Governments should pay full course fees for students studying at universities. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 22/12/2022 chủ đề giáo dục (education): Governments should pay full course fees for students who want to study at universities. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về những ưu điểm nếu nhà nước chi trả tiền học phí đại học cho toàn dân.

 • Body 2: DOL sẽ nói về những bất lợi đối với nguồn lực của các trường đại học và thị trường lao động nếu áp dụng chính sách trên.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Even while I see the value of making higher education accessible to everyone, I worry about the potential adverse effects on the job market and academic outcomes that would emerge.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Investing in our youth by covering their college costs has several apparent benefits.
Idea 1
100% of children can access higher education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • inspire children from low-income or underprivileged backgrounds to attend college --> have the same possibilities to further their education -->
Idea 2
boost the quality of the working population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a rise in the number of people with advanced degrees and well-developed skill sets --> essential for sustained economic expansion.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Nonetheless, I feel the downsides of this approach are far more severe.
Idea 1
Overwhelmed college resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • everyone can access higher education --> a dramatic application surge --> higher education institutions are not yet equipped to handle --> collapse the education system
Idea 2
Imbalance job market
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • higher education more accessible --> increase the number of job seekers who have degrees --> a lack of labor for inferior vocations and a surplus in other fields

📝 Bài mẫu

The government, according to some, should cover the cost of higher education for everyone who wishes to attend. Even while I see the value of

making higher education accessible
to everyone, I worry about the potential adverse effects on the job market and
academic outcomes
that would emerge.

Investing in our youth by

covering their college costs
has several apparent benefits. First, this policy would inspire children from
low-income or underprivileged backgrounds
to attend college. Because of this, children from less affluent backgrounds may have the same possibilities to
further their education
as students from wealthier families. Second, investing additional funds into universities may
boost the quality of the working population
. This is because there would be a rise in the number of people with advanced degrees and well-developed skill sets, both of which are essential for sustained economic expansion.

Nonetheless, I feel the downsides of this approach are far more severe. Because of the high demand for making higher education accessible for all, colleges and their resources would quickly become overwhelmed. Higher education institutions are not yet

equipped to handle
a dramatic application surge, which would lead to a total collapse of the education system. In addition, increasing the number of people seeking work will likely result from making higher education more accessible. With
universal access to higher education
at no cost, the number of people who get their degrees will rise dramatically. Consequently, there will be a lack of labor for
inferior vocations
and a surplus of labor in other fields as university graduates
seek employment
in their respective fields, such as marketing and not construction.

In conclusion, although I agree that expanding access to higher education is desirable, I am concerned about the negative consequences this may have on campus resources and the labor market.

(300 words)

📚 Vocabulary

make higher education accessible
/meɪk ˈhaɪər ˌɛʤəˈkeɪʃən ækˈsɛsəbəl/
(verb). làm cho giáo dục đại học dễ tiếp cận hơn
vocab
academic outcome
/ˌækəˈdɛmɪk ˈaʊtˌkʌm/
(noun). kết quả học tập
vocab
cover college costs
/ˈkʌvər ˈkɑlɪʤ kɑsts/
(verb). chi trả các chi phí đại học
vocab
low-income or underprivileged background
/loʊ-ˈɪnˌkʌm ɔr underprivileged ˈbækˌɡraʊnd/
(noun). hoàn cảnh thu nhập thấp và kém may mắn
vocab
further one's education
/ˈfɜrðər wʌnz ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(verb). nâng trình độ học vấn của ai đó
vocab
boost the quality of the working population
/bust ðə ˈkwɑləti ʌv ðə ˈwɜrkɪŋ ˌpɑpjəˈleɪʃən/
(verb). tăng chất lượng lực lượng lao động
vocab
be equipped to handle
/bi ɪˈkwɪpt tu ˈhændəl/
(adj). sẵn sàng xử lý/ được trang bị (công cụ, kiến thức, ...) để xử lý
vocab
universal access to higher education
/ˌjunəˈvɜrsəl ˈækˌsɛs tu ˈhaɪər ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). phổ cập giáo dục đại học
vocab
inferior vocation
/ɪnˈfɪriər voʊˈkeɪʃən/
(noun). nghề nghiệp thấp kém
vocab
seek employment
/sik ɛmˈplɔɪmənt/
(verb). tìm kiếm việc làm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing 2 Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Giá trị của việc làm cho giáo dục đại học dễ tiếp cận hơn là không thể phủ nhận.

=> The value of

is undeniable.

 

2 Các tác động bất lợi tiềm ẩn đối với thị trường việc làm và kết quả học tập sẽ xuất hiện.

=> The potential adverse effects on the job market and

that would emerge.

 

3 Anh ta bỏ học vì anh ta không thể trang trải chi phí đại học của mình.

=> He dropped out because he could not

 

4 Nhiều chính sách nên được thực hiện để truyền cảm hứng cho trẻ em có hoàn cảnh thu nhập thấp và kém may mắn để theo học đại học.

=> More policies should be make to inspire children from

to attend college.

 

5 Anh ấy muốn học bổng vì đó là cách duy nhất anh ấy có thể nâng trình độ học vấn.

=> He wanted the scholarship because it was the only way he could

.

💡 Gợi ý

cover college costs

making higher education accessible

low-income or underprivileged backgrounds

further his education

academic outcomes

Exercise 2

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

tăng chất lượng lực lượng lao động

02.

sẵn sàng xử lý/ được trang bị (công cụ, kiến thức, ...) để xử lý

03.

phổ cập giáo dục đại học

04.

nghề nghiệp thấp kém

05.

tìm kiếm việc làm

Tổng hợp đề thi thật trong tháng 12/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people believe that governments should pay full course fees for students who want to study at universities. Do you agree or disagree with this statement? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background