Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 17/12/2022

Chủ đề đời sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí cho đề thi ngày 17/12/2022.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ giải thích lí do người ta thường nói chuyện liên quan tới tiền bạc.

 • Body 2: DOL sẽ lập luận vì sao đây là một xu hướng tiêu cực.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I believe this trend arises because of money's centrality in daily life. However, doing so is counterproductive since it might create a materialistic and prejudiced worldview.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
People often discuss money due to its relevance in everyday life.
Idea 1
Well all require a certain amount of money
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • afford necessities + additional services >> most people put a high value on financial security >> contemplating financial matters >> verbalize their emotions and worries around finances
Idea 2
Additions:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • normal and natural discourse in several regions and cultures.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a good conversation starter
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • may earn admiration from others
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
I feel that discussing such sensitive information is inappropriate.
Idea 1
Obsession with material possessions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reason: superficial appearances are given more weight in social evaluations than essential character qualities.
Idea 2
Discrimination
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Teenagers who are financially unable to purchase expensive clothing already sometimes face humiliation
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: In China, young people shame one another + parents shun offspring based on their economic prospects.

📝 Bài mẫu

Money-related topics, such as how much one earns or spends, are becoming more commonplace in everyday discussions across many countries. I believe this trend arises because of money's

centrality
in daily life. However, doing so is
counterproductive
since it might create
a materialistic and prejudiced worldview
.

On the one hand, people often discuss money due to its

relevance
in everyday life. We all require a certain amount of money to afford necessities like food and housing, not to mention additional services such as healthcare and education. Because of this, most people
put a high value on financial security
and devote mental energy to contemplating financial matters. Consequently, it is logical why many individuals need to
verbalize
their emotions and worries around finances. In addition, discussing financial matters is considered normal and natural discourse in several regions and cultures. It is a wonderful
conversation starter
, and if the individual has a prestigious job, it may even earn admiration from others.

Nevertheless, I feel that discussing such sensitive information is inappropriate. Being excessively preoccupied with wealth might lead to an obsession with material possessions. The reason is that

superficial appearances
are given more weight in social evaluations than essential character qualities. Secondly, this practice may foster discrimination. Teenagers who are financially unable to purchase expensive clothing already sometimes face humiliation and mockery from their peers. There is already evidence of this trend in nations where wealth is
revered
, such as China, where young people shame one another and parents shun offspring based on their economic prospects.

In conclusion, due to the significance of money in everyday life, addressing one's financial condition is becoming more prevalent in many countries. Unfortunately, this would be harmful since it may foster a materialistic and

discriminatory
viewpoint.

(291 words)

📚 Vocabulary

centrality
/senˈtræləti/
(noun). trọng tâm, sự quan trọng
counterproductive
/ˌkaʊntəprəˈdʌktɪv/
(adj). phản tác dụng
a materialistic and prejudiced worldview
/ə məˌtɪriəˈlɪstɪk ænd ˈprɛʤədəst worldview/
(noun). một thế giới quan vật chất và định kiến
relevance
/ˈrɛləvəns/
(noun). sự liên quan
put a high value on financial security
/pʊt ə haɪ ˈvælju ɑn fəˈnænʃəl sɪˈkjʊrəti/
(verb). đề cao ổn định tài chính
verbalize
/ˈvɜrbəˌlaɪz/
(verb). nói thành lời
conversation starter
/ˌkɑnvərˈseɪʃən ˈstɑrtər/
(noun). cách bắt đầu cuộc trò chuyện
superficial appearance
/ˌsupərˈfɪʃəl əˈpɪrən/
(noun). bề ngoài
revere
/rɪˈvɪr/
(verb). tôn sùng, tôn kính
discriminatory
/dɪˈskrɪmənəˌtɔri/
(adj). phân biệt đối xử

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing 2 Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Tôi tin rằng xu hướng này phát sinh do sự quan trọng của tiền trong cuộc sống hàng ngày.

=> I believe this trend arises because of money's

in daily life.

 

2 Sẽ phản tác dụng nếu hành động vội vàng ở giai đoạn này.

=> It would be

to act hastily at this stage.

 

3 Nói về tiền có thể tạo ra một thế giới quan thiên về vật chất và định kiến.

=> Talking about money might create

.

 

4 Tôi không thấy sự liên quan của câu hỏi của bạn.

=> I don't see the

of your question.

 

5 Hầu hết mọi người đánh giá cao sự ổn định về tài chính và dành năng lượng tinh thần để suy ngẫm về các vấn đề tài chính.

=> Most people put a high value on

and devote mental energy to contemplating financial matters.

💡 Gợi ý

counterproductive

a materialistic and prejudiced worldview

put a high value on financial security

centrality

relevance

Exercise 2:

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

nói thành lời

02.

cách bắt đầu cuộc trò chuyện

03.

bề ngoài

04.

phân biệt đối xử

05.

tôn sùng, tôn kính

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In many countries people increasingly talk about money: how much they earn or how much they pay for things in their daily conversations. Why? Is this a positive or negative trend? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23