What are the causes and effects on society of not having enough students study science?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 08/12/2022 chủ đề Giáo dục (Education): In many countries, not enough students study science subjects. What will be the effect on society? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về lí do vì sao không có nhiều người theo học các ngành khoa học.

 • Body 2: DOL sẽ nói về ảnh hưởng của xu hướng này lên xã hội nha.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
These subjects require significant effort and time to master, and they have a reputation for being extremely challenging. If this trend continues unchecked, it will impede the country's technical progress, which would indirectly affect our standard of living.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The widespread lack of interest in science, technology, engineering, and math is due primarily to two causes
Idea 1
Difficulty
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • necessitate a tremendous amount of hard work, dedication, and wit
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: potential biology majors are dissuaded from pursuing the field
Idea 2
Competitive job market + lack of positions in this science industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • society places a higher value on money than on research >> finance majors are hired >> low employment rate following the graduation of science majors
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The fall in the number of scientists also means fewer scientific achievements, making it more challenging to raise living standards.
Idea 1
Lower living standards
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Scientists' work >> make the world a better place >> they have historically produced useful technologies
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fewer science majors = less scientific discovery >> technological progress would stagnate + fewer life-enhancing breakthroughs

📝 Bài mẫu

Today, science education is

under-represented
in several nations. These subjects require significant effort and time to master, and they have a reputation for being extremely challenging. If this trend continues unchecked, it will
impede
the country's technical progress, which would indirectly affect our standard of living.

The widespread lack of interest in science, technology, engineering, and math is due primarily to two causes. It is important to note that such topics are

notoriously
difficult and
necessitate a tremendous amount of hard work, dedication, and wit
. Many potential biology majors are dissuaded from pursuing the field because of the sheer volume of research required of each student. Furthermore, the job market is exceedingly competitive, and there is a severe lack of positions in this industry. Even if a significant amount of energy and time is devoted to science education in school, there is still
a low likelihood of employment following graduation
. This is because society
places a higher value on
money than on research, and hence only finance majors are hired.

The fall in the number of scientists also means fewer scientific achievements, making it more challenging to raise living standards. Scientists work on various

initiatives
with the
overarching
goal of making the world a better place for future generations. While scientists may not generate profits for the country straightaway, they have historically produced useful technologies like automobiles, the Internet, and electricity. Ultimately, fewer science majors mean less
scientific discovery
; technological progress would stagnate without scientists, and fewer life-enhancing breakthroughs would be made.

In conclusion, the difficulty and devotion necessary to study science are two significant reasons for the scarcity of scientific students. If left uncontrolled, this

propensity
might hamper the nation's technological growth as a whole, which would have a detrimental impact on our quality of life.

(299 words)

📚 Vocabulary

under-represented
/ˈʌndər-ˌrɛprəˈzɛntəd/
(adj). có ít đại diện, ít phổ biến
vocab
impede
/ɪmˈpid/
(verb). cản trở
vocab
notoriously
/noʊˈtɔriəsli/
(adv). nổi tiếng (tiêu cực)
vocab
necessitate a tremendous amount of hard work, dedication, and wit
/nəˈsɛsəˌteɪt ə trəˈmɛndəs əˈmaʊnt ʌv hɑrd wɜrk, ˌdɛdəˈkeɪʃən, ænd wɪt/
(verb). đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ, sự cống hiến và trí thông minh
vocab
a low likelihood of employment following graduation
/ə loʊ ˈlaɪkliˌhʊd ʌv ɛmˈplɔɪmənt ˈfɑloʊɪŋ ˌgræʤuˈeɪʃən/
(noun). khả năng có việc làm thấp sau khi tốt nghiệp
vocab
place a higher value on
/pleɪs ə ˈhaɪər ˈvælju ɑn/
(verb). coi trọng
vocab
initiative
/ɪˈnɪʃətɪv/
(noun). sáng kiến
vocab
overarching
/ˈoʊvəˌrɑrʧɪŋ/
(adj). bao quát
vocab
scientific discovery
/ˌsaɪənˈtɪfɪk dɪˈskʌvəri/
(noun). khám phá khoa học
vocab
propensity
/prəˈpensəti/
(noun). khuynh hướng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Giáo dục khoa học ít phổ biến ở một số quốc gia.

=> Science education is

in several nations.

 

2 Công việc xây dựng tòa nhà bị cản trở bởi thời tiết khắc nghiệt.

=> Work on the building was

by severe weather.

 

3 Các môn khoa học nổi tiếng là khó.

=> Science subjects are

difficult .

 

4 Để thành thạo một kỹ năng đòi hỏi rất nhiều sự chăm chỉ, cống hiến và trí thông minh.

=> Mastering a skill

.

 

5 Khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp là rất thấp.

=> There is

.

 

💡 Gợi ý

notoriously

under-represented

necessitate a tremendous amount of hard work, dedication, and wit

a low likelihood of employment following graduation

impede

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

coi trọng

02.

sáng kiến

03.

bao quát

04.

khám phá khoa học

05.

khuynh hướng

Cùng ôn luyện đề thi thật tổng hợp trong tháng 12/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In many countries, not enough students study science subjects. What are the causes? What will be the effect on society? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background