Problems and measures for the increasing average life expectancy

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 27/08/2021 chủ đề Lifestyle (đời sống): In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu hai ý kiến (view) và đưa ra ý kiến của mình.

 • Thân bài

- Body 1: DOL sẽ trình bày những vấn đề của việc tuổi thọ dân số tăng

- Body 2: DOL sẽ trình bày những biện pháp để giải quyết những vấn đề trên

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là quảng cáo có cả ưu điểm và hạn chế

Insert Statement here...
This phenomenon would cause some adverse effects on both individuals and society. Fortunately, there are some ways to tackle this problem.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
The longer life span detrimentally affects individuals’ mental and physical health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the longer people live, the weaker they become => degradation in health results in a plethora of diseases
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • inability to continue working for the elderly makes them feel left out or redundant => prone to negative feelings => adversely affecting their mental health
Idea 2
Stagnation on a national scale is an ultimate issue
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A great proportion of governmental fund and social welfare would be allocated to health care => an imbalance in investment in other sectors which play a pivotal role in developing the country
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Gradually lifting the retirement age
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • increasing the retirement age by a few months every year => people can still be a contributor to society when they reach their old age
Idea 2
To offer fitness facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • encourage the elderly to do regular physical exercises => they would find their own happiness in their later years of life => the demand for health care and social welfare would significantly reduce

📝 Bài mẫu

With the

advancement of healthcare and social welfare
, people now live longer than in the past. This phenomenon would cause some adverse effects on both individuals and society. Fortunately, there are some ways to tackle this problem.

The longer life span detrimentally affects

individuals’ mental and physical health
and causes stagnation in our society. From an individual perspective, the longer people live, the weaker they become. The
degradation in health
results in a plethora of diseases that older people have to painfully withstand. Not to mention that the inability to continue working for the elderly makes them
feel left out
or redundant. As a consequence, there are high chances that they are prone to negative feelings, thereby adversely affecting their mental health. On a societal level,
stagnation
on a national scale is an ultimate issue caused by having too many old people. A great proportion of
governmental fund
and social welfare would be allocated to health care which most elderly requires. Thus, there would be an imbalance in investment in other sectors, namely education or transportation, which play a pivotal role in developing the country.

Fortunately, the government and businesses can and have carried multiple solutions to lessen the effects of this issue. The first measure is gradually

lifting the retirement age
. The government is implementing this solution by increasing the retirement age by a few months every year. This would ensure that people can still be a contributor to society when they reach their old age. A second solution is
to offer fitness facilities
that would
encourage the elderly to do regular physical exercises
. As a result, they would find their own happiness in their later years of life. In addition, once old people have good health, the demand for health care and social welfare would significantly reduce.  

In conclusion, having a large percentage of old people is causing pressure on those individuals and society. However, there are many solutions to this problem that governments can adopt.

(328 words)

📚 Vocabulary

advancement of healthcare and social welfare
/ədˈvɑːnsmənt ɒv ˈhɛlθkeər ænd ˈsəʊʃəl ˈwɛlfeə/
(noun). sự tiến bộ của chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội
vocab
individuals’ mental and physical health
/ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz ˈmɛntl ænd ˈfɪzɪkəl hɛlθ/
(noun). sức khỏe tinh thần và thể chất của cá nhân
vocab
stagnation
/stægˈneɪʃən/
(noun). sự trì trệ
vocab
degradation in health
/ˌdɛgrəˈdeɪʃən ɪn hɛlθ/
(noun). suy thoái sức khỏe
vocab
to feel left out
/tuː fiːl lɛft aʊt/
(verb). cảm thấy bị bỏ rơi
vocab
governmental fund
/ˌgʌvənˈmɛntl fʌnd/
(noun). quỹ chính phủ
vocab
to lift the retirement age
/tuː lɪft ðə rɪˈtaɪəmənt eɪʤ/
(verb). nâng tuổi nghỉ hưu
vocab
to offer fitness facilities
/tuː ˈɒfə ˈfɪtnɪs fəˈsɪlɪtiz/
(verb). cung cấp các thiết bị tập thể dục
vocab
to encourage the elderly to do regular physical exercises
/tuː ɪnˈkʌrɪʤ ði ˈɛldəli tuː duː ˈrɛgjʊlə ˈfɪzɪkəl ˈɛksəsaɪzɪz/
(verb). khuyến khích người cao tuổi tập thể dục thường xuyên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

1 Với sự tiến bộ của dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội, con người hiện nay sống lâu hơn trước đây.

=> With the

, people now live longer than in the past.

 

2 Tuổi thọ kéo dài ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mỗi cá nhân và gây ra sự trì trệ trong xã hội của chúng ta.

=> The longer life span detrimentally affects

and causes stagnation in our society.

 

3 Giải pháp thứ hai là cung cấp các thiết bị thể dục khuyến khích người cao tuổi tập thể dục thường xuyên.

=> A second solution is to that would encourage the elderly to

.

 

4 Có rất nhiều phòng tập thể dục giảm giá ở Houston cung cấp các thiết bị tập thể dục, phòng tập thể dục, cửa hàng và bán máy tập thể dục.

=> There are many gyms for sale in Houston that

, gyms, stores and sell exercise machines.

💡 Gợi ý

do regular physical exercises

advancement of healthcare and social welfare

individuals’ mental and physical health

offer fitness facilities

Exercise 2

Điền từ hoặc cụm từ để điền vào ô trống.

01.

Sự trì trệ

02.

Suy thoái sức khỏe

03.

Cảm thấy bị bỏ rơi

04.

Quỹ chính phủ

Nâng cấp vốn từ vựng qua các bài mẫu tổng hợp trong tháng 08/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé! Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background