
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Because the basic function of a family is to support each other --> Without time together --> Weak ties

📝 Bài mẫu

In modern society, people have the tendency to spend less time with their family members. From my point of view, this development can be attributed to several reasons and have negative effects on both the individual and their family.

To start with, people’s declining amount of time spent with their family

stems from the generation gap
and
the boom of personal entertainment choices
. First of all, the generation gap has been a longstanding problem. Due to a disparity in beliefs between ages, a lack of understanding is born, making one generation in a family feel less sympathetic towards another generation’s problems. Thus,
cross-generational communication
becomes less enjoyable for all parties. Secondly, more personal entertainment choices are readily available now, reducing people’s need to
partake in other activities
. While in former times, people could only talk to one another or take part in outdoor activities, nowadays, people are engrossed in unlimited forms of entertainment, and neglecting to spend time with their families.

The tendency of sparing less time with their family brings both the individual and the family

undesirable impacts
. Firstly, individuals who are not close with their family tend to be more problematic. Children
growing up without parental love
are more
susceptible to emotional problems
such as
being emotionally detached
or
having low self-esteem
from feeling undesired. As a family is everyone’s basic need, what living apart does is taking away one of life’s necessities. Moreover, with weak ties, families can be broken apart. This is because the basic function of a family is to support each other, without
quality time
together, this goal cannot be achieved.

In conclusion, the trend of spending less time with family comes from the generation gap and the increase of personal entertainment forms. Furthermore, this development has negative effects on both the individual’s well-being and their families.

(306 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây trình bày các từ vựng hay xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Stem from the generation gap
/stɛm frʌm ðə ˌʤɛnəˈreɪʃən gæp/
(verb). Bắt nguồn từ khoảng cách thế hệ
vocab
The boom of personal entertainment choices
/ðə bum ʌv ˈpɜrsɪnɪl ˌɛntərˈteɪnmənt ˈʧɔɪsəz/
(noun). Sự bủng nổ của những lựa chọn giải trí cá nhân
vocab
Feel less sympathetic towards others
/fil lɛs ˌsɪmpəˈθɛtɪk təˈwɔrdz ˈʌðərz/
(verb). Cảm thấy ít cảm thông cho người khác
vocab
Cross-generational communication
/krɔs-ˌʤɛnəˈreɪʃənəl kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). Sự giao tiếp giữa các thế hệ
vocab
Partake in something
/pɑrˈteɪk ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tham gia vào cái gì đó
Undesirable impacts
/ˌʌndɪˈzaɪrəbəl ɪmˈpækts/
(noun). Những ảnh hưởng không tốt
Grow up without parental love
/groʊ ʌp wɪˈθaʊt pəˈrɛntəl lʌv/
(verb). Lớn lên mà không nhận được tình thương của bố mẹ
vocab
To be susceptible to emotional problems
/tu bi səˈsɛptəbəl tu ɪˈmoʊʃənəl ˈprɑbləmz/
(adj). Dễ gặp phải những vấn đề về cảm xúc
vocab
To be emotionally detached
/tu bi ɪˈmoʊʃnəli dɪˈtæʧt/
(adj). Không thể kết nối với người khác về mặt cảm xúc
To have low self-esteem
/tu hæv loʊ sɛlf-əˈstim/
(verb). Có lòng tự trọng thấp
vocab
Quality time
/ˈkwɑləti taɪm/
(noun). Thời gian dành cho người khác một cách ý nghĩa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Cuộc tranh cãi này giữa anh và cha mình bắt nguồn từ khoảng cách thế hệ.

=> This argument between him and his father

the generation gap.

 

2 Khoảng cách thế hệ khiến mọi người ít cảm thông hơn đối với người khác.

=> Generation gap causes people to

.

 

3 Anh ấy không đủ tự tin để tham gia cuộc thi.

=> He is not confident enough to

the competition.

 

4 Trẻ em lớn lên mà không có tình yêu thương của cha mẹ có xu hướng gặp vấn đề về lòng tin.

=> Children

tend to have trust issues.

 

5 Thanh thiếu niên đến tuổi dậy thì có nhiều khả năng dễ mắc các vấn đề về cảm xúc

=> Teenagers hitting puberty are more likely to be

.

💡 Gợi ý

growing up without parental love

feel less sympathetic towards others

stems from

susceptible to emotional problems

partake in

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Sự bủng nổ của những lựa chọn giải trí cá nhân

=> The

01.
of personal entertainment choices

 

Sự giao tiếp giữa các thế hệ

=>

02.
communication

 

Những ảnh hưởng không tốt

=>

03.
impacts

 

Không thể kết nối với người khác về mặt cảm xúc

=> To be emotionally

04.

 

Có lòng tự trọng thấp

=> To have low

05.

 

Thời gian dành cho người khác một cách ý nghĩa

=>

06.

Nâng cấp vốn từ vựng qua các bài mẫu tổng hợp trong tháng 08/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Nowadays, people spend more and more time away from their family. Why? What effect will it have on themselves and their family?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background